РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ

 
 

 

 

 

  начало
  съдът
  съдебната палата
  съдебна администрация
  отчетен доклад
  банкови сметки
  график на заседания
  съдебни актове
  изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес
 

електронно свидетелство за съдимост

  съобщения
  вещи лица
  съдебни заседатели
  пресслужба
  профил на купувача
  процедури
  полезно
  вие и съдът
  връзки
  мнения/предложения
  работни места
  декларации по ЗПУКИ
  ДСИ
  консултативен форум на районните съдилища
  карта на сайта

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
Районен Съд Пловдив  

 

Стенографски протокол от срещата, състояла се на 19.06.2015 г., на съдиите от съдилищата в района на Апелативен съд Пловдив с Председателя на ВКС, членове на ВСС и Министъра на правосъдието, с изразените  мнения и становища на участниците по предложенията за изменение на Закона за съдебната власт.

                      .................................................

 

ВАЖНО!

Районен съд - Пловдив провежда анкета проучваща общественото мнение за работата на съдебните служители. Моля, изпращайте анкетата на е-mail

rsp@rs-plovdiv.com. Вашето мнение е важно за нас, поради което при изпращане на анкетата посочете телефон или e-mail за обратна връзка. 

 

 

Анкета, проучваща общественото мнение за работата на органите на съдебната власт и Висшия съдебен съвет

Анкетата може да бъде получена и на хартиен носител в Информационния център на Съдебна палата - гр. Пловдив.

 

 

Указания за достъп до публикуваните съдебни актове, съгласно чл. 64 от ЗСВ: 

От главното меню изберете „СЪДЕБНИ АКТОВЕ ВИДА НА ДЕЛОТО (Брачно, Гражданско, Наказателно дело) ГОДИНА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИЯ АКТ МЕСЕЦ НА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИЯ АКТ.

Публикуваните за даден месец съдебни актове са подредени по години и възходящ ред, а за наказателните дела и по вид.

За публикуваните мотиви, в края на съответния съдебен акт е поставена специална препратка.

Забележка: В СЪДЕБНИ АКТОВЕ е публикувана препратка към Централизиран уеб базиран интерфейс за публикуваните съдебни актове.

 

история

структура