Р Е Ш Е Н И Е

№ 4064

  15.11.2011г., гр. Пловдив

 

    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           Пловдивският районен съд,  ІІІ гр.с-в, в публично съдебно заседание на двадесет и шести септември през две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                      Районен съдия: ЕЛЕНА ТАХЧИЕВА, 

 

при съдебен секретар Пенка Атанасова, като разгледа гражданско дело № 2286/2008г, за да се произнесе  съобрази:

 

            Производство  с правна квалификация чл.362 ал.2 ГПК.

            В молбата на С.В.Р. чрез представителя по пълномощие се твърди, че по делото има влязло в сила решение, с което е обявен за окончателен сключения на 03.07.2008г между Е.А.А. и Г.В.С. предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, находящ се в гр.П...., срещу задължението за заплащане на продажна цена от 9 000 евро.

          През месец март 2010г Г.В.С. претърпял мозъчен инсулт, в следствие на което изгубил своята дееспособност и в хода на образувано производство за поставяне под запрещение починал, като оставил за единствен свой наследник брат си С.В.Р.. Твърди се, че до завеждане на молбата Е.А.А. не е заплатила  на починалия Г.В.С., нито на брат му С.В.Р. дължимата по договора продажна цена.

            С тези обстоятелства молителят обуславя правния интерес на основание чл.362 ал.2 ГПК да иска обезсилване на решението по гр.д. № 2286/2008г, с което предварителния договор е обявен за окончателен, поради неизпълнение на задължението на купувача по него за плащане на остатъка от продажната цена в размер на 9 000 евро.

          В срок е постъпил отговор от ответника по молбата Е.А.А., която оспорва същата по основание, със следните възражения:

          В изпълнение на влязлото в сила Решение № по в.гр.д. № г на ПОС, гр. с-в е депозирала вносна бележка, удостоверяваща извършеното плащане на продажната цена по договора в размер на 9 000 евро  по сметка на продавача Г.В.С. в банкова сметка *** “Е б”АД, преводно нареждане в размер на 391,16лв по сметка на “Местни данъци и такси” О П, а така също и уведомително писмо за платена държавна такса по сметка на ОС Пловдив в размер на 236,96лв.

          Купувачът Е.А. е изплатила съобразно нормата на чл.362 и сл. ГПК продажната цена в рамките на предвидения двуседмичен срок , за което са представили писмени доказателства по делото. За неоснователни намира доводите за състоянието на недееспособност, в което е изпаднал продавача, като този си довод подкрепя с аргумента, че последният е имал процесуален представител по делото, който е можел да направи съответните по делото искания и да уведоми наследника за извършеното плащане и начина за получаване на наследствените пари.

            След преценка на събраните по делото доказателства, съдът направи следните фактически констатации:

           С Решение № г по в.гр.д. № г на ПОС,  гр. с-в  е отменено изцяло решението на първоинстанционния съд по гр.д. № г на ПРС,  гр.с., като вместо отхвърлителното решение е постановено друго, с което е обявен за окончателен сключения на 03.07.2008г предварителен договор между Г.В.С. и Е.А.А. за покупко –продажба на недвижим имот, представляващ: овощна градина от 3,000 дка, четвърта категория в землището на гр.П– полски път на О П, срещу задължението за заплащане на продажна цена от 9 000 евро. Решението на въззивния съд е обжалвано пред ВКС, който е отказал да допусне касационно обжалване с определение от 24.06.2010г.

          С молба по делото от 06.07.2010г пълномощникът на Е.А. е представил по делото доказателства за платена местна и държавна такса, а така също и приложил вносна бележка, от която се установява, че на 06.07.2010г е преведена сумата от 9 000 евро, представляваща остатък от дължимата продажна цена по сметка на продавача Г.В.С., открита на негово име в “Е б” П. Въз основа на така представените по делото доказателства съдът е разпоредил на 07.07.2010г издаването на заверени преписи и изпълнителен лист в полза на Е.А. за присъдените й пред трите инстанции деловодни разноски в общ размер на  2706лв.

      Въз основа на издадения изпълнителен лист на 16.07.2010г е образувано изп. дело № по описа на ЧСИ А. А, район на действие- ПОС, със страни :взискател  Е.А. и длъжник Г.В.С. и предмет –присъдените със съдебното решение деловодни разноски в размер на 2706лв. По изп. дело е наложен запор върху откритата сметка на Г.С. в “Е б”АД, от която е погасено задължението му към Е.А. в общ размер на 3946,78лв, включващо главница, лихви и разноски в изп. производство.

      Представени са от процесуалния представител и приети по делото писмени доказателства в подкрепа на твърденията за  това, че продавачът по договора Г.С. е получил мозъчен инсулт през месец март 2010г. Въпреки, че производството по делото е било висящо /по касационна жалба пред ВКС/ не е учредено настойничество или попечителство на страната. По молба на С.Р. е образувано на 11.08.2010г производство за поставянето му под запрещение по гр.д.  по описа на ПОС за 2010г, което е прекратено, поради смъртта на Г.С. на 15.08.2010г. Представени са доказателства, че след смъртта си Г.В.С. е оставил за свой законен наследник брат си С.В.Р., по чиято молба е образувано настоящото производство.

       По искане на процесуалния представител на молителя по делото са изискани и приети като писмени доказателства документи от “Е б”АД по повод на откритата в същата банка сметка с титуляр Г.В.С.. С тях се установява, следното: На 06.07.2010г е постъпило искане от Е.А. за откриване на сметка с титуляр Г.В.С. и на същата дата е внесена по тази сметка сумата от 9000евро, с посочено основание :продажна цена по договор от 03.07.2010г. На 20.07.2010г е постъпило запорно съобщение по изп.дело № образувано по молба на Е.А. за сумата от 3946,78лв, която е преведена по сметката на ЧСИ А. А, пред който е образувано изпълнителното дело. Депозитът с остатък от 6985 евро е закрит по искане на наследника на починалия титуляр на сметката С.В.Р. на 06.01.2011г, на когото на същата дата е изплатена посочената сума.

         Въз основа на тези фактически констатации съдът направи следните правни изводи:

         Съгласно разпоредбата на чл.362, ал.1 от ГПК при иск по чл.19 ал.3 от ЗЗД, ако според предварителния договор ищецът трябва да изпълни свое насрещно задължение при сключването на окончателния договор, съдът постановява решение, което замества окончателния договор, при условие, че ищецът изпълни задължението си. В този случай ищецът трябва да изпълни задължението си в двуседмичен срок от влизане в сила на решението, включително чрез прихващане на платените от него за сметка на ответника задължения към държавата. В ал. 2 на същата разпоредба е предвидено, ако в срока по ал. 1 /двуседмичен от влизане в сила на решението/ ищецът не изпълни задължението си, първоинстанционния съд по искане на ответника обезсилва решението.

         В конкретният случай, на възможността, предвидена в чл.362, ал.2 ГПК се е позовал единственият законен наследник на ответника, встъпил в наследствените му права на 15.08.2010г и поискал от съда да обезсили постановеното решение, с което на основание чл.19 ал.3 ЗЗД е обявен за окончателен предварителен договор между страните по делото от 03.07.2008г.

        Основният въпрос, на който следва да се отговори при направено искане по реда на чл. 362 ал.2 от ГПК, се отнася до изпълнението на съдебното решение от купувача и ако има изпълнение дали това изпълнение е точно по смисъла на чл.63 и сл.ЗЗД.

        Правните последици на Решение № г по въз. гр.д. № г, с което предварителния договор е обявен за окончателен, са настъпили след влизането му в сила, а това е датата на постановяване на    определението от касационната инстанция – на 24.06.2010г, с което не е допуснато касационно обжалване.  От тази дата – 24.06.2010г  започва да тече предвидения в разпоредбата на чл.362, ал.1, пр. 2 от ГПК двуседмичен срок за изпълнение на задължението на ищеца по иска с пр. осн. чл.19 ал.3 ГПК, който срок изтича на 07.07.2010г. Безспорно се установява, че преди изтичане на този преклузивен по своя характер срок, ищецът Е.А. е открила банкова сметка *** Г.С. на 06.07.2010г в “Е б”АД  клон П, по която е превела сумата от 9 000евро, представляваща остатъка от неплатената цена на закупения недвижим имот.

       Възраженията за неизпълнение на задължението на ищеца по иска с пр. осн. чл.19 ал.3 ЗЗД се явяват неоснователни, по следните съображения:

       Съгласно разпоредбата на чл.75 ЗЗД изпълнението на задължението трябва да бъде направено на кредитора или на овластено от него, съда или от закона лице.

        В молбата се твърди, че покойният Г.С. през месец март 2010г /когато делото е било висящо пред ВКС/ е претърпял мозъчен инсулт, в следствие на което е изгубил своята дееспособност. Въпреки, че това му състояние не е съдебно констатирано в производство по поставяне под запрещение (такова е иницииарно по молба на С.Р. на 11.08.2010г, по която е образувано гр.д. г на ПОС), то от приложените по настоящото дело  медицински документи съвсем обосновано може да се предположи, че ответникът Г.С. от този момент не е могъл сам, без помощта на другиго да се грижи за своите интереси, включително да получава и извършва плащания. Неговият пълномощник по делото адв. А. също не е бил овластен по смисъла на чл. 75 от ЗЗД да получи плащане на продажната цена, поради това, че няма доказателства за изричното му упълномощаване с такива права/ арг. от чл.34, ал.3 ГПК /, поради което и за ищеца не е оставала друга възможност да изпълни в рамките на двуседмичния преклузивен срок и се освободи от задължението си, освен при условията на чл.97 от ЗЗД  чрез откриване на банкова сметка ***а негово име.

         Безспорен е също така факта, че единственият наследник на покойния Г.С., встъпил в правата му на кредитор се е възпозвал от изпълнението чрез получаване на паричната сума и закриване на сметката, с което  е потвърдил изпълнението  /чл.75 предл. второ ЗЗД/ и то считано от датата на откриване на сметката на 06.07.2010г.

        Последващите изпълнението действия на ищеца по принудително събиране на съдебно признатите му вземания за деловодни разноски са ирелевантни обстоятелства за настоящия спор, който се свежда единствено до наличие на валидно и точно изпълнение на съдебното решение от купувача за плащане на продажната цена на имота и то в рамките на предвидения в закона двуседмичен преклузивен срок.

         Следователно, ищецът по иска с пр. осн. чл.19, ал.3 ЗЗД е изпълнил точно по смисъла на чл.63 и сл. ЗЗД задължението си за плащане на продажната цена по договора в предвидения в закона двуседмичен срок, поради което обективираното в молбата искане за обезсилване на решението е лишено от основание.

        На основание чл.78 ал.3  ГПК следва да се уважи искането на ответникът по молбата за възлагане на направените деловодни разноски, доказани в размер на 802лв /възнаграждение по договор за правна защита/  в тежест на молителя.

        С оглед на изложените съображения съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

            ОТХВЪРЛЯ молбата на С.В.Р., ЕГН **********,***, в качеството на наследник на Г.В.С., със съдебен адрес:***, офис  – чрез адв. К.А. *** за обезсилване на Решение № г по в.гр.д. № г на ПОС, 9 гр. с-в, с което е обявен за окончателен сключения на 03.07.2008г предварителен договор между Г.В.С. и Е.А.А. за покупко –продажба на недвижим имот, представляващ: овощна градина от 3,000 дка, четвърта категория в землището на гр.П О П, поради неизпълнение на задължението за заплащане на продажна цена от 9 000 евро в двуседмичен срок от влизане на решението в сила, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

         ОСЪЖДА С.В.Р. ЕГН **********,***, в качеството на наследник на Г.В.С., със съдебен адрес:***, офис  – чрез адв. К.А. *** да заплати на Е.А.А. ЕГН **********,*** чрез адв. А.Г. да заплати сумата от 802лв, представляващи деловодни разноски.

 

          Решението, подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред ПОС  от връчването му на страните.

                                                          Районен съдия:  п /Елена Тахчиева/

Вярно с оригинала:

ПА