Р Е Ш Е Н И Е

 

    1984                                           Година 2010                       Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски Районен съд                                   15 наказателен състав

На   четвърти ноември                          Година 2010

В публично заседание в следния състав:

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТОЯН ТОНЕВ

Секретар: Н.Т.

Прокурор:

 като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

 наказателно АХ дело номер № 7101  по описа за  2010 година, за да се произнесе взе предвид следното

        Производството е по чл.4 и сл. от УБДХ.

В Районен съд Пловдив е внесен Акт за констатиране на проява на дребно хулиганство от 3-то РУП – Пловдив срещу Н.И.Т., ЕГН ********** за това, че на 03.11.2010 г.  в гр.Пловдив в магазин МЕГА МАРИНА находящ се на ул.Д.Стамболов № 13 в гр.Пловдив е извършил непристойни прояви изразяващи се в употреба  на ругатни и неприлични изрази на публично място, пред повече хора, в оскърбително отношение и държание към гражданите с кето е нарушил обществения ред и спокойствие, а именно след употреба на алкохол  крещял на М. Хр. Й. с ЕГН ********** „КУРВА”, „ТИ СИ НАЙ-ГОЛЯМАТА КУРВА”, „БРАТ ТИ Е ПЕДЕРАСТ” като тези му действия са станали достояние и предизвикали възмущение у клиентите и персонала на магазин МЕГА МАРИНА.

         Нарушителят Т. се явява лично,  признава се  за виновен и моли съдът за снизхождение.

         Съдът след като прецени събраните по делото доказателства, по отделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Нарушителят Н.И.Т. – роден на *** ***, живущ ***,  неженен, осъждан, работещ в Локомотивно депо към БДЖ ЕАД – Пловдив ул.С. Р. № 1, с ЕГН **********.

На 03.11.2010 г. нарушителя Н.И.Т. посетил магазин МЕГА МАРИНА находящ се на ул. Д.Стамболов № 13 в гр.Пловдив, където работила М. Х. Й.  с ЕГН **********. При това  възникнал конфликт при който нарушителят отправил ругатни и обиди към Й. използвайки многократно думите: „КУРВА”, „ТИ СИ НАЙ-ГОЛЯМАТА КУРВА”, „БРАТ ТИ Е ПЕДЕРАСТ”, отправял и закани с характерни жестове към Й. Тези му действия продължили през не малък период от време и станали достояние, както на персонала, така и на клиентите на магазин МЕГА МАРИНА. Стигнало се до сигнализиране на органите на МВР, като на място бил изпратен полицейски екип АП – 432  в състав полицаите – А., М. И Б. Нарушителят бил задържан  и отведен в 3-то РУП – Пловдивна 3.11.2010 г. Видно от показанията на свидетеля К. случаят от 3.11.2010 г. не бил единствен, като и преди това нарушителят Т. е притеснявал на работното й място М. Й., като е отправил псувни и обидни думи  твърдял, че е курва, което също е ставало  достояние на клиенти и персонал на магазина, което е предизвиквало възмущението на тези граждани.

Описаната по-горе фактическа обстановка съдът приема за установена от обясненията на нарушителя Т., от показанията на св. Х. К. К., както  и  от  приложените към преписката писмени доказателства, надлежно прочетени и приобщени към доказателствения материал по делото.  Съдът кредитира показанията н а св.К. като логични, непротивирочеиви и кореспондиращи с целия останал достоверен доказателствен материал по делото.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна, че нарушителят Т. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл.1 ал.2 от УБДХ, тъй като  на 03.11.2010 г.  в гр.Пловдив в магазин МЕГА МАРИНА находящ се на ул.Д.Стамболов № 13 е извършил непристойни прояви изразяващи се в употреба  на ругатни и неприлични изрази на публично място, пред повече хора, в оскърбително отношение и държание към гражданите с кето е нарушил обществения ред и спокойствие, а именно след употреба на алкохол  крещял на М. Х. Й. с ЕГН ********** „КУРВА”, „ТИ СИ НАЙ-ГОЛЯМАТА КУРВА”, „БРАТ ТИ Е ПЕДЕРАСТ” като тези му действия са станали достояние и предизвикали възмущение у клиентите и персонала на магазин МЕГА МАРИНА,  за което на основание чл.1 ал.1 от УБДХ следва да му наложено административно наказание.  Действително е налице проява на дребно хулиганство. Съгласно постановление № 2/29.06.1974 г. по НД № 4/1974 г. ПВС на РБългария разграничителните критерий между дребното хулиганство и хулиганството по смисъла на чл.325 от НК се изразяват в степента на обществена опасност на деянието, посочени в чл.1 ал.2 от УБДХ и чл.325 ал.1 от НК т.е. дребното хулиганство е административно нарушение с по-ниска степен на обществена опасност.  Дребното хулиганство не изисква за разлика от хулиганството по чл.325 от НК да е налице грубо нарушаване на обществения ред и явно неуважение към обществото. Видно от събраните по делото доказателства в настоящия казус се касае  за проява на дребно хулиганство, тъй като  обществената опасност на деянието не е в степен достатъчно висока, че да се касае за престъпление хулиганство по смисъла на чл.325 НК, а отделно от горното макар и да е бил нарушен обществения ред  не се касае за грубо такова нарушаване на спокойствието на гражданите.

 При индивидуализацията на вида и размера на наказанието съдът се съобрази с всички обстоятелства по делото, а именно със степента на обществена опасност на извършеното и със степента на обществена опасност на нарушителя, като намира че на същия следва да бъде наложено административно наказание „Задържане в поделенията на МВР за срок от ПЕТ денонощия”, считано от датата на задържането му – на 3.11.2010 г. В тази връзка при индивидуализацията на наказанието съдът намери че конкретно извършеното административно нарушение по чл.1 ал.1 от УБДХ е с по-висока степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на административни нарушения от този вид. Отчете се проявеното упорство и несъобразяване от страна на нарушителя при извършване на непристойните му прояви с наличието на множество клиенти и персонал на магазина, а също така че това не е едниствен случай на подобно поведение осъществявано от нарушителя.Същевременно като смекчаващо вината обстоятелство съдът отчете направените искрени  самопризнания изразеното критично отношение към извършеното. При анализа на тези индивидуализиращи административно наказателна отговорност на нарушителя обстоятелства съдът намери, че най-справедливо е именно наказанието „Задържане в поделенията на МВР за срок от ПЕТ денонощия”, считано от 3.11.2010 г. , като същото би предизвикало съответните положителни промени в съзнанието на нарушителя към спазване на установения в страната правов ред и съобразяване с установените правила на нормално, човешко общежитие. На основание чл.9 ал.1 от УБДХ  за задържането на нарушителя незабавно следва  да се уведоми работодателя му – директор на ЛОКОМОТИВНО ДЕПО към БДЖ – ЕАД – Пловдив ул.Сергей Румянцев № 1.   Мотивиран от гореизложеното съдът

Р Е Ш И :

НАЛАГА на Н.И.Т. – роден на *** ***, живущ ***,  неженен, осъждан, работещ в Локомотивно депо към БДЖ ЕАД – Пловдив ул.Сергей Румянцев № 1, с ЕГН ********** административно наказание „Задържане в поделенията на МВР за срок от ПЕТ денонощия” , считано от датата на задържането   3.11.2010 г.  за извършено нарушение по  чл.1 ал.2 от УБДХ, тъй като  на 03.11.2010 г.  в гр.Пловдив в магазин МЕГА МАРИНА находящ се на ул.Д.Стамболов № 13 е извършил непристойни прояви изразяващи се в употреба  на ругатни и неприлични изрази на публично място, пред повече хора, в оскърбително отношение и държание към гражданите с кето е нарушил обществения ред и спокойствие, а именно след употреба на алкохол  крещял на М. Х. Й. с ЕГН ********** „КУРВА”, „ТИ СИ НАЙ-ГОЛЯМАТА КУРВА”, „БРАТ ТИ Е ПЕДЕРАСТ” като тези му действия са станали достояние и предизвикали възмущение у клиентите и персонала на магазин МЕГА МАРИНА.

ДА СЕ УВЕДОМИ за задържането на нарушителя Директор ЛОКОМОТИВНО ДЕПО - към БДЖ – ЕАД – Пловдив, ул.Сергей Румянцев № 1.

Препис от решението да се изпрати на 3 - то РУП – Пловдив за сведение и изпълнение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО СЕКРЕТАР: Д. Д.