РАЗПОРЕЖДАНЕ

Гр.   Пловдив,   21.10.2013 год.

 

КИРИЛ НИКОЛОВ - районен съдия в Пловдивски районен съд като съдия - докладчик по НАХД №5579/13 год. по описа на ПРС, XXV-ти н.с., след като се запознах с материалите по делото, намерих:

 

Делото е образувано по жалба на ГЕОРГИ КРУМОВ СЕМОВ против Фиш №0002044453/19.09.2013 год. издаден от полицай в Сектор „О.О." Пловдив, с който му е наложена глоба от 20 лв.

Фишът е съставен на осн.чл.42, ал. 3 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив за нарушение по чл.94,   ал.3 от ЗДвП.

Съгласно цитираната наредба и ЗДвП, обаче, фишовете, издавани по този ред, не подлежат на обжалване /аргумент от липсата на нормативен ред в това отношение, чл.186, ал. 7 от ЗДвП и чл.42, ал. 4 от Наредбата/. Това положение не се влияе от иначе неправилното посочване в бланката на самия фиш, че той подлежи на обжалване пред ПРС.

Горните случаи са различни от Електронните фишове, които се издават по специален ред /чл.189, ал.4 от ЗДвП/ и за които изрично е предвидена възможност да бъдат обжалвани.

Ето защо жалбата се явява недопустима - подадена против необжалваем акт. С оглед на това тя следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

В случай като разглеждания, обаче, наказаното лице има право в срока за плащане на глобата /7-дневен, съгласно чл.186, ал. 7 от ЗДвП и чл.42, ал. 4 от Наредбата/ да изрази несъгласие с вмененото му нарушение по фиша и да иска от органа, издал фиша, съставянето на акт за установяване на административно нарушение - чл.42, ал. 2 от Наредбата и чл.186, ал. 2 от ЗДвП. Въз основа на този акт се издава наказателно постановление, именно което вече подлежи на обжалване по реда на ЗАНН.

В настоящия казус жалбата против фиша е подадена в 7-дневен срок от издаването му и то чрез органа, който го е издал. В тази жалба ясно и недвусмислено е формулирано несъгласие с вмененото на жалбоподателя наюушение.   Т.е.   органът,   издал фиша,   е бил сезиран по надлежния ред - чл.42, ал. 2 от Наредбата и чл.186, ал.2 от ЗДвП,   да състави акт за нарушение.

Ето защо след влизане в сила на настоящото разпореждане материалите по делото следва да се изпратят на Сектор "О.О." гр.Пловдив за вземане на отношение по компетентност на осн.чл.42, ал.4 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив и чл.186,   ал.2 от ЗДвП.

 

По горните мотиви

 

 

РАЗПОРЕЖДАМ:

 

 

ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ГЕОРГИ КРУМОВ СЕМОВ против Фиш №0002044453/19.09.2013 год. издаден от полицай в Сектор „О.О." Пловдив, с който му е наложена глоба от 20 лв.

 

ПРЕКРАТЯВАМ производство по НАХД №5579/13 год. по описа на ПРС,   XXV-ти н.с.

 

ИЗПРАЩАМ материалите по делото на Сектор „О.О." гр. Пловдив за отношение по компетентност.

 

 

Разпореждането подлежи на обжалване пред AС - Пловдив в 7-дневен срок от съобщението.

 

Съдия – докладчик: