РАЗПОРЕЖДАНЕ№8537

Гр.Пловдив, 19.06.2013 год.

 

КИРИЛ НИКОЛОВ - съдия при Пловдивски районен съд, като съдия - докладчик по НОХД № 2805 / 2013 год. по описа на ПРС, XXV-ти н.с. след като се запознах с материалите по делото и с оглед задължителната проверка на основанията по чл.248, ал.2 от НПК намирам, че в хода на досъдебното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правото на защита на подсъдимия З.М..

На поде.М. е повдигнато обвинение за престъпление по чл.234, ал.1 от НК, че на 26.11.2012 год. в с.К. е държал 45 кутии цигари без бандерол и случаят не е маловажен.

От обективна страна съставът на престъплението по чл.234, ал.1 от НК действително изисква случаят да не е маловажен. Както всички останали признаци на престъплението, и този следва да намери фактическа обосновка в обвинителния акт - за да стане ясно на обвиняемия, а в случая и на съда, на какви фактически дадености е основана правната теза на обвинението.

В случая относно елемента за немаловажност прокурорът не е изложил и една дума в защита на това разбиране - оставил е явно съда сам да се справи с тази задача. В конкретния казус, обаче, е изключително необходимо в OA да се защити с факти и разсъждения въпросната теза. Иначе няма как да стане ясно защо при предмет от едва 45 кутии цигари без бандерол деянието се явява съставомерно по чл.234, ал.1 от НК именно като немаловажно.

Докато прокурорът не изпълни това свое задължение, обвинителният акт остава нередовен спрямо изискванията на чл.246, ал.2 от НПК и относимата изобилна съдебна практика.

С оглед на горното и на осн.чл.249 вр. чл.248, ал.2, т.З от НПК

 

РA3ПОРЕЖДАМ:

 

ПРЕКРАТЯВАМ  СЪДЕБНОТО  ПРОИЗВОДСТВО  по НОХД №2805/2013 год. по описа на ПРС, XXV-ти н.с. ВРЪЩАМ делото на РП Пловдив.

 

Разпореждането подлежи на обжалване и на протест пред ПОС в 7-дневен срок от връчване на преписа му.

 

СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК:/П/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР:Б.К.