О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. П., 18.06.2012г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

                 П.СКИ РАЙОНЕН СЪД,  ХХ наказателен състав в закрито съдебно заседание на осемнадесети юни, две  хиляди  и  дванадесета година в състав:

 

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

 

след като се запозна с докладваното от съдията ЧНД № 4074/2012г. по описа на ПРС, ХХ н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.244 , ал.5 от НПК.

 

                Постъпила е жалба от Н.А.Х. ***, в качеството му на пострадало лице по досъдебно производство /ДП/ …./2011г. по описа на Второ РУП при ОД на МВР гр.П., срещу Постановление от 15.05.2012г. на РП гр.П. за спиране на наказателното производство, водено срещу  НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ   за престъпление по чл.216, ал.1 от НК.

                С жалбата си  Н.А.Х. на основание чл.244, ал.5 от НПК обжалва Постановлението на Районна прокуратура П. от 15.05.2012г. за спиране  на наказателно производство  по досъдебно производство - дознание № …./2011г. по описа на Второ РУП гр.П., като счита че същото е  необосновано, тъй като не е обсъдена деликтната, личната, отговорност на И.К., както и че не е извършена проверка в НАП дали И.К. – като собственик на „Ф.П.” ЕООД е декларирала доходи от преотдаване на магазина под наем на трети лица  за минали периоди. С жалбата се прави  искане за отмяната  на атакуваното постановление на РП П. и връщане на делото на РП П. за продължаване на следствените действия.

               Съдът, като съобрази доводите изложени в жалбата и  събраните по делото писмени и гласни доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

                Предмет на преценка в това производство,пред съда е законосъобразността на постановлението на Районна Прокуратура гр.П., съобразно разпоредбите на чл.244, ал.5 от НПК.

                Досъдебното производство е образувано  по повод съобщение до органите на досъдебното производство срещу НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ за извършено престъпление по чл.216, ал.1 от НК. На основание събраните по досъдебното производство доказателства същото е изпратено на РП П. с мнение за прекратяване на наказателното производство поради липсата на престъпление. С постановление от 15.05.2012г. на прокурор при РП П. е спряно наказателното производство водено срещу НИ по ДП № …./2011г. по описа на Второ РУП гр.П. на основание чл.244, ал.1 т.2 от НПК тъй като извършителя на деянието не е установен в срока по чл.234, ал.1 от НПК.

                Жалбоподателя е депозирал Жалбата си до Районен съд чрез препоръчано писмо от 23.05.2012г., заведена с вх. 20817 от 28.05.2012г.

                Съгласно разпоредбата на чл.244, ал.5 от НПК постановлението на прокуратурата може да се обжалва от обвиняемия, пострадалия или неговите наследници пред съответния първоинстанционен съд в седемдневен срок  от получаването на преписа. Предвид приложените по делото доказателства за връчване на постановлението на жалбоподателката, съдът счита, че същата е депозирана в срок, поради което е процесуално допустима, а по същество се явява неоснователна.

                Досъдебното производство е образувано на 18.11.2011г. срещу НИ по чл.216, ал.1 от НК, на основание съобщение до органите на досъдебното производство за извършено престъпление и извършена полицейска проверка по преписка вх. № ВЯ 02-8087/2011г. по описа на Второ РУП гр.П..  В хода на извършеното разследване не са събрани доказателства за авторството на деянието,което мотивирало прокурора да изготви постановление за спиране на наказателното производство, в което постановление  разпоредил на основание чл.245, ал.1 от НПК на органите на МВР  да извършат нужните действия за установяване на авторството на деянията по чл.216, ал.1 от НК и по чл.194, ал.1 от НК.

               С атакуваното постановление прокурорът е постановил спиране на наказателното производство, тъй като в хода на разследването, въпреки проведените от разследващите органи необходими и възможни следствени действия, извършителят на престъплението не е бил разкрит.

                Съдът, обсъждайки събраният на досъдебното производство доказателствен материал, намира, че на предварителното производство не се са събрани достатъчно доказателства, от които да се направи категоричен и обоснован извод за авторството на деянието. Поради това, съдът приема, че Постановлението на РП гр.П., с което е спряно производството по ДП № …./2011г. по описа на Второ РУП гр.П. на основание чл.244, ал.1, т.2 от НК срещу неизвестен извършител, е законосъобразно и обосновано.

                 В жалбата се сочи за неправилност на изводите на прокурора, че лицето И.С.К., ЕГН ********** не е съпричастна към извършването на деянието, тъй като тя е признала пред полицейските служители и разследващия полицай демонтирането на ламинатния паркет и осветителните тела в магазина собственост на жалбоподателя и отдаден под наем на посоченото лице, както и че посоченото лице е имала достъп до посочения магазин / ключовете са били в нея и алармата е била включена / и че само тя е могла / по нейно нареждане / да се демонтира паркета, осветителните тела и да се причинят разрушенията. В жалбата се излагат и твърдения за необсъдена деликтната, личната, отговорност на И.К., както и че не е извършена проверка в НАП дали И.К. – като собственик на „Ф.П.” ЕООД е декларирала доходи от преотдаване на магазина под наем на трети лица  за минали периоди.

                При постановяване на настоящия съдебен акт съдът се ръководи от разпоредбите на Тълкувателно решение № 2/2002 г. на ВКС. Предвид същото, Съдът има право да отмени Постановлението на прокурора и да му го върне, само когато констатира, че на досъдебното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, които налагат приповтарянето на определени следствени действия, както и ако са нарушени или ограничени правата на защита на обвиняемия, неговия защитник, гражданския ищец, гражданския ответник и техните повереници. Съдът не разполага със законовата възможност да отмени Постановлението за спиране и да върне делото на прокурора, със задължителното указание да внесе обвинение срещу определено лице, след като същият е преценил че обвинението е недоказано.

              Прокурорът е този, който в качеството си на обвинител, преценява срещу кого да внесе обвинението пред решаващият орган и да защитава обвинителната си теза чрез обвинителният акт. Единствено в правомощията на държавният обвинителпрокурора, е да повдигне обвинение за извършено престъпление, в случай на преценка, че са събрани достатъчно доказателства за това. В случаите на недоказаност на обвинението, прокурора прекратява или респективно спира, наказателното производството за деянието, за което е повдигнато. Не е в правомощията на съда да дава подобни указания на Прокурора, още повече че посоченото в жалбата за неправилността на изводите на прокурора при РП П. е в противоречие с разпоредбата на чл.116 от НПК съгласно която обвинението и присъдата не могат да се основават само на самопризнанието на обвиняемия / а такъв в ДП № 1246/2011г. нямаме /, както и че самопризнанието на обвиняемия не освобождава съответните органи от задължението им за събиране и на други доказателства по делото.  

                Спирането на наказателното производство от Прокурора е правно -регламентирана дейност, с която временно се преустановява извършването на процесуално - следствени действия, както и спиране на цялостната процедура по воденето на делото, поради възникнали  пречки за разкриване на обективната истина. Спирането има временен характер. Целта е постигане на процесуална икономия, като в същото време се насочат усилията на съответните органи за отстраняване на възникналите пречки и събиране на доказателства за разкриване авторът на деянието, докато делото е спряно .

                При отпадане на основанията за спиране, наказателното производство се възобновява по съответния законов ред и процедурата продължава до пълното изясняване на обстоятелствата по делото.

                Съдът, проследявайки извършените на досъдебното производството следствени действия, намира, че не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, което да налага отмяната на атакуваното Постановление за спиране на наказателното производството по ДП  …./ 2011г. по описа на Второ РУП гр.П..

                Предвид горното, съдът намира, че Постановлението от 15.05.2012г. на РП гр.П., с което на основание чл.244, ал.1, т.2  от НПК е спряно наказателното производството по ДП № …./2011г. по описа на Второ РУП гр.П. срещу неизвестен извършител, е законосъобразно и обосновано, поради което и на основание чл.244, ал.5 от НПК следва да бъде потвърдено.

                На основание изложеното и чл.244, ал.5 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

                ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 15.05.2012г. на Районна прокуратура гр.П., с което на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК е спряно наказателното производството по досъдебно производство  № 1246/2011г. по описа на Второ РУП гр.П. образувано срещу НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ за престъпление по чл.216, ал.1 от НК.

 

               На основание чл.244, ал.5, предл.2 – ро от НПК определението не подлежи на обжалване и протест.

 

              Препис от постановлението, ведно с ДПроизводство да се изпрати на Районна прокуратура гр.П.. 

  

             Препис от постановлението да се изпрати на жалбоподателят   Н.А.Х..                

                                 

     

                                                                           Районен съдия: /П/

 

вЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Секретар: в.и.