РЕШЕНИЕ

 

Номер                    653/22.02.2013   Година                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                       I брачен състав

На   двадесет и втори февруари       две хиляди и тринадесета  Година

В публично заседание на дванадесети  февруари    две хиляди и тринадесета година в следния състав:

 

Председател: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: РАДКА ЦЕКОВА

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  18136                                               по описа за   2012  година

за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е образувано по иск с правна квалификация чл. 49 от СК предявен М.С.Р., ЕГН ********** против П.Ж.Р., ЕГН **********.

Ищецът в исковата си молба твърди, че с ответника са съпрузи от ***г. съгласно Акт  за граждански  брак № ***/***г. на Община М. От брака си имат родени две деца, които понастоящем са пълнолетни. Твърди се, че отношенията между страните са се влошили с течение на времето, тъй като не споделяли общи интереси и планове за съвместното им бъдеще, не поддържали  близост и бракът им загубил смисъл. Съпрузите живеели разделени от ***г. и от тогава не са правили опити да се съберат до настоящия момент. Въз основа на гореизложените твърдения ищецът счита, че бракът му с ответника П.Ж.Р. е дълбоко и непоправимо разстроен, като моли съда да го прекрати, като не претендира предоставяне ползването на семейното жилище и желае да възстанови предбрачната си фамилия.

В законоустановения срок по чл. 131, ал. 1 от ГПК ответникът П.Ж.Р. не е депозирал отговор на исковата молба.

В съдебно заседание, проведено на 12.02.2013г. страните, чрез процесуалните си представители заявиха, че са постигнали споразумение за прекратяване на брака им, като дълбоко и непоправимо разстроен без да се изследва въпроса за вината /приложено по делото/, с което са уредили въпросите относно личните и имуществени отношения помежду им, поради което молят съда да прекрати брака им и да утвърди споразумението относно последиците от развода.

След преценка на събраните по делото доказателства във връзка със становищата на страните, съдът намира за установено следното:

            Страните са сключили граждански брак в с. С. на ***г. с Акт  за граждански  брак № ***/***г. на Община М.

         Изложеното в исковата молба и отговора на същата е достатъчно за да обоснове извод, че предвид продължителния период на фактическата раздяла и последвалото отчуждение, бракът между страните е дълбоко и непоправимо разстроен.

На гореобсъдените основания бракът между страните следва да се прекрати. Споразумението изцяло урежда въпросите относно личните и имуществени отношения по повод прекратяването на брака, не противоречи на закона и морала, и следва да бъде утвърдено с настоящия съдебен акт. Семейното жилище на страните, находящо се в с. С., ул. „М.” №  се предоставя за ползване на съпруга П.Ж.Р., ЕГН **********.

След прекратяване на брака съпругата М.С.Р., ЕГН ********** ще носи предбрачното си  фамилно  име – П.

Тъй като и двете страни са  работоспособни и здрави, не претендират  издръжка един от друг.

Съпрузите декларират, че по време на брака не са придобивали недвижими имоти и движими вещи, нямат общи влогове и задължения или задължения един към друг, нямат общи фирми. 

          Окончателната държавна такса за производството съдът определя в размер на 30 лв., която следва да се заплати по равно от двамата съпрузи. Останалите, направени в хода на производството разноски, по аргумент от чл. 329 от ГПК следва да се поемат от всяка от страните, както са направени.

По изложените съображения съдът

 

Р Е Ш И :

 

            ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между М.С.Р., ЕГН ********** против П.Ж.Р., ЕГН **********, сключен на ***г. с Акт  за граждански  брак № ***/***г. на Община М., като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината.

 

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.49 ал.4 от СК за следното:

 

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в с. С., ул. „М.” №  на съпруга П.Ж.Р., ЕГН **********.

   ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата М.С.Р., ЕГН ********** да носи предбрачното си фамилно имеП.

Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг.

Съпрузите декларират, че по време на брака не са придобивали недвижими имоти и движими вещи, нямат общи влогове и задължения или задължения един към друг, нямат общи фирми.

          ОСЪЖДА М.С.Р., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 15 лева /петнадесет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА П.Ж.Р., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 15 лева /петнадесет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Пловдивския окръжен съд.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Спасова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.