РЕШЕНИЕ

/неприсъствено/

 

Номер 4298                                  Година  2011                               Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                           VIII граждански състав

На двадесет и девети ноември         две хиляди и единадесета         Година

В публично заседание на тридесет и първи октомври две хиляди и единадесета година в следния състав:

 

Председател:ВИДЕЛИНА ОЧЕВА

 

Секретар:Димитрия Гаджева

като разгледа докладваното от  съдията

гр.дело номер   6362                         по описа за   2011                           година

 

 

Обективно съединени искове по чл.422,ал.1, вр. с чл.415, ал.1 от ГПК, вр. с чл.327, ал.1 от ТЗ, чл. 92, ал.1 и чл. 86 от ЗЗД,предявени от “Аквафил текстайл ярнс болкан” ООД с ЕИК 130449589,със седалище и адрес на управление:гр.София 1220,Ж.К.”Надежда”,бул.“Рожен” № 103, представлявано от П.Ю.К.,в качестното си на управител,със съдебен адрес:гр....................,чрез адв.Е.М.Б.-САК,ЕГН-**********,против “Хепи трейдинг” ЕООД,БУЛСТАТ 115529124, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив,ул. ”Отец Паисий” № 32,представлявано от В.С.В.-управител,и В.С.В. с ЕГН-**********,***.

Ищецът,чрез пълномощника си-адв-Е.М.Б. твърди, че с ответното дружество “Хепи трейдинг” ЕООД,са в дългогодишни търговски взаимоотношения.Ищцовото дружество “Аквафил текстайл ярнс болкан” ООД продало на ответника прежда и чорапи/подробно посочени по мярка,цвят,размер,количества и единична цена в приложените стокови разписки/ при продажна цена в общ размер от 11847.20 лева,с вкл.ДДС.Закупеното количество било предадено на ответника с приложените стокови разписки.Ответникът от своя страна не заплатил продажната цена на падежа и на 11.08.2009 година с договор между страните същият признал вземането,като се задължил да го заплати до 30.09.2009 година.Ответникът В.С.В. с ЕГН-**********,се задължил да отговаря като поръчител за изпълнението на задължението,включително за лихви,неустойки и разходи по събирането им.Задължението не било погасено и към датата на предявяване на настоящия иск.На 22.12.2010 година ищецът е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК против ответниците,въз основа на което е било образувано и ч.гр.дело № 22063/2010 година по описа на ПРС,V-ти гр.състав.По същото е била издадена заповед за изпълнение № 166 от 10.01.2011 година за сумата от 11847.20 лева,представляваща цена по договор за покупко-продажба на стоки от 11.08.2009 година,както и за сумата от 25000 лева-мораторна неустойка от 01.10.2009 година до 21.12.2010 година по чл.3 от догодора от 11.08.2009 година,ведно със законната лихва,считано от 22.12.2010 година до окончателното издължаване и сумата от 737лева-разноски по производството.Сочи,че ответното дружество е подало възражение по реда на чл.414 от ГПК на 21.02.2011 година.Съгласно чл.415 от ГПК ищецът бил уведомен на 14.03.2011 година,със съобщение от 25.02.2011 година и  на 06.04.2011 година е предявил настоящата искова молба.

Предвид гореизложеното,моли съдът да постанови решение,с което да признае за установено по отношение на ответниците “Хепи трейдинг” ЕООД и В.С.В. с ЕГН-**********,че дължат солидарно на “Аквафил текстайл ярнс болкан” ООД продажната цена на стоката в размер на 11847.20 лева-главница,неустойка 0.5% за 447 дни считано от 01.10.2009 година до 21.12.2009 година в размер на 25000 лева,законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК-22.12.2010 година до окончателното изплащане на вземането,както и направените съдебно-деловодни разноски,включително и тези за адвокатско възнаграждение.  

Препис от исковата молба,ведно с приложенията й, са били редовно връчени на ответниците-на 02.05.2011г.на първия ответник по делото-“Хепи трейдинг” ЕООД и на 16.05.2011 година на втория ответник по делото- В.С.В. с ЕГН-**********, с указание да подадат писмен отговор в едномесечен срок. В определения срок такъв не е постъпил по делото. Ответниците са били редовно призовани за първото съдебно заседание,но не са изпратили представители, не са изразили становище и не са направил искане делото да се гледа в отсъствие на представляващия първия ответник и в отсъствие на втория ответник.

В съдебно заседание на 31.10.2011 година пълномощникът на ищцовото дружество е направил искане по чл.238,ал.1 от ГПК-за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

Съдът е уважил искането за постановяване на неприсъствено решение, тъй като са налице предпоставките за това.

На първо място ответниците в предоставения по чл.131 от ГПК срок за отговор на исковата молба,не са представил такъв.Не са изпратили и представител в съдебното заседание,за което са били редовно призовани.Не са направили искане за разглеждане на делото в отсъствието на представляващия първия ответник и в отсъствие на втория ответник по делото.

На второ място налице е искане от ищцовата страна за постановяване на неприсъствено решение.

На трето място-на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание- тази информация се съдържа в текста на съобщенията до ответниците-на л.40 и л.41 от делото.

И на последно място-налице е и предпоставката по чл.239,ал.1,т.2 от ГПК-с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените и ангажирани от ищцовата страна доказателства,исковете са вероятно основателни.

Ето защо исковете следва да бъдат уважени,без решението да се мотивира по същество.

На основание чл.78,ал.1 от ГПК в полза на ищеца следва да бъдат присъдени направените по делото разноски в размер на 736.95 лева-платена държавна такса.

По изложените съображения, Съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “Хепи трейдинг” ЕООД,БУЛСТАТ 115529124, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив,ул. ”Отец Паисий” № 32,представлявано от В.С.В.-управител,и В.С.В. с ЕГН-**********,***, че солидарно дължат на “Аквафил текстайл ярнс болкан” ООД с ЕИК 130449589,със седалище и адрес на управление:гр.София 1220,Ж.К.”Надежда”,бул.“Рожен” № 103, представлявано от П.Ю.К.,в качестното си на управител,със съдебен адрес:гр...............,чрез адв.Е.М.Б.-САК,ЕГН-**********, сумата от 11847.20 лв., представляваща цена по договор за покупко-продажба на стоки от 11.08.2009 година,сумата в размер на 25000 лева-мораторна неустойка от 01.10.2009 година до 21.12.2010 година по т.3 от договора от 11.08.2009 година,ведно със законната лихва,считано от 22.12.2010 година до окончателното издължаване и сумата от 737 лева-разноски за държавна такса,за които суми е издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК по ч.гр. дело № 22063/ 2010 г. по описа на ПРС,V-ти гр. с.

 ОСЪЖДА “Хепи трейдинг” ЕООД,БУЛСТАТ 115529124, със седалище и адрес на управление:гр.Пловдив,ул. ”Отец Паисий” № 32, представлявано от В.С.В.-управител,и В.С.В. с ЕГН-**********,***, да заплатят солидарно на “Аквафил текстайл ярнс болкан” ООД с ЕИК 130449589,със седалище и адрес на управление:гр.София 1220, Ж.К.”Надежда”,бул.“Рожен” № 103,представлявано от П.Ю.К.,в качестното си на управител,със съдебен адрес:гр......................,чрез адв.Е.М.Б.-САК,ЕГН-**********,сумата 736.95 лева-разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Същото следва да се връчи на страните.

 

Ответниците разполагат със защита срещу решението,съобразно чл.240 от ГПК.

                    

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

Вярно с оригинала!

ДГ