Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   

 

    122                                07.01.2011 г.                           гр. Пловдив

 

                                 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯ РАЙОНЕН СЪД, трети граждански състав в публично заседание на седми декември две хиляди и десета година в  състав,

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРИЯ ТЕРЗИЕВА

при секретаря Пенка Атанасова, като разгледа докладваното от съдия Мария Терзиева гр.дело № 6480 по описа за 2010 г. и като обсъди:

       

        Производството по делото е образувано по обективно съединени искове с правна квалификация чл.236 ал.2, вр. чл.79, чл.86 и 92 от ЗЗД, предявени от “Национална компания Железопътна инфраструктура” София, със седалище и адрес на управление София, бул.”Мария Луиза” № 110, представлявано от Генералния директор М А Л против “Хепи Трейдинг” ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.”Отец Паисий” № 32, представлявано от управителя В С В.

Ищецът твърди, че съгласно договор от 08.08.2006 г. сключен м/у него и ответника  е отдал под наем на същия недвижим имот: Помещение № 1 – 4.76 кв.м., находяща се в гр. П, за срок от 3 години срещу месечен наем от 280 лв. без ДДС. На осн.чл.7 ал.2 от Договора същия е бил прекратен едностранно с уведомление, получено от ответника на 15.05.2008 г. – или считано от тази дата договора е бил прекратен. Въпреки това ответника е продължил ползването на обекта.  Предвид това, моли Съда да постанови решение, с което да осъди ответника да му заплати сумата 4 262.15 лв., представляваща обезщетение за ползване без правно основание на следния обект: Помещение № 1 – 4.76 кв.м., находящо се в гр. П, с граници определени съгласно скица – неразделна част от прекратения договор за наем от 08.08.2006 г. /прекратен на 15.05.2008 г/, както следва: 402.58 лв. с ДДС – представляваща обезщетение за ползване без правно основание за м.юни 2008 г., 80.52 лв. с ДДС представляваща неизплатена част от обезщетение за ползване без правно основание за м.октомври 2008 г.,  402.58 лв. с ДДС – представляваща обезщетение за ползване без правно основание за м.ноември 2008 г., 402.58 лв. с ДДС – представляваща обезщетение за ползване без правно основание за м.декември 2008 г., 402.58 лв. с ДДС – представляваща обезщетение за ползване без правно основание за м.януари 2009 г., 402.58 лв. с ДДС – представляваща обезщетение за ползване без правно основание за м.февруари 2009 г., 402.58 лв. с ДДС – представляваща обезщетение за ползване без правно основание за м.март 2009 г., 402.58 лв. с ДДС – представляваща обезщетение за ползване без правно основание за м.април 2009 г., 402.58 лв. с ДДС – представляваща обезщетение за ползване без правно основание за м.май 2009 г., 402.58 лв. с ДДС – представляваща обезщетение за ползване без правно основание за м.юни 2009 г., 402.58 лв. с ДДС – представляваща обезщетение за ползване без правно основание за м.юли 2009 г., 155.83 лв. с ДДС представляваща обезщетение за ползване без правно основание за м.август 2008 г., ведно с лихва за забава за периода от 14.08.2009 г. до 03.05.2010 г. в р-р на 333.68 лева. Ищеца претендира и заплаща на неустойка за забавено плащане по посочения договор в размер на 90.32 лева, от които: 14.02 лв. представляваща неустойка за забавено плащане на наема за м.януари 2008 г. за периода от 25.01.2008 г. до 25.02.2008 г., 45.62 лв. представляваща неустойка за забавено плащане на наема за м.февруари 2008 г. за периода от 25.02.2008 г. до 19.05.2008 г.,  28.33 лв. представляваща неустойка за забавено плащане на наема за м.март 2008 г. за периода от 25.03.2008 г. до 19.05.2008 г. и 2.35 лв. представляваща неустойка за забавено плащане на наема за м.декември 2008 г. за периода от 27.11.2008 г. до 04.12.2008 г. Ангажира доказателства, претендира за направените по делото разноски.

         Ответникът не взема становище по така предявените искове.

         Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

Видно от представения в заверен препис по делото договор за наем от 08.08.2006 г. и Допълнителни споразумения към същия, неоспорен от ответната страна, е че ищецът е предоставил на ответника за временно и възмездно ползване недвижим имот: Помещение № 1 – 4.76 кв.м., находяща се в гр.П, за срок от 3 години срещу заплащане на наемна цена от 280 лв. без ДДС.  Представено е уведомление за прекратяване на договора едностранно от ищеца, в което ответника е уведомен след прекратяване на договора да освободи наетото помещение – получено но 15.05.2008 г., както и протокол за въвод във владение на недвижим имот с дата 13.08.2009 г. на ЧСИ Н В по изп.д.№ г.

Със същите страни в РС Пловдив са били заведени:

гр.дело № 3019/08 г. по което е постановено решение на 6.03.2009 г. /приложеното по делото/, с което ответника е бил осъден да върне, като предаде държането на ищеца на следния обект: помещение № 1 с площ от 4.76 кв.м. находящо се в П на осн.чл.233 ал.1 от ЗЗД,

гр.дело № 3044/08 г. по което е постановено решение от 13.11.2009 г. /приложено по делото/, с което ответника е бил осъден да заплати на ищеца наем за същия обект и неустойка.

         От показанията на свид. П Б – служител при ищеца, които съдът кредитира се установява, че същата е специалист по кадастър в “Техническа служба”  и  специалист “продажби”.  Същата твърди, че сключения м/у страните договор е бил едностранно прекратен, поради неплащане на наемните вноски от ответника през м.май 2008 г., но въпреки това ответника е продължил да ползва обекта до 13.08.2009 г. – когато са били въведени във владение на същия от ЧСИ. За периода от м.октомври 2008 г. до 13.08.2009 г. ответника е ползвал процесното помещение, което са констатирали при правени за периода проверки.

          От показанията на свид. В Т-К  - служител при ищеца, които съдът кредитира се установява, че същата е специалист по наеми. Същата твърди, че сключения м/у страните договор от 2006 г. е бил едностранно прекратен, поради неплащане на наемните вноски от ответника през 2008 г., ответника е продължил да ползва обекта до  въвода  във владение на СИ през м.август 2009 г., което е констатирано с извършвани периодични проверки.

От заключението на вещото лице по ССчЕ З.М., неоспорено от страните, което Съдът кредитира като обективно и компетентно изготвено – неоспорено от страните, въз основа на данните в констативно-съобразителната част на същото, че в счетоводството на ответника по Дневник на сметка 444 за Контрагент  “Хепи трейдинг” ЕООД Пловдив е отразено задължение: за ползване безправно основание на обекта, предмет на сключения договор, ответника дължи на ищеца следните суми: наем-главница 4262.15 лева, мораторна лихва до 05.05.2010 г. – 331.62 лева и неустойка в р-р на 90.32 лева, или общо сумата 4 684.09 лева. Мораторната лихва е изчислена по ОЛП на БНБ + 10 пункта, съгласно ПМС № 72/08.04.1994 г. и е посочена по периода до 03.05.2010 г. При проверката на документацията на ищеца експертизата не е констатирала плащания през посочения период от страна на ответника и към дата 29.09.2010 г., посочените суми са отразени в счетоводството като дължими. В допълнителното заключение на вещото лице е конкретизирано, че размерът на задължението на ответника за обезщетение за ползване без правно основание на помещението е:  за м.06.2008 г. – 402.58 лв, за м.10.2008 г. – 80.52 лв, за м.11.2008 г. – 402.58 лв, за м.12.2008 г. – 402.58 лв, за м.01.2009 г. – 402.58 лв, за м.02.2009 г. – 402.58 лв, за м.03.2009 г. – 402.58 лв, за м.04.2009 г. – 402.58 лв, за м.05.2009 г. – 402.58 лв, за м.06.2009 г. – 402.58 лв, за м.07.2009 г. – 402.58 лв, за м.08.2009 г. – 155.83 лв, или общо сумата 4 262.15 лева – главница, мораторна лихва до 03.05.2010 г. – 331.62 лева, неустойка 90.32 лева, или общо 4 684.09 лева.

 При така установеното от фактическа страна, Съдът намира следното от правна:

При доказателствена тежест за ищцовата страна да установи наличието на твърдяното облигационно правоотношение, следва да се приеме, че същата доказа възникването на такова, основано на представения договор за наем от 08.08.2006 г. и сключените допълнителни споразумения Анекс към същия в последствие. Безспорно се установява от събраните по делото писмени доказателства, че ответникът е ползвал наетия обект до края на 13.08.2009 г. /въпреки, че същия е бил прекратен едностранно от ищеца – за което той е бил уведомен писмено от същия/, когато е съставен протокол за въвод във владение в обекта от ЧСИ Н В по изп.дело №  г.  Ответникът не е ангажирал доказателства за това, че е изпълнил  задължението си да заплати обезщетението за ползване без правно основание на ползвания от него обект: помещение № 1 с площ от 4.76 кв.м. находящо се в П за периода от м.06.2008 г. до  м.08.2009 г. включително в размер на 4262.15 лева с ДДС, поради което следва да се приеме, че същият дължи тази суми на ищеца.

    Съгласно чл.236, ал.2 от ЗЗД,  ако наемателят продължи ползването, въпреки противопоставяне на наемодателя, той дължи обезщетение и трябва да изпълнява всички задължения, произтичащи от прекратения наемен договор. Или в крайна сметка безспорно се установява по делото, че “Хепи Трейдинг” ЕООД Пловдив дължи на “Национална компания Железопътна инфраструктура” София  следните суми: 4262.15 лева с ДДС, представляваща обезщетението за ползване без правно основание на ползвания от него обект: помещение № 1 с площ от 4.76 кв.м. находящо се в П за периода от м.06.2008 г. до  м.08.2009 г.  включително, мораторна лихва от 14.08.2009 г. до 03.05.2010 г. в размер на 331.62 лева и неустойка в размер на 90.32 лева, поради което исковете за заплащане на тези суми се явяват основателни и следва да бъдат уважени. До пълния предявен размер от 333.68 лева /за разликата от 331.62 лева до 333.68 лв./ искът за мораторна лихва ще следва да се отхвърли като неоснователен и недоказан, с оглед диспозитивното начало.

На осн.чл.86 ЗЗД ответникът следва бъде осъден да заплати на ищеца горните сума, ведно със законната лихва от 10.05.2010 г. – датата на подаване на исковата молба в съда, до окончателното й изплащане.

         На осн.чл.78 ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищците направените по производството разноски в размер на  725 лева, от които 195 лв. за внесена предварително ДТ, 80 лева изплатен хонорар за вещо лице и 450 лева адвокатски хонорар.

          С оглед на гореизложеното съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА “Хепи Трейдинг” ЕООД, ЕИК 115529124 със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.”Отец Паисий” № 32, представлявано от управителя В С В ДА ЗАПЛАТИ на “Национална компания Железопътна инфраструктура” София, със седалище и адрес на управление София, бул.”Мария Луиза” № 110, представлявано от Генералния директор М А Л сумата:

4 262.15 /четири хиляди двеста шестедесет и два лева и петнадесет стотинки/ лева, представляваща обезщетение за ползване без правно основание на следния обект: Помещение № 1 – 4.76 кв.м., находящо се в гр. П, с граници определени съгласно скица, неразделна част от прекратения договор за наем от 08.08.2006 г. /прекратен на 15.05.2008 г/ за месец юни 2008 г. и за периода от 24.10.2008 г. до 13.08.2008 г., както следва: 402.58 лв. с ДДС – представляваща обезщетение за ползване без правно основание за м.юни 2008 г., 80.52 лв. с ДДС представляваща неизплатена част от обезщетение за ползване без правно основание за м.октомври 2008 г.,  402.58 лв. с ДДС – представляваща обезщетение за ползване без правно основание за м.ноември 2008 г., 402.58 лв. с ДДС – представляваща обезщетение за ползване без правно основание за м.декември 2008 г., 402.58 лв. с ДДС – представляваща обезщетение за ползване без правно основание за м.януари 2009 г., 402.58 лв. с ДДС – представляваща обезщетение за ползване без правно основание за м.февруари 2009 г., 402.58 лв. с ДДС – представляваща обезщетение за ползване без правно основание за м.март 2009 г., 402.58 лв. с ДДС – представляваща обезщетение за ползване без правно основание за м.април 2009 г., 402.58 лв. с ДДС – представляваща обезщетение за ползване без правно основание за м.май 2009 г., 402.58 лв. с ДДС – представляваща обезщетение за ползване без правно основание за м.юни 2009 г., 402.58 лв. с ДДС – представляваща обезщетение за ползване без правно основание за м.юли 2009 г., 155.83 лв. с ДДС представляваща обезщетение за ползване без правно основание за м.август 2008 г.,

331.62 /триста тридесет и един лева и шестдесет и две стотинки/ лева представляваща лихва за забава за периода от 14.08.2009 г. до 03.05.2010 г., като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния предявен размер от 333.68 лева,

90.32 /деветдесет лева и тридесет и две стотинки/ лева неустойка за забавено плащане по посочения договор, от които: 14.02 лв. представляваща неустойка за забавено плащане на наема за м.януари 2008 г. за периода от 25.01.2008 г. до 25.02.2008 г., 45.62 лв. представляваща неустойка за забавено плащане на наема за м.февруари 2008 г. за периода от 25.02.2008 г. до 19.05.2008 г.,  28.33 лв. представляваща неустойка за забавено плащане на наема за м.март 2008 г. за периода от 25.03.2008 г. до 19.05.2008 г. и 2.35 лв. представляваща неустойка за забавено плащане на наема за м.декември 2008 г. за периода от 27.11.2008 г. до 04.12.2008 г., ведно със законна лихва върху главниците, считано от 10.05.2010 г. до окончателното им й изплащане, както и сумата от 705 /седемстотин и пет/ лева – разноски по производството.

 

          Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                              

                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: п /Мария Терзиева/

Вярно с оригинала:

ПА