ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ


ОБЯВЯВАНЕ НА КУПУВАЧ                                                         РС –Пловдив,ст.№2,  11,00ч.                                                                                                                         Дата на поставяне в РС:

Зала за публични продажби                                                                                                                          СЕКРЕТАР : ………………..

 

ОБЯВЛЕНИЕ

по изп. дело № 2023/2010г.,  ІІ район

Подписаната В.Матева, държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Пловдив, обявявам на интересуващите се, че от 23.07.2012г. до 23.08.2012г., ще се проведе в сградата на  Районен съд - Пловдив  в гр. Пловдив, бул.”Шести септември” № 167, първа ПУБЛИЧНА ПРОДАН, приключваща в края на работното време на последния ден на следните недвижими имоти, принадлежащи на  длъжника по изп.дело Енчо Илиев Райковски от гр. Пловдив, за удовлетворяване вземането на взискателя Мария Георгиева Топчийска, гр. Пловдив, а именно :

                          САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГАРАДА с идентификатор 56784.517.52.1.3 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и седемнадесет точка петдесет и две точка едно точка три), гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. “Георги Измирлиев” № 34, ет.3, ап.3, а по нотариален акт № 139 том 79 дело 20139 от 18.11.1997г. от Нотариус при Пловдивски районен съд – втори жилищен етаж, Самостоятелният обект се намира в сграда № 1( едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.517.52 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и седемнадесет точка петдесет и две), Предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, Брой нива на обекта:1 (едно), Посочена в документа площ: 81,95 кв.м., Прилежащи части: изба № 4 (четири) с площ 6 кв.м.; 9,15 % ид.ч. от общите части на сградата, Стар идентификатор: няма, Ниво: 1 (едно), Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 56784.517.52.1.4, Под обекта: 56784.517.52.1.1, Над обекта: 56784.517.52.1.5,

           с описание на недвижимия имот по Нот. акт № 139 том 79 дело 20139 от 18.11.1997г. от Нотариус при ПРС, както следва: апартамент “Г”, находящ се на втори жилищен етаж, с изложение юг-запад, със застроена площ от 81,95 кв.м., при съседи: на етажа – ап.”В”, отдолу – ап.”Б”, отгоре – ап.”Е”, състоящ се от входно антре, две спални, дневна, кухня и столова, тоалетна, баня и тоалетна и три тераси, ведно с 8,895% от идеални части от общите части на сградата, ведно с изба № 4, находяща се на избен етаж, с полезна площ от 6 кв.м., ведно с 0,255% идеални части от общите части на сградата, при съседи: изби 3 и 5, калкан и коридор, находящ се в ДВОРНО МЯСТО  в гр. Пловдив, ул. “Георги Измирлиев” № 34, с площ от 265 кв.м., съставляващо парцел единадесет, имот № 92 от квартал 5 – нов по плана на гр. Пловдив, комплекс “Младежки хълм”, при граници на имота: ул. “Георги Измирлиев”, Михал Кралев, Георги Ангелов, Никола Вълков и Колю Костадинов при начална цена – 75% от пазарната цена, която е 82 900,00 лв., а именно 62 175,00 лв. /шестдесет и две хиляди сто седемдесет и пет лв./;

 

1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 56784.517.52 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и седемнадесет точка петдесет и две), гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. “Георги Измирлиев” № 34, Площ: 330 кв.м., а по нотариален акт № 139 том 79 дело 20139 от 18.11.1997г. от Нотариус при Пловдивски районен съд- с площ от 265 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 92 (деветдесет и две), квартал: 5 (пет), парцел: ХІ-92 (единадесет – деветдесет и две), Съседи: 56784.517.57, 56784.517.56, 56784.517.55, 56784.517.53, 56784.517.51, 56784.517.50, 56784.517.382,

           с описание на недвижимия имот по Нот. акт № 139 том 79 дело 20139 от 18.11.1997г. от Нотариус при ПРС, както следва: ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Пловдив, ул. “Георги Измирлиев” № 34, с площ от 265 кв.м., съставляващо парцел единадесет, имот пл. № 92 от квартал 5 – нов по плана на гр. Пловдив, комплекс “Младежки хълм”, при граници на имота: ул. “Георги Измирлиев”, Михал Кралев, Георги Ангелов, Никола Вълков и Колю Костадинов, при начална цена – 75% от пазарната цена, която е 12 800 лв., а именно 9 600,00 лв. /девет хиляди и шестстотин лв./;

Забележка: Върху поземления имот /дворно място/ е отстъпено и реализирано право на строеж на триетажна с партерен, мансарден етаж и подпокривно пространство жилищна сграда. Притежаваната от длъжника ½ идеална част от поземления имот /дворно място/ се изнася на публична продан без построената в него триетажна с партерен, мансарден етаж и подпокривно пространство жилищна сграда.

Тежести за имотите – възбрана, наложена по настоящото изп. дело; възбрана, наложена от ЧСИ Минка Станчева-Цойкова, рег. № 822 на КЧСИ, по изп.д. № 00001/2011г.

Интересуващите се от продажбата  лица могат да се явят в канцеларията на Държавен съдебен изпълнител всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата по проданта. Всички желаещи да прегледат имотите могат да сторят това във времето за ОГЛЕД понеделник, сряда и петък от 15,00 часа до 17,00 часа – по местонахождението на имотите през времетраенето на проданта.

За участие в наддаването се внася задатък 10% върху началната цена на недвижимия имот, съгл. чл. 489, ал.1 от ГПК, по сметка на Държавен съдебен изпълнител, при банка СИБАНК, IBAN BG65 BUIB 9888 3325 8796 00, BIC BUIB BGSF.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. За всяко наддавателно предложение се внася отделен задатък. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд Пловдив и се завеждат във входящия регистър/чл. 489 от ГПК/.

До устно наддаване се допускат само лица подали писмено наддавателно предложение/я/ в срок и внесли задатък. Писмените наддавателни предложения се приемат до 17.00ч. на 23.08.2012г. в Регистратура за публични продажби, ет.3, ст.28, в сградата на РС Пловдив. За яснота, върху запечатания плик с предложението – може да се посочи номера на изп.дело и имота за който се отнася предложението.

ОБЯВЯВАНЕТО купувач ще се извърши на 24.08.2012г., в 11.00 часа, на определеното място в сградата на Районен съд - Пловдив, на адрес: гр.Пловдив, бул.”Шести септември” № 167, партер, ст.2 Зала за публични продажби  в присъствието на явилите се наддавачи, от държавен съдебен изпълнител, за което се съставя протокол /чл. 492, ал.1 ГПК/. При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат УСТНО цена по-висока с размера на един задатък от най-високото писмено наддавателно предложение/чл. 492, ал.2 от ГПК/. Обявеният за купувач е длъжен в едноседмичен срок от приключване на проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

                                  

 Гр. Пловдив                                                                  Държавен съдебен изпълнител:

22.06.2012 г.                                                                                                                     /В.Матева/