МОТИВИ към присъдата по НЧХД № 3135/2010г. по описа на ПРС 19 н.с.

 

            Настоящото производство е образувано по тъжба на С.В.Р. ЕГН **********, лично и със съгласието на майка му – Р.Г.М. в качеството й на негов законен представител, против И.С. *** ЕГН **********, като е предаден на съд за извършено престъпление по чл.130 ал.2 НК - за това, че на 08.04.2010г. в гр. Пловдив е причинил на С.В.Р. ЕГН ********** лека телесна повреда изразяваща се в две кръвонасядания в лявата предно странична половина на шията, които са причинили болка и страд...я без разстройство на здравето.

           Беше приет за съвместно разглеждане с наказателния процес граждански иск в размер на 1000 лева, представляващи претендирано обезщетение за претърпени вследствие на инкриминираното деяние неимуществени вреди – болки и страдание, ведно със законната лихва върху сумата от датата на инкриминираното деяние.

            При пренията упълномощеният от частния тъжител  повереник - адв. Й. заяви, че поддържа отразената в тъжбата фактическа обстановка, както и правната квалификация на деянието. По отношение на наказанието се предложи съдът на наложи на подсъдимия справедливо наказание. Претендира се да бъде уважен заявената гражданска претенция в пълния й размер.

            Подсъдимият С. даде подробни обяснения по обвинението, като увери съда, че не е виновен. Упълномощеният от него защитник адв. Б. оспори фактическите и правни изводи на обвинението, по подробно развити мотиви в съдебно заседание. Пледира се за постановяването на оправдателна присъда.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, и обсъди доводите и съображенията на страните, прие за установено следното :

            ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА :

            Подсъдимият И.С.С. е роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, женен, с основно образование, пенсионер, осъждан, с ЕГН **********.

            На 08.04.2010г. около 17.00ч. в гр. Пловдив тъжителят С.Р. бил излязъл да си играе с други деца на ул. ...... По същото време с колата си се прибирал подс. С., заедно с жената, с която живеел на семейни начала – св. ... К. и забелязал Р.. Няколко месеца по-рано частният тъжител Р. бил ударил в корема сина на С. и подсъдимият и съпругата му искали да поговорят с него, за да не бие повече детето им.  Когато паркирали колата пред блока си – подсъдимият и жена му живеели в съседство с Р., първо К. се отправила към С.Р. и го попитала защо е ударил сина й, което било отречено от Р.. След малко там дошъл и подсъдимия, като между С. и него започнала разправия относно това бил ли е сина му, в хода на която подсъдимият стиснал и защипал за врата частния тъжител.

            След това, С.Р. си тръгнал към дома, по пътя срещнал майка си, разказал й за случилото се, събрала се голяма група от жени и всички се върнали пред блока на С. и жена му. На място настанал голям скандал, тълпата нападнала двамата, което наложило подсъдимият да извика полиция.

            В последствие пострадалият на 08.04.2010г. посетил съдебна медицина Пловдив, където му било издадено СМУ № ...

Видно от допуснатата и назначена СМУ  на пострадалия Р. стана ясно, че на инкриминираната дата на същия е било причинена лека телесна повреда изразяваща се в две кръвонасядания в лявата предно странична половина на шията, които са причинили болка и страдания без разстройство на здравето.

Съдът възприе и кредитира в присъдата си заключението на вещото лице като изготвено обективно, с необходимите професионални знания и опит в съответната област. Същото не се оспори от страните.

            За да постанови присъдата си Съдът прие за безсъмнено установена именно така описаната фактическа обстановка.

            Гореописаната фактическа обстановка се установи по несъмнен начин от следните, събраните.. по делото доказателствени материали - от обясненията на подсъдимия, адени в съдебно заседание,  от свидетелските показ...я на свидетелите ..., ... Д.Б., , дадени в съдебно засед...е, от свидетелските показ...я на  свидетелите ... и С.К. в кредитираната им от съда част, както и от писмените доказателства, събр... на предварителното производство, прочетени на основ...е чл.283 от НПК и надлежно приобщени към доказателствения материал - заключения на съдебно - медицинската експертиза, свидетелство за съдимост, копие от съдебно – медицинско удостоверение , АХ № ...... по описа на ПРС – 21 н.с., ЧХ № ...... по описа на ПРС 14 н.с.

            От наличните по делото доказателствени материали, събр... и проверени по реда и със средствата, предвидени в НПК, по безсъмнен начин се установи осъществяването на деянието, предмет на настоящото наказателно производство, неговото време, място, мех...зъм и начин на извършване, както и авторството.

            Противоречието, което се очерта между доказателствата е относно това дали на инкриминираната дата в гр. Пловдив подсъдимият е ощипал и стиснал за врата  Р., като в тази връзка се оформиха две групи показ...я – от една страна тези на  ..., ..... Г., ..... ....., Д.Б. и от друга – на С. и ... К.. Първата група от свидетели подкрепи с показ...ята си изложената по-горе за установена фактическа обстановка и Съдът им даде вяра в пълнота като непротиворечиви, ясни и подробни, а и най-вече като подкрепени от останалия доказателствен материал по делото – изготвената СМЕ на пострадалия, която изясни начина и мех...зма на причиняване на телесното увреждане на Р..

            От друга страна, Съдът не даде вяра на показ...ята на ... и С.К., в частта им, в която твърдяха, че С. не е докосвал частния тъжител, които не се подкрепяха от каквито и да са доказателства, а и бяха оборени по категоричен начин от приетото заключение на СМЕ. Следва да се има и предвид, че показ...ята и на двете Съдът прие за пристрастни, с оглед на близките им отношения с подсъдимия и явното им жел...е да го оневинят. Нещо повече, всъщност в обясненията си, макар и С. да не се призна за виновен, в същност той коректно разказа пред съда, че е ощипал за врата Р., защо, как и по какъв повод се е случило това.

            ОТ ПРАВНА СТРАНА

            При така установената по категоричен и несъмнен начин в хода на настоящото производство фактическа обстановка  Съдът зае  становище, че с деянието си подсъдимият С. е ВИНОВЕН за извършено престъпление по чл.130 ал.2 НК - за това, че на 08.04.2010г. в гр. Пловдив е причинил на С.В.Р. ЕГН ********** лека телесна повреда изразяваща се в две кръвонасяд...я в лявата предно стр...чна половина на шията, които са причинили болка и страд...я без разстройство на здравето.

ОТ ОБЕКТИВНА СТРАНА  подсъдимият на инкриминираната дата  в гр.Пловдив чрез ощипване и стискане е нанесъл на С.Р. лека телесна повреда уточнена по вид и начин на причиняване от приетото заключение на СМЕ по делото.

ОТ СУБЕКТИВНА СТРАНА деянието е извършено от подсъдимия при форма на вина пряк умисъл, като е съзнавал  общественоопасния му характер, предвиждал е настъпването на общественоопасните му последици и е желаел настъпването им.

             При индивидуализиране на наказ...ето на подсъдимия Съдът отчете като смекчаващи вината обстоятелства фактът, че до инцидента се е стигнало след нанасяне на побой от страна на Р. над детето на С., а като отегчаващи вината обстоятелства Съдът отчете осъжд...ята му.  Според преценката на Съда  в случая е налице превес на смекчаващите отговорността обстоятелства. Ето защо и на основ...е чл.54 от НК Съдът наложи на подсъдимия наказ...е ГЛОБА в размер на 250лв.

  Според преценката на Съда именно това наказ...е като вид и размер се явява съответно на степента на обществена опасност на деянието и дееца, изпълняващо целите на наказ...ето, визир... в разпоредбата на чл. 36 от НК, поради което и  е справедливо.

            Предявения от граждански иск за причинените му от престъплението вреди - съставомерен признак от състава на престъплението по чл. 130 ал.2 от НК е доказан по основ...е.

            Основ...ето на предявения граждански иск е виновно извършено деяние от подсъдимите и съгласно чл.45 от ЗЗД всеки е длъжен да репарира вредите, които  е причинил другиму с виновното си поведение. Безсъмнено установено по делото беше, че в резултат от извършеното от подсъдимия престъпление пострадалият е претърпял неимуществени вреди - болки и страд...я, които са непосредствена последица от увреждането. Видно от СМЕ те са били налице две кръвонасяд...я в лявата предно стр...чна половина на шията, които са причинили болка и страд...я без разстройство на здравето. С оглед на изложеното съдът счете, че предявения граждански иск от пострадалия срещу подсъдимия е основателен. Досежно неговия размер, според разпоредбата на чл.52 от ЗЗД , същият следва да се определи по справедливост. За справедлив Съдът намери сумата от 300 лв. като оптимален паричен еквивалент на претърпяните от пострадалия болки и страд...я. До пълния предявен размер от 1000 лв. Съдът намери иска за завишен и макар доказан по основ...е, го отхвърли.

Причините за извършване на престъплението са незачитане на личната неприкосновеност, ниска правна култура.

            С оглед изхода на делото и на основ...е чл.189 ал.3 от НПК в тежест на подсъдимия Съдът  възложи направените по делото разноски в размер на  70лв., както и заплащането на 50 лв.- държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в размер на  300лв. Съдът осъди подсъдимия да заплати 428.50лв на частния тъжител и сумата от 400лв., представляваща направените от него разноски по делото.

По изложените мотиви Съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ВП/