УказателКрило "А"

 

ет. 1 

ст. 104 – деловодство на ІV, V, ІХ, ХІІ, ХVI, XIX, ХХІ, ХХІІ нак. състави
ст. 105 – деловодство на VІ наказателен състав
ст. 107 – деловодство на ІІ, VІІІ,  ХХІV, XXIII наказателни състави

 

ет. 4 

кабинети на съдиите
ст. 425 – съдебен администратор
ст. 425 – секретар на Председателя
ст.  410 – съдебни помощници

 

 

Крило "В"

 

партер 

ст. 1 – дежурен съдия
ст. 2 – зала за публична продан
ст. 3 – архив
ст. 4 – деловодство ІІІ, VІІ, Х, ХІІІ, ХV, ХVІІІ, ХХV, ХХVІ наказателни състави

ст. 5 – деловодство на І, ХІ, ХІV,XVІІ, ХХ наказателни състави
ст. 6 – регистратура
ст. 8 – бюро съдимост
ст. 8а – бюро съдимост
ст. 9 - бюро съдимост
зала І
зала ІІ
зала ІІІ


ет. 1 

ст. 10 – деловодство І, ІІІ, V, ІХ, ХІ, ХІІ, XX, XXI граждански състави
ст. 10A – секретари гр. колегия ІХ, ХVІІІ гр. състави
ст. 11 – бюро призовки и куриери
ст. 12 – деловодство ІV, VІ, VІІ, ХІІІ,  ХVІІІ  граждански състави
ст. 13 – деловодство на І, ІІ, ІІІ, ІV, V  брачни състави, ХХІІ граждански състав
ст. 14 – счетоводство
ст. 15 – административен секретар, статистик
ст. 16 – деловодство на ІІ, VІІІ, Х, ХІV, ХV, ХVІ, ХVІІ,  ХІХ граждански състави
зала ІV
зала ХІІІ

 

ет. 2 

ст. 18 – секретари гр. колегия – І, II, ІІІ, ІV, VІІІ, Х, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІІ, ХІХ, ХХ, ХХІІ гр. състави
ст. 19 – секретари гр. колегия – V, VI, ХІ, ХІІ, ХVІ, ХХІ, гр. Състави

ст. 21 - секретари бр. колегия І, ІІ, ІІІ, ІV, V бр. състави
зала V
зала VІ
зала VІІ
зала VІІІ
зала ІХ
зала за разпити

 

ет. 3 

кабинети на държавните съдебни изпълнители
ст. 22 – деловодство на І, ІІІ, ІV, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х  район
ст. 23 – регистратура  СИС, регистратура публични продажби, деловодство на  II, V  район

ст. 24 – секретари наказателна колегия –І,  ІІ, ІІІ, ІV, V, VІІ  наказателни състави
ст. 25 – секретари наказателна колегия –VІІІ,  ІХ,  Х, ХІ  наказателни състави
ст. 26 – секретари наказателна колегия – ХІV, ХVІ, ХVІІ, ХVІІI, ХХІ, ХХІІ, ХХІV наказателни състави

ст. 27 – секретари наказателна колегия – ХХ, ХХІІІ, ХХV, ХХVІ  наказателни състави
ст. 28 – касиер ПРС, касиер ДСИ

кабинети на ДСИ
ст. 30 – системни администратори 

зала Х
зала ХІ
зала ХІІ