ПОЛЕЗНО / Как да извадим свидетелство за съдимост

КАКВО Е СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ?
   Свидетелство за съдимост е официален документ, издаван от съда, който съдържа информация за криминалното минало на дадено физическо лице?
 
 ЗАЩО МИ Е НЕОБХОДИМО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ?
   Свидетелство за съдимост се изисква при постъпване на работа. То е необходимо също при кандидатстване за получаване на определени разрешителни (напр. за работа в обменно бюро или за търговия с ценни книжа), както и за регистриране за упражняване на определена професия (напр. адвокати, лекари, архитекти).
 
 КАК ДА СИ ИЗВАДЯ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ?

   За да Ви бъде издадено свидетелство за съдимост е необходимо да представите следните документи:
 
   - Заявление по образец предоставено безплатно на място в бюро "Съдимост" и лична карта в оригинал.

     - Документ за платена държавна такса в размер на 5 лв. по обявената сметка на Районен съд - Пловдив за държавни такси. (Таксата може да бъде платена в Бюро " Съдимост " - чрез ПОС-терминално устройство или предварително - с банков превод направен в клон на банка в сградата на съда или във всяка една търговска банка по обявената сметка на Районен съд - Пловдив за държавни такси).
 
   Свидетелство за съдимост се издава на лице въз основа на заявление, подадено в районния съд по месторождението му. Заявление за издаване на свидетелство за съдимост може да бъде подадено и чрез районния съд по местоживеенето на заявителя. Районният съд по местоживеене на лицето служебно изисква справка от бюрото за съдимост по месторождението му.
 
 
 КАК ДА ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ ЗА ДРУГО ЛИЦЕ?
   1. Ако исканото свидетелство за съдимост е за РОДНИНА: низходящи, възходящи, братя, сестри или за СЪПРУГ, към посочените документи, задължително се прилага и ИЗРИЧНО ПИСМЕНО ПЪЛНОМОЩНО.
   2. Ако исканото свидетелство за съдимост е за ДРУГО ЛИЦЕ, към посочените документи задължително се прилага ИЗРИЧНО НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО.
 
 ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА:
   1. собственото, бащиното и фамилното име и адреса на лицето, за което се иска свидетелство за съдимост;
   2. ЕГН на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост, ако е български гражданин, или ЛНЧ, ако е чужденец;
   3. деня, месеца и годината на раждане на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост;
   4. месторождението на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост;
   5. гражданството на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост;
   6. собственото, бащиното и фамилното име на бащата и майката на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост;
   7. целта, за която се иска свидетелството за съдимост, а когато е за постъпване на работа - точната длъжност.

   Свидетелство за съдимост се издава в деня на поискването, но не по-късно от три работни дни. Когато то е подадено чрез районен съд, различен от този по месторождението на заявителя, свидетелството за съдимост се издава не по-късно от три работни дни от постъпване на заявлението.

Образец на "Заявление за издаване на свидетелство за съдимост"

OTВОРИ