ЧНД 3631/2019 - Определение - 08-07-2019

Определение по Наказателно дело 3631/2019г.

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№1129                             08.07.2019г.                          гр. Пловдив

        

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                                XVІІІ наказателен състав

на осми юли                                                        две хиляди и деветнадесета година

в закрито съдебно заседание, в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

след като се запозна с материалите по ЧНД №3631/19г. по описа на ПРС, ХVІІІ н.с., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.243, ал.5 от НПК.

Постъпила е жалба от В.Р.П., ЕГН:********** против Постановление на РП – Пловдив за прекратяване на наказателното производство от 21.05.2019г., с което е прекратено наказателното производство по досъдебно производство №314/2019г. по описа на РУ – Труд при ОДМВР гр. Пловдив, водено за престъпление по чл.144, ал.3, вр. ал.1 от НК. Жалбоподателят атакува прокурорския акт като незаконосъобразен, с искане същият да бъде отменен.

Съдът, след като се запозна със съображенията на прокурора, изложени в атакуваното постановление, с аргументите в депозираната жалба, и като разгледа събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима, а по същество НЕОСНОВАТЕЛНА.

С постановлението си Районна прокуратура - гр. Пловдив е прекратила наказателното производство по досъдебно производство №314/2019г. по описа на РУ – Труд при ОДМВР гр. Пловдив, водено за престъпление по чл.144, ал.3, вр. ал.1 от НК. За да постанови обжалвания акт прокурорът е счел, че е налице основанието на чл.243, ал.1, т.1, вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК.

В настоящото производство съдът като последваща инстанция по силата на чл.243, ал.5 от НПК проверява обосноваността и законосъобразността на акта на прокурора за прекратяване на наказателното производство, като проверката е концентрирана както относно фактическите констатации, така също и досежно направените правните изводи, базиращи се на изложените факти.

За да прекрати наказателното производство по воденото досъдебно производство представителят на прокуратурата е приел за установено следното от фактическа страна:

Пострадалият В.П. живеел заедно със семейството си - съпругата си и сина си, в къща, находяща се в покрайнините на с. ***. Техни съседи през няколко къщи били и семейството на свидетеля С. Г.. Между двете семейства нямало кавги и проблеми до 2017г. когато отношенията между двамата мъже се влошили. Причината за това бил фактът, че през тази година пострадалият започнал да отглежда овце, като събрал стадо от около 60 глави. Изкарвал стадото от обособения в имота му овчарник и го прекарвал на път за паша през улицата на която живеел той и съседа му – свид. С. Г..  Понеже множеството животни замърсявали улицата, чупели засадените покрай къщата на свид. Г. овошки и други насаждения, последният силно се афектирал. В тази връзка отправял многократни, ежедневни забележки на свид. В.П., настоявайки да прекарва по друг път стадото - възможност, която съществувала за последния. Въпреки наличната такава възможност, свид. В.П. продължил да води животните по улицата, изкарвайки ги на паша, като това продължило повече от година и половина.

През лятото на 2018г., при поредния път, при който стадото с овце на пострадалия било прекарано по улицата, свидетелят Г. излязъл от дома си, носейки дървен прът в ръка. Приближил се до свид. В.П. и отново започнал да му се кара, като му казал „ще ти направя къща“. Тези думи пострадалият изтълкувал в смисъл, че съседът му ще му изкопае гроб. С държаната в ръцете тояга свид. Г. не посягал към пострадалия, а към неговите животни. Изречените от свид. Г. думи и действията му не възбудили основателен страх у пострадалия за живота му. Последният даже не ги възприел на сериозно. Въпреки това обаче, с цел да бъде предупреден свид. Г., споделил за това на кмета на селото – свид. И. И. и съобщил в полицията. На 27.08.2018г. свид. Г. бил предупреден с протокол за полицейско предупреждение да не се саморазправя и да не се заканва на В.П. и неговото семейство, като всички спорни въпроси се решават по законоустановения ред и начин. След този случай двамата мъже нямали нови пререкания, като свид. В.П. започнал да извежда овцете на паша от друго място, като по този начин било преустановено замърсяването на улицата и създаденото неудобство за живущите там. 

На база на правилно изложени факти прокурорът е приел, че наказателното производство следва да се прекрати на основанието на чл.243, ал.1, т.1, вр. чл.24, ал.1, т.1 от НПК. За този извод е подложил на внимателен и задълбочен анализ събраните по делото доказателства. Изводът на прокурора е правилен и законосъобразен. За да го изгради представителят на държавното обвинение е счел, че посочените от свид. В.П. думи, казани му от свид. Г. – „ще ти направя къща“, са изтълкувани от пострадалия извън техния реален контекст. Използваният израз, в конкретната обстановка и обстоятелството, че самият В.П. е подчертал, че тези думи не са възбудили основателен страх у него за живота му и дори не ги е възприел на сериозно, мотивират извод, че не е осъществено престъпление по чл.144, ал.3, вр. ал.1 от НК, тъй като заканата е отправена по такъв начин, че същата не сочи на действителна заплаха. Съгласно установената съдебна практика /виж. Решение №203 от 13.03.1971г., н.д. №76/71г./ престъплението по чл.144 от НК е налице тогава, когато заканата е направена по такъв начин, че съобразно с обстановката би могла да възбуди основателен страх у адресата, че престъплението ще бъде осъществено. Когато заканата е отправена по такъв начин, че не сочи на действителна заплаха, престъплението не е осъществено. Такъв е настоящият случай. От събраните по делото доказателства се установява, че отправената реплика, в конкретната обстановка, без други съпътстващи я действия, насочени към личността на свид. В.П. или към неговото семейство, не може да възбуди, а и не е възбудила у него основателен страх за живота му. В разпита му, проведен на 17.04.2019г., той ясно е заявил, че не е възприел репликата на сериозно, макар и да е счел, че същата означава, че ще му се направи гроб. Посочил е, че е уведомил кмета на селото и полицията единствено защото е искал свид. Г. да бъде предупреден, за да не се занимава повече с него. Обстоятелството, че свид. В.П. ясно е заявил, че не се страхува от казаните думи аргументират единствения възможен извод, че престъпление по чл.144, ал.3 от НК не е осъществено.   

Действително в хода на досъдебното производство свид. В.П. е бил разпитан два пъти, като при разпита му, проведен на 09.10.2018г., е посочил в най – общ план, че при скандалите му със свид. Г., последният е отправял закани към него с думите „***, сега ще те утрепа, тука повече да не си дошъл с животните“, като наред с това е тръгвал към него с тояга в ръка. В този разпит е посочил също, че е изпитвал страх за себе си и за семейството си. Неговите думи са подкрепени от съпругата му – свид. М. П. и сина му – свид. Р. П., при проведените на последните двама разпити. В казаното и от тримата обаче няма никаква конкретика относно време, място и начин на осъществяване на заканата. Това очевидно е наложило допълнителен разпит на пострадалия, проведен на 17.04.2019г., в който той е конкретизирал два скандала със свид. Г., като за първия не е твърдял никакви думи или действия, сочещи на осъществяване на престъпен състав по чл.144 от НК, а за втория ясно е заявил, че  не е възприел отправената към него реплика на сериозно и не се страхува от казаните думи.

Правилен е изводът на прокурора, че разследваният случай, при който свидетелят С. Г. е насочил колата си към сина на В.П. – свид. Р. П., не осъществява състава на престъплението по чл.144, ал.3 от НК, извършено чрез конклудентни действия. В случая въобще не може да се приеме, че е налице закана с убийство, обективирана чрез определени действия спрямо свид. Р. П., която да е приета от него и която би могла да възбуди основателен страх от осъществяването й.

С оглед на изложеното съдът намира обжалваното постановление на РП – Пловдив за обосновано и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

Ето защо и на осн. чл.243, ал.6, т.1 от НПК

 

                                  О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА Постановление на РП – Пловдив за прекратяване на наказателното производство от 21.05.2019г., с което е прекратено наказателното производство по досъдебно производство №314/2019г. по описа на РУ – Труд при ОДМВР гр. Пловдив, водено за престъпление по чл.144, ал.3, вр. ал.1 от НК.

КОПИЕ от настоящото определение да се изпрати на РП – Пловдив и на В.Р.П..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от съобщението пред ПОС.

 

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

    

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ