ЧНД 6845/2016 - Определение - 03-11-2016

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Номер 1746                  03.11.2016     Година           Град ПЛОВДИВ

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                          ХХІІІ Наказателен състав

На        трети  ноември                                     Година 2016

В        закрито    заседание в следния състав:

 

Председател: ТЕОФАНА СПАСОВА

 

като разгледа докладваното от съдията

ЧН     дело       номер         6845       по описа за    2016   година

За да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл. 243, ал.5 от НПК.

         Районна прокуратура-град Пловдив с Постановление от 06.10.2016година е прекратила наказателното производство по досъдебно производство № 647/2016г. по описа на Второ РУП ОДМВР гр. Пловдив, което е образувано и водено срещу Т У С за престъпление по чл.346 ал.2 вр. ал.1 от НК.

Срещу Постановлението за прекратяване на наказателното производство е подадена жалба от пострадалия – К.Г.П.. Същият счита, че така издаденото Постановление следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

Съдът, като се запозна с материалите по делото и след преценка на събраните по делото доказателства намира за установено следното:

Жалбата е процесуално недопустима, тъй като е продадена извън срока по чл.243 ал.3 от НПК.

Досъдебното производство е образувано и водено срещу Т.У.С за това, че на 24.09.2016г. в гр. Пловдив противозаконно е отнел чуждо моторно превозно средство – лек автомобил „Мерцедес” с ДК № ...... от владението на К.Г.П. без негово съгласие с намерение да го ползва – престъпление по чл.346 ал.2 вр. ал.1 от НК.

         След извършване на необходимите действия по разследването, с настоящото Постановление Районна прокуратура – Пловдив е прекратила производството по делото. Видно от приложените в оригинал разписки, препис от Постановлението е било връчено лично на пострадалия на 20.10.2016г. Същевременно настоящото жалба на П. е депозирана на 31.10.2016г., видно от поставения печат на РП – Пловдив, тоест след установения в чл.243 ал.3 НПК седемдневен срок за атакуване на акта на прокурора, който е изтекъл на 28.10.2016г. С оглед на това и същата следва да бъде оставена без разглеждане.

         Поради това съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Г.П. *** против Постановление от 06.10.2016година на РП – Пловдив, с което е прекратено наказателното производство по досъдебно производство № 647/2016г. по описа на Второ РУП ОДМВР гр. Пловдив, образувано и водено срещу Т.У.С за престъпление по чл.346 ал.2 вр. ал.1 от НК.

     Определението подлежи на обжалване и протест в 7 дневен срок от съобщаването му пред ПОС.

     Препис от настоящото определение да се изпрати на Районна прокуратура – Пловдив и К.Г.П..

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ :              

 

 

ВЯРНО, СЕКРЕТАР Н.Т.