ЧНД 6735/2016 - Определение - 31-10-2016

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

31.10.2016 г.

          № 1722                                                                                гр.Пловдив

                                                                                                               

                  

Пловдивски районен съд,                      ДЕСЕТИ наказателен състав,

На  тридесет и първи октомври,      две хиляди и шестнадесетата година

В закрито съдебно заседание  в следния състав:

 

                  

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: Светлана Методиева,

 

след като разгледа ЧНД № 6735/2016 г. по описа на ПРС, Х н.с., намира за установено следното:

Производството е по реда на чл.243, ал.4 от НПК.

С постановление от 08.07.2016 г. Районна прокуратура Пловдив е прекратила наказателното производство по досъдебно производство № 658/2015 г. по описа на Отдел “ИП” при ОД на МВР Пловдив, водено срещу В.Л.Т. с ЕГН ********** за престъпление по чл.210, ал.1, т.5, вр. с чл.209, ал.1 от НК.

Недоволен от постановлението е останал свидетелят В.Л.Т., който го обжалва с искане за изменение на основанието за прекратяване на наказателното производство.

Жалбата е недопустима. Съгласно разпоредбата на чл.243, ал.3 от НПК право да обжалват постановлението за прекратяване на наказателното производство пред съда имат обвиняемия, пострадалия /неговите наследници/, респективно ощетеното юридическо лице. В случая, както става ясно от материалите по делото, по същото не е било привличано в качеството на обвиняем конкретно лице, като жалбоподателят Т. е участвал в производството в процесуалното качество на свидетел. Предвид изложеното и доколкото кръгът на лицата, които могат да обжалват прекратителното постановление на прокуратурата е лимитативно определен в разпоредбата на чл.243, ал.3 от НПК, то жалбоподателят Т. няма процесуалната легитимация да обжалва същото, тъй като няма нито процесуалното качество на обвиняем, още по-малко такова на пострадал. Отделно от това, дори същият да е разполагал с процесуалното право да обжалва постановлението на РП Пловдив, то това е било сторено далеч след предвидения за това седемдневен срок от връчване на постановлението. Видно от приложените към делото обратни разписки, постановлението на РП Пловдив е връчено лично на жалбоподателя Т. на 20.08.2016 г., а жалбата му е депозирана в прокуратурата далеч след законоустановения срок за обжалване – на 20.10.2016 г. Предвид изложеното и същата се  явява абсолютно недопустима, което налага оставянето й без разглеждане и прекратяване на настоящото производство.

По изложените съображения Съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Т. против Постановление от 08.07.2016 г. на Районна прокуратура Пловдив за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 658/2015 г. по описа на Отдел “ИП” при ОД на МВР Пловдив, като недопустима.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 6735/2016 г. по описа на ПРС, Х н.с.

 

Определението подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя Т..

 

                                                         Районен съдия:/П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! П.К.