ЧНД 6627/2016 - Определение - 31-10-2016

Определение по Наказателно дело 6627/2016г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 1729

гр.Пловдив, 31.10.2016 год.

 

В   И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, IХ-ти н.с. в закрито съдебно заседание на тридесет и първи октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: МОМЧИЛ НАЙДЕНОВ

 

след като се запозна с докладваното от съдията ЧНД № 6627/16 год. по описа на ПРС, IХ-ти н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.243, ал.4 от НПК.

         Образувано е по жалба на адвокат Д.А., като процесуален представител на С.И.К., ЕГН:********** с адрес ***, служебен адрес за призоваване – ***. срещу постановление от 01.08.2016г. на РП-Пловдив, с което е било прекратено наказателното производство по досъдебно производство № 242/2015 год. по описа на Четвърто РУ "Полиция" при ОД на МВР гр. Пловдив, водено срещу Т. С. Р., ЕГН:**********, за престъпление по чл.290, ал.1 от НК.

В жалбата е посочено, че постановлението на РП-Пловдив е незаконосъобразно и немотивирано, а също и липсва произнасяне по едно от изпълнителните деяния. Поддържа се, че липсва произнасяне относно депозиран сигнал, че по ЧНД № 3053/2014г. Т. Р. е представила документ, от който е видно,че на датата и часа, на който е видяла С.К. да удря М. Р., е била на работа в друго населено място, по който въпрос няма произнасяне на РП-Пловдив. Сочи още, че обжалвания прокурорски акт е вътрешно противоречив, в разрез с формалната логика, като не е ясно как прокурорът е стигнал до извода кога са израснали въпросните дървета, храсти и къпини, и че това в станало след инцидента. Предлага обжалваното постановление на РП-Пловдив да бъде отменено и делото да бъде върнато на прокуратурата, за продължаване на разследването.

         Съдът, след като се запозна с така подадената жалба и събраната по досъдебното производство доказателствена съвкупност намери, че  същата жалба се явява процесуално НЕДОПУСТИМА, предвид следното:

         Разпоредбата на чл.243, ал.3 от НПК изчерпателно е посочила кръга на субектите, активно легитимирани да обжалват пред съответният първоинстанционен съд постановлението на прокурора, с което е прекратено наказателното производство по досъдебното производство и това са - обвиняемия, пострадалия или неговите наследници, или ощетеното юридическо лице.

         От своя страна, разпоредбата на чл.74, ал.1 от НПК е указала, че пострадал е лицето, което е претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъплението.

         С оглед на горното следва да се отбележи, че престъплението по чл.290, ал.1 от НК е такова против дейността на държавен орган, а не срещу личността на определено лице, нито включва в състава си съставомерни вреди, причинени на даден субект. В този смисъл настоящият състав на съда намира, че визираните в чл.74, ал.1 от НПК имуществени или неимуществени вреди следва винаги да бъдат пряка и непосредствена последица от престъплението, функционално неотделими от изпълнителното деяние на същото. Същевременно, при реализиране на деяние по чл.290, ал.1 от НК е възможно вреди за определено лице изобщо да не настъпят (например в хипотеза, когато потвърдената от извършителя пред надлежния орган на власт неистина не бъде кредитирана от същия орган) или е възможно да настъпят за широк кръг от лица, като определящо в случая е, че същите хипотетични имуществени или неимуществени вреди не са функционално неотделими и не следват винаги по необходимост от изпълнителното деяние на престъплението по чл.290, ал.1 от НК.

         Ето защо жалбоподателя С.И.К. няма качество на пострадал по смисъла на чл.74, ал.1 от НПК в настоящото производство.

         С оглед на гореизложеното, настоящият състав на съда намира жалба за недопустима – подадена от лице, непопадащо в кръга на субектите по чл.243, ал.3 от НПК и като такава същата жалба следва да се остави без разглеждане, а производството по делото следва да се прекрати.

            Водим от гореизложеното и на основание чл.243, ал.5 от НПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адвокат Д.А., като процесуален представител на С.И.К., ЕГН:********** с адрес ***, служебен адрес за призоваване – ***. срещу постановление от 01.08.2016г. на РП-Пловдив, с което е било прекратено наказателното производство по досъдебно производство № 242/2015 год. по описа на Четвърто РУ "Полиция" при ОД на МВР гр. Пловдив, водено срещу Т. С. Р., ЕГН:**********, за престъпление по чл.290, ал.1 от НК.

 

         ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ЧНД № 6627/16 год. по описа на ПРС, IХ-ти н.с..

 

         Препис да се изпрати на РП-Пловдив и жалбоподателя, за сведение.

 

         Определението  може да се обжалва или протестира пред Окръжен съд - гр.Пловдив в седмодневен срок от съобщаването му, по реда на чл.243, ал.6 от НПК.

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

         ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

         И. Й.