ЧНД 6366/2016 - Разпореждане - 12-10-2016

РАЗПОРЕЖДАНЕ №

РАЗПОРЕЖДАНЕ № 21550

 

              Днес, 12.10.2016 г., Десислава Порязова - районен съдия при Пловдивски районен съд, след като се запознах с материалите по ЧНД № 6366/2016 г. по описа на ПРС, ХIV н.с.,  в разпоредително заседание установих следното:

            Производството е по реда на чл.68, ал.5, вр. с ал.3 от ЗМВР.

            Постъпило е искане от Началника на Районно управление –Стамболийски от 12.10.2016 г. за издаване от съда на разрешение за принудително извършване на полицейска регистрация по отношение на  Б.Ю.Я. с ЕГН ********** ***.

            В искането е посочено, че към него са приложени копие от декларация за отказ от извършване на полицейска регистрация и докладна записка. Видно е обаче, че към посоченото искане не е приложено постановлението за привличане на обвиняем.

            Предвид липсата на копие от постановление за привличане на обвиняемо лице, от което да може да се направи преценка относно мястото на извършване на престъплението,  а оттам и относно това дали настоящият съд е компетентен да се произнесе по него, така направеното искане не може да бъде разгледано и следва да се остави без разглеждане.

 Ето защо и искането следва да се остави без разглеждане, а производството по образуваното във връзка с него ЧНД следва да се прекрати, което не препятства възможността да се направи ново искане, комплектовано с необходимите за преценката на съда доказателства. 

            По изложените съображения и

           

 

Р А З П О Р Е Д И Х :

 

        ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  Искане от  Началник РУП Стамболийски от 12.10.2016г. за издаване от съда на разрешение за принудително извършване на полицейска регистрация по отношение на лицето Б.Ю.Я. с ЕГН ********** ***.

      ПРЕКРАТЯВАМ  производството по ЧНД № 6366//2016 г. по описа на ПРС, ХIV н.с.

       Екземпляр от настоящото да се предостави на подателя на искането.

         Разпореждането е окончателно.              

               

                                                                              Районен съдия:

 

Вярно с оригинала!ЙТ