ЧНД 6301/2016 - Определение - 11-10-2016

Определение по Наказателно дело 6301/2016г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 1596

гр. Пловдив 11.10.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД – ХХІV наказателен състав в закрито заседание на единадесети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

 

след като се запозна с материалите по ЧНД № 6301/2016 г. по описа на ПРС – ХХІV н. с., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.243, aл.4 вр.ал.3  от НПК.

Образувано е по жалба на повереника на Г.Г.К. – адв. С.Л. против постановление на Районна прокуратура гр. Пловдив от 12.09.2016 г. по пр. пр. № 7941/2015 г. по описа на същата прокуратура, с което е прекратено наказателното производство по досъдебно производство № 816/2015 г. по описа на 02 РУ на МВР при ОД на МВР гр. Пловдив, образувано и водено срещу Неизвестен извършител за престъпление по чл.134, ал.1, т.2 вр. чл.129, ал.2 от НК.

Съдът след като се запозна с доказателствата по делото преценени поотделно и в тяхната съвкупност, като съобрази мотивите на прокурора и наведените в жалбите доводи прие за установено следното:

         Жалбата е са подадена в срок и изхожда от лице, което попада в кръга на лицата по чл.243, ал.3 от НПК - от упълномощен процесуален представител на пострадалото лице , поради което и същата се приема за ДОПУСТИМА. Разгледана по същество жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор при РП Пловдив от 27.11.2015 г. срещу Неизвестен извършител за престъпление по чл.134, ал.1, т.2 вр. чл.129, ал.2 от НК, а именно затова че на 07.08.2015 г. в гр.Пловдив, поради немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност е причини средна телесна повреда на Г.Г.К., ЕГН **********, изразяваща се в счупване на телата на 11 и 12 гръдни прешлени, счупване на дясната лопатка, счупване на болестния израстък на 7-ми шиен прешлен, счупване на напречните израстъци на 9 и 10 гръдни прешлени, сътресение на мозъка, счупване на 4 ребро отдясно, разкъсно-контузни рани по главата, наличие на кръвоизлив между кост и надкостница на главата в ляво тилно /кефалохематон/, отток, охлузване и кръвонасядане по главата, довели до трайно затрудняване на движения на десен горен крайник и трайно затрудняване движението на снагата. 

         В хода на разследването липсва лице привлечено към наказателна отговорност.

         Въз основа на събрания обем гласни и писмени доказателства наблюдаващият делото прокурор е приел, че по делото не се съдържат доказателства за осъществен състав на престъпление по чл.134, ал.1, т. 2 вр. чл.129, ал.2 от НК, касае се за нещастен инцидент и не се констатира виновно поведение на конкретно лице, осъществяващо признаците на престъпление от общ характер.

         В подадената жалба срещу постановлението за прекратяване се сочи, че Районна прокуратура не е изследвала задълбочено фактите и обстоятелствата по преписката, което е причина за издаване на обжалвания акт, който е незаконосъобразен и необоснован, тъй като в резултат на разследването и събраните доказателства има достатъчно данни за немарливо изпълнение на служебни задължения на лица, спрямо които биха могли да се повдигнат обвинения и се иска отмяна на постановлението за прекратяване и връщане на делото на прокурора със задължителни указания относно прилагането на закона.

         Следва да се посочи, че съдът изцяло споделя изложената в постановлението за прекратяване фактическа обстановка, която правилно е установена от събраните в хода на разследването доказателства. Същата не се оспорва и в подадената жалба. В конкретния случай се оспорва направения извод за липса на престъпление по чл.134, ал.1, т.2 вр. чл.129, ал.2 от НК, като се твърди, че прокурорът неправилно е преценил фактите по делото. Настоящия съдебен състав счита, че от събраните по делото доказателства не може да се направи извод конкретно лице да е пренебрегнало служебните си задължения и в резултат на това да се е стигнало до отчупването на клона, който е причинил телесните увреждания на пострадалата К. на 07.08.2015 г. По делото са събрани доказателства за това, че Община Пловдив, чрез компетентните за това длъжностни лица са изпълнили задължението си да обследва състоянието на дърветата в парк „Цар Симеонова градина”, като е изготвена и санитарна експертиза от специално създадена комисия за оценка на състоянието на дърветата в Цар Симеоновата градина, която е излязла с предложение да се съкратят сухите и потенциално опасни клони на декоративната дървесна растителност на територията на парка. Установено е извършването на санитарна сеч, както и че дървото, от което се е отчупил клонът, причинил телесните увреждания на Г.К. на 07.08.2015 г. не е било обект на санитарна сеч, тъй като не е било отбелязано като потенциално опасно. В показанията си свидетелите Г.Н. – ** на ОП „Градини и паркове” и Г.Г. – ** на бригада към ОП „Градини и паркове” сочат, че не е имало външни признаци за нужда от санитарно оформяне или санитарна сеч на дървото, от което се е отчупил клонът, а самият той не е изсъхнал или загнил, като и към момента дървото е на мястото си е и здраво и зелено. При така установените факти по делото правилно прокурорът е приел че не са налице доказателства, че конкретно лице е изпълнило немарливо служебните си задължения. За да бъде прието, че конкретно лице немарливо се е отнесло към задълженията си следва да се съберат конкретни доказателства, че това лице е било наясно, че с непълно, неточно или ненавременно предприемане на дължими от него действия или пък допускайки бездействие, в случаи, когато се налага да предприеме действия от неговата компетентност, които са необходими към даден момент, ще създаде предпоставки за причиняването на телесни увреждания на неограничен кръг от лица. В конкретния случай, за да се приеме такова немарливо отношение на компетентните общински служители следва да са събрани достатъчно доказателства, които да водят на извод, че дървото, от което се е отчупил клонът е следвало да бъде обект на санитарна сеч или санитарно оформяне, но въпреки наличието на обективни причини за такива действия те не са предприети. Съдът счита, че в конкретния случай са събрани доказателства, че не се е налагало да се извършват такива действия по отношение на това дърво, което се доказва от обстоятелствата, че създадените след инцидента комисии от Община Пловдив не са констатирали наличието на основание за санитарна сеч на това дърво, както и че към настоящия момент дървото се намира на мястото си и е здраво и зелено. В тази връзка съдът споделя изводът на прокурора, че се касае за нещастен инцидент и не се констатира виновно поведение на конкретно лице, осъществяващо признаците на престъпление от общ характер.

         Поради изложеното съдът прие, че следва да потвърди обжалваното постановление изцяло.

         Ето защо съдът на основание чл.243, ал.5 т.1 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПОТВЪРЖДАВА постановление на Районна прокуратура гр. Пловдив от 12.09.2016 г. по пр. пр. № 7491/2015 г. по описа на същата прокуратура, с което е прекратено наказателното производство по досъдебно производство – дознание № 816/2015 г. по описа на 02 РУ на МВР при ОД на МВР гр. Пловдив, образувано и водено срещу Неизвестен извършител за престъпление по чл.134, ал.1, т. 2 вр. чл.129, ал.2 от НК.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в седемдневен срок пред ПОС.

         Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и Районна прокуратура гр. Пловдив.

                                                           

   РАЙОНЕН СЪДИЯ :

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.