ЧНД 2877/2016 - Определение - 16-05-2016

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

16.05.2016 г.

               870                                                                              гр. Пловдив

                                                                                                               

                       

            Пловдивски районен съд,        ДЕСЕТИ наказателен състав,

            На шестнадесети май,               две хиляди и шестнадесетата година

            В закрито съдебно заседание  в следния състав:

 

                       

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: Светлана Методиева,

 

след като разгледа ЧНД № 2877/2016 г. по описа на ПРС, Х н.с., намира за установено следното:

            Производството е по реда на чл.244, ал.5 от НПК.

            С постановление от 29.03.2016 г. Районна прокуратура Пловдив е спряла наказателното производство по ДП № 468/2015 г. по описа на ІV РУП при ОД на МВР Пловдив, образувано с оглед данни за престъпление по чл.194, ал.1 от НК срещу неизвестен извършител.

Недоволен от постановлението е останал Р.Р. ***, който го обжалва.

Жалбата е допустима, доколкото по делото са налице данни относно това, че пострадал от деянието, за което се води делото е именно жалбоподателят Р..

 Разгледана по същество жалбата следва да се уважи.

  Съдът, след преценка на събраните в хода на досъдебното производство  доказателства и при съобразяване с изразеното от жалбоподателя становище в жалбата намира следното:

            Обжалваното постановление е основано на извода на прокурора, че в случая извършителят на деянието не е открит.  На тази база е преценено, че производството следва да се спре на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК до откриване извършителя на престъплението.

            Съдът намира, че така изложената преценка на основанията за спиране на производството в обжалваното постановление е необоснована и прибързана.

 В обжалваното постановление е посочено, че са били извършени всички необходими процесуално-слдствени действия, но от събраните доказателства не може по несъмнен начин да се направи извод относно съпричастността на конкретно лице към извршителстовто на деянието, за което се води делото.

Според съда по делото не са били извършени всички възможни процесуално –следствени действия, необходими за попълването му с доказателства, от които да може да се направи обоснован извод относно това дали е извършено престъпление и кой е неговият извършител.

Така и от разпита на свидетеля Р. и от този на свидетля М. става ясно, че на инкриминираната дата последният е пазарувал “на вересия” от магазин, находящ се в близост до адреса на Р.. В тази насока и не е установено конкретно от кой магазин е станало това и кое лице евентуално е обслужило свидетеля Р., какво същият е закупил, колко пари е заплатил и записвано ли е в магазина задължение за Р. за доплащане на предоставена стока  в какъв размер. За тези обстоятелства, както и относно факта дали свидетелят М. е направило впечатление на съответния продавач в магазина дали М. е разполагал с парични средства, когато е отишъл в магазина, според съда би следвало да се разпита като свидетел работилото към този момент във въпросния магазин лице. Установяването на тези обстоятелсва би дало допълнителна светлина върху случая и би съдействало за преценка дали са достоверни и могат ли да се кредитират показанията на свидетелите Р. и съответно М.. Освен това, не е било установено чрез разпит на свидетеля Р. въпросните инкриминирани 400 лева в какви и колко купюри и/или монети са били.

С оглед изводите на изготвената за свидетеля М. СПЕ и описаното от експертизата негово състояние към инкриминирания момент, според съда се налага да се установят по делото и неговите родственици, които също да дадат показания досежно това дали и кога към инкриминираната дата свидетелят М. се е прибрал в дома си, в какво състояние същият е бил, носел ли е някакви вещи и по-конкретно парична сума в себе си, предоставял ли е някому парични средства около инкриминираната дата и ако да, давал ли е обяснение относно произхода им.

Следва освен това да се има предвид, че при проверка на материалите по досъдебното производство изобщо не се установява да са били извършвани оперативно-издирвателни мероприятия за установяване на конкретен извършител на деянието, който да е бил неизвестен, както се твърди в постановлението, като още от момента на подаване заявление от пострадалия за извършено престъпление за същото са били установени данните  за свидетеля М.. В тази насока необоснован се явява изводът на прокурора, че следва да се издирва извършител на деянието, като в нито едно от посочените доказателства не се съдържа и индиция съпричастно към извършителството на престъплението да е друго останало неустановено за разследващите лице. В случая според съда е необходимо след като се направи задълбочен анализ на събраните по делото доказателства и сбиране на допълнителни такива, които се посочиха, да се направи и конкретен извод относно това дали същите са достатъчни за обосноваване и повдигане на обвинение спрямо свидетеля М., тоест дали неговото поведение е осъществило състав на престъплението, за което се води делото, както от обективна, така и субективна страна, или са налице евентуално основания за прекратяване на производството. Спирането на същото в настоящия процесуален етап според съда се явява напълно необосновано и ненужно. При наличие на сравнително изяснена до момента фактическа обстановка, не може да стане ясно и възложените с постановлението на РП Пловдив оперативно - издирвателни мероприятия с каква насоченост следва да бъдат.

            По изложените съображения и съдът счита, че следва да отмени постановлението за спиране на наказателното производство и затова на основание чл.244, ал.5 от НПК   

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ Постановление на РП Пловдив от 29.03.2016 г., с което е спряно наказателното производство по ДП № 468/2016 г. по описа на ІV РУП при ОД на МВР Пловдив, образувано за престъпление по чл.194, ал.1 от НК срещу неизвестен извършител.

 

            Определението на съда е окончателно.

            Да се уведоми за резултата от производството жалбоподателя Р.Р..

 

Районен съдия:/П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! П.К.