ЧНД 4370/2015 - Определение - 22-07-2015

Определение по Наказателно дело 4370/2015г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 2154                                   22.07.2015 година                 Град ПЛОВДИВ

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд - 5 наказателен  състав

На двадесет и втори юли  две  хиляди и петнадесета година

В   закрито   заседание в следния състав:

 

Председател: ВЕСЕЛА ЕВСТАТИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията

ЧНД № 4370  по описа за  2015   година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 243, ал.4 от НПК

 

С постановление от 24.06.2015г. Районна прокуратура - Пловдив е прекратила наказателното производство по дос.пр.  №690 /14г. по описа на І РУП – гр.Пловдив за престъпление по чл.216 ал.1 от НК водено против неизвестен извършител.

Постъпила е жалба от С.И.И. /К/ като пострадала от горното престъпление.

Съдът, след като се запозна с жалбата и направеното в нея оплакване, счита, че същата следва да се остави БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, а производството по настоящото ЧНД да бъде ПРЕКРАТЕНО.

Жалбата е НЕДОПУСТИМА, тъй като е подадена извън предвидения 7-дневе срок за обжалване на процесното прокурорско постановление.

Нормата на чл.243 ал.3 от НПК предвижда, че препис от постановлението за прекратяване на наказателното производство се изпраща на обвиняемия, на пострадалия или неговите наследници, или на ощетеното юридическо лице, които могат да обжалват постановлението пред съответния първоинстанционен съд в седемдневен срок от получаването на преписа. На 20/07/2015г. след образуване на производството по настоящото ЧНД е изискана обратната разписка от РП Пловдив за връчване на преписа на жалбоподателя. Видно от същата, копие от обжалваното постановление на РП Пловдив жалб.С.И.И. /К/ е получила лично на 06/07/2015год. При това положение, последният ден от седмодневният срок за обжалване на прокурорския акт, в който пострадалият е можел да подаде жалба, е бил на 13/07/2015г. Настоящата жалба е подадена в РП Пловдив на 15/07/2015 год.

При това положение  следва жалбата да бъде оставена без разглеждане, тъй като е подадена извън предвидения преклузивен срок за атакуване на акта на прокуратурата, предмет на обжалване в настоящото производство, което на свой ред следва да бъде прекратено.

 

            Мотивиран от горното, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.И. /К/.

            ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 4370/ 2015г. по описа на ПРС V нак.с.

 

Определението може да се обжалва от жалбоподателя пред ПОС в 15-дневен срок от получаване на съобщението по реда на Глава ХХІ от НПК.

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС