ЧНД 978/2014 - Определение - 25-02-2014

Определение по Наказателно дело 978/2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

25.02.2014 г., гр. Пловдив

 

         Пловдивският районен съд, Наказателна колегия, III състав, в закрито заседание на двадесет и пети февруари две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДОНИКА ТАРЕВА

 

след като се запозна с материалите по ЧНД № 978/2014 г. по описа на съда, намери за установено следното:

 

         Производството е по реда на чл. 244, ал. 5 НПК.

Образувано е по жалба, депозирана от адв. Г.С., повереник  на А.П.З., срещу Постановление № ****/24.09.2013 г. на РП-Пловдив, с което производството по ДП № ***/2011 г. на сектор „ПИП” към ОД МВР, гр. Пловдив, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 309, ал. 1 НК, е било спряно.

В жалбата се излагат съображения за необоснованост и незаконосъобразност на обжалваното постановление. Оспорва се установената от прокурора фактическа обстановка, както и анализа на доказателствения материал, в това число и изводите, до които е достигнал въз основа на този анализ. Поради това се иска постановлението, с което производството по делото е било спряно да бъде отменено, а делото да бъде върнато на прокуратурата за продължаване на действията по разследване.

Преценявайки допустимостта на жалбата, предмет на настоящето производство, настоящият съдебен състав констатира, че същата е процесуално недопустима, поради което следва да бъде оставена без разглеждане, без оплакването да се разглежда по същество. Съображенията за това са следните:

Съгласно чл. 244, ал. 5 НПК право на обжалване на постановлението за спиране на наказателното производство от прокурора имат обвиняемия и пострадалия или неговите наследници, което право може да бъде упражнено пред съответния първоинстанционен съд в 7-дневен срок от получаването на преписа от постановлението.

В разглеждания случай жалбата пред Пловдивския районен съд срещу постановлението за спиране на наказателното производство е подадена от лице, което няма нито качеството на обвиняем по смисъла на чл. 54 във връзка с чл. 219 и сл. НПК, нито качеството на пострадал. За да придобие едно лице качеството на пострадал по смисъла на чл. 74, ал. 1 НПК, това лице следва да е претърпяло такива вреди от самото престъпление, които биха му позволили да встъпи в процеса като граждански ищец или частен обвинител, т.е. активната легитимация за обжалване на прекратителното постановление е поставена на плоскостта на обективно претърпени вреди /от конкретното престъпление/, като критериите за регламентираното в чл. 74 НПК качество ”пострадал” и следващите от това права и възможности за процесуално участие са обективно установени, т.е. не могат да бъдат резултат на субективно усещане. Претърпените вреди следва да съставляват пряка и непосредствена последица от престъплението, за което се води наказателното производство. Обект на документните престъпления по Глава ІХ от Особената част на Наказателния кодекс, каквото е престъплението по чл. 309 НК, са обществените отношения, свързани със съставянето, ползването и съхраняването на документите, като те накърняват реда и правната сигурност на документирането и затрудняват дейността на държавните и обществени органи, както и отношенията между тях и гражданите (ППВС № 3/1982 г.). Именно поради специфичния обект на документните престъпления, а и предвид обстоятелството, че процесното престъпление е формално, на просто извършване и от него не може да има пострадало лице по смисъла на чл. 74, ал. 1 НПК, следва да се приеме, че жалбоподателката няма качество на „пострадало лице” и в този смисъл не е активно легитимирана да подава жалба срещу прокурорския акт, с който е спряно производството.

Следва да се посочи, че за жалбоподателката съществува възможност да потърси защита на правата си, в случай, че счита, че същите са нарушени, като сезира прокурор от по-горестояща прокуратура, в чиято компетентност е да отмени, при наличие на основанията за това, влязлото в сила постановление за спиране на наказателното производство.

Поради всичко гореизложено жалбата на А.П.З., срещу Постановлението на Районна прокуратура, гр. Пловдив, с което производството по делото, е било спряно, като процесуално недопустима, следва да бъде оставена без разглеждане.

         Ето защо, Пловдивски районен съд, III наказателен състав,

 

                                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.П.З., депозирана чрез адв. Г.С., срещу Постановление № ****/24.09.2013 г. на РП-Пловдив, с което производството по ДП № ***/2011 г. на сектор „ПИП” към ОДМВР, гр. Пловдив, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 309, ал.1 НК, е било спряно.

 

Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Пловдивски окръжен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала!

ЙТ