ЧНД 953/2014 - Определение - 24-02-2014

Определение по Наказателно дело 953/2014г.

                   О  П  Р  Е  Д   Е  Л  Е  Н  И  Е  № 220

гр. Пловдив, 24.02.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ХІ н. с. в закрито съдебно заседание на двадесет и четвърти февруари две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

 

         след като се запозна с материалите по ЧНД № 953/2014г. по описа на ПРС, ХІ н.с., за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.111 ал.3 от НПК, образувано във връзка с подадена жалба от В.Г.К., ЕГН ********** *** срещу Постановление на РП Пловдив от 10.01.2014г., с което е оставена без уважение молбата на посоченото по – горе лице за връщане на приобщени като веществени доказателства вещи по досъдебно производство № ****/2013г. по описа на Първо РУ „Полиция” Пловдив.

         По посочени в жалбата съображения се иска обжалваното постановление на РП Пловдив да бъде отменено.

Досъдебно производство № ****/2013г. по описа на Първо РУ „Полиция” Пловдив е образувано и водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.127 ал.1 от НК. В хода на разследването с Протокол за оглед от 30.12.2013г. като веществени доказателства по делото са били приобщени следните вещи: 1 бр. таблет „SAMSUNG”, 1 бр. мобилен телефон „Sony Ericsson XPERIA”, 1 бр. ръчен часовник „CERTINA”, 1 бр. кожен портфейл с разрешение за пребиваване на името на М.Д., 1 бр. паспорт на името на D.M., ключодържател с ключове за секретна брава, ключ за автомобил, 1 щатски долар, сумата от 280 лв. и 1 бр. синджир от жълт метал.

Съгласно разпоредбата на чл.111 ал.2 от НПК предметите, иззети като веществени доказателства, с разрешение на прокурора могат да бъдат върнати на правоимащите, от които са отнети, преди да завърши наказателното производство, само когато това няма да затрудни разкриването на обективната истина и не са предмет на административно нарушение. В настоящия случай В.К. се явява правоимащо лице, макар веществените доказателства да не са били иззети от нея. И това е така, тъй като същата е съпруга на починалото лице Д.М., на когото са принадлежали вещите, приобщени като веществени доказателства по делото. От представеното удостоверение за сключен граждански брак, издадено въз основа на Акт за сключен граждански брак № **** от 10.10.2009г., се установява, че В.К. и Д.М. са сключили граждански брак на 10.10.1009г. В тази връзка е и издадената от Община Пловдив – Район „Южен” служебна бележка с изх. № ******/15.01.2014г., в която е посочено, че в електронния личен регистрационен картон на лицето Д.М., ЕГН **********, починало на 30.12.2013г., съгласно акт за смърт № **/31.12.2013г., са отразени съпруга В.Г.К., ЕГН ********** и син М.Д.М., ЕГН **********. Именно посочените по - горе лица като наследници на починалото лице Д.М., се явяват оправомощени лица. Тъй като детето е малолетно, същото се представлява от неговата майка, като законен представител.

Съдът намира, че е налице и втората, предвидена от разпоредбата на чл.111 ал.2 от НПК предпоставка за връщане на веществените доказателства преди да завърши наказателното производство, тъй като връщането им не би затруднило разкриването на обективната истина.

Мотивиран от гореизложеното съдът 

        

                                         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

         ОТМЕНЯ Постановление на РП Пловдив от 10.01.2014г., с което е оставена без уважение молбата на В.Г.К., ЕГН ********** за връщане на приобщени като веществени доказателства вещи по досъдебно производство № ****/2013г. по описа на Първо РУ „Полиция” Пловдив.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

          Да се изпрати препис от определението на РП гр. Пловдив и В.Г.К..

                                                                

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

АМ