ЧНД 680/2014 - Определение - 25-02-2014

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Пловдив,24.02.2014г.

 

Пловдивски районен съд, 24-ти наказателен състав в закрито заседание на  двадесет и четвърти  февруари две хиляди и четиринадесета  година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДЕСИСЛАВА ПОРЯЗОВА

 

като разгледа ЧНД № 680/14г . по описа на ПРС, 24 н.с., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 243, ал.3 от НПК.

Постъпила е жалба от В.Н.А. *** , против Постановление на РП- Пловдив , с което е прекратено производството по дознание № ***/13г. по описа на Сектор “ПИП” при ОД на МВР – Пловдив. В жалбата се сочи, че постановлението на РП -Пловдив е не- законосъобразно и се иска назначаване на тройна съдебно графологическа експертиза.

Съдът, като се запозна с материалите по делото, намира следното: по делото няма приложени доказателства ,от които да се направи извод дали  жалбата е подадена в срок. Същевременно обаче същата е процесуално недопустима, тъй като липсва правен интерес за подаването й, като същата се явява подадена от лице, което не е сред посочените в разпоредбата на чл. 243, ал.3 от НПК.

Наказателното производство по дознание №***/2013г. по описа на  Сектор “ ПИП ” при ОД на МВР Пловдив се води срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 309  от НК ,за това, че на 24.07.2007г.в гр.П. сам е съставил неистински  частен документ -запис на заповед от горната дата с издател “А.И.Т.” ООД в полза на “Х.А.А.А.Л.” ЕООД  за сумата от 13 846,56 евро, авалиран от В.Н. Б. и го е употребил за да докаже ,че съществува парично задължение за В.Н. Б.

С постановление на РП-Пловдив от 25.10.2013г. досъдебното производство е било прекратено на основание чл. 243 ал.1т.1 вр.24, ал.1, т.1 от НПК. Жалбата е депозирана от В.А./ с предишна фамилия Б./ – разпитана като свидетел по делото. До момента на постановяване на постановлението на наблюдаващия прокурор за прекратяване на производството по дознанието няма привлечено обвиняемо лице. Новелата на чл. 243, ал.3 от НПК определя кръга от лицата, оправомощени да жалят постановлението на прокурора, с което се прекратява наказателното производство – това са обвиняемият, пострадалият или неговите наследници и ощетеното юридическо лице. В.А. до настоящия момент не попада в нито една от визираните по-горе категории участници в процеса, ето защо и жалбата й като недопустима не следва да се разгледа по същество.

В случая се касае до престъпление в раздел “Документи престъпления “ по НК, при които реалната фигура на пострадал не съществува, тъй като се увреждат обществени отношения от друго естество и от типа престъпление на простото извършване, тоест формално такова. Затова и  В.А. не се явява пострадало лице в дадения случай и не е в кръга от посочените лица ,които могат да обжалват това постановление, с  оглед на характера  и вида на разследваното престъпление. От друга страна, дори същата да претендира, че се явява пряко пострадала от деянието поради настъпването на имуществени вреди от деянието за нея, то следва да се отбележи, че за да е съставомерно престъплението по чл. 309, ал.1 от НК не е необходимо настъпването на резултат – вреда в патримониума на някое лице. Поради изложените по-горе доводи жалбата се явява процесуално недопустима , тъй като е подадена от лице, което няма правен интерес от това.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.А. *** , против Постановление на РП- Пловдив от 25.10.2013г., с което е прекратено производството по дознание №***/2013г. по описа на Сектор “ ПИП “ при ОД на МВР – Пловдив, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 309 ал.1 от НК, като НЕДОПУСТИМА.                                                                                                                                                                                

Да се изпрати препис от настоящото определение на  В.Н.А. на посочения в жалбата съдебен адрес и на РП-Пловдив.

Определението подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от съобщаването му пред ПОС.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Вярно с оригинала!

ЙТ