ЧНД 592/2014 - Определение - 24-02-2014

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр .Пловдив    дата- 21.02.2014г

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН СЪД  –ХХIV- ти наказателен състав в закрито заседание на    двадесет и първи февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                     РАЙОНЕН  СЪДИЯ :Десислава Порязова

 

         след като се запозна с докладваното от съдията ЧНД 592/14 г.  по описа на ПРС- ХХIV ти н.с ,за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.243 ал.4   от НПК.

 

Постъпила е   жалба от Ю.Д.К. ,в качеството й   на пострадал  против  постановление на РП-Пловдив по  повод дознание № **/2013г . по описа на  Пето РУП -Пловдив,с което същото е прекратено на основание чл.243  ал.1 т.1 НПК вр.чл.24ал.1т.1  от НК,по отношение на С.Н. и В.Т. ,за престъпление по чл.211 пр.1 вр.чл.209  ал.1вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1   от НК.

          Недоволна от това  произнасяне ,жалбоподателя  К. акцентира за незаконосъбразност на постановлението.  От съда се иска постановление на РП-Пловдив да бъде отменено ,тъй като не е налице всестранност и пълнота на разследването.

Съдът ,след като се запозна с материалите ,счита за установено следното:

Така подадената  жалба е допустима ,предвид качеството на лицето ,обсъждано  по-горе ,но  по съществото си  според настоящия съд  жалбата се явява  неоснователна.

  Предварителното производство е образувано под форма на дознание срещу   С.Н.Н. и В.Т.Т.  за престъпление по чл. 211 пр.1 вр.чл.209  ал.1вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1   от НК.

В хода на досъдебното производство същите са привлечени като обвиняеми за посочената по-горе правна квалификация ,като им са определени мерки за неотклонение «Парична гаранция« за всеки от тях от по 2 000 лева.Съответно внесени в досъдебното производство.

 Според настоящия съд, а това не се оспорва и от жалбоподателя , прокурора от РП-Пловдив  в постановлението си от дата 21.01.2014г е приел за установена  фактическата обстановка  по правилен  начин ,като е описал същата хронологично,точно и  обстойно .Което не налага според съда нейното преповтаряне  в настоящото определение. В досъдебното производство са разпитани всички известни свидетели, имащи отношение по конкретния казус ,съобразно разпоредбата на чл.102 от НПК ,обхващаща предмета на доказване.Приобщени са писмени документи- свързани с обекта детски център “Т. “,находящ се УПИ *-зеленина ,км.1 по план на ВСИ гр.П. ,както  констативни протоколи за извършени проверки, така и за провеждане на конкурс и неговото анулиране. Като всичко това е съобразено и вписано в постановление на РП- Пловдив и съответно обсъдено и прокурорът се е съобразил с него. Като след оценка на всичко това ,след обсъждане на гласните и писмени доказателства ,са направени изводи от страна на РП- Пловдив. В хронологичен  ред са обсъдени  взаимоотношенията между Ю.К. и В.Т., във връзка с процесния обект описан по-горе, а именно  детски център “Т.–неговия статут , а именно ,че същият  е разположен върху общинска земя , нямал одобрен проект, не било издадено разрешение за неговото поставяне .Като въпросния детски център бил стопанисван от фирма “Ц. “ООД гр.П. с управител Ю.К.  и функционирал ,без да е въведен в експлоатация съгласно ЗУТ. Обсъдено е в постановлението и това ,че именно управителя на фирма “Ц.” ООД- К., стопанисваща обекта искала да узакони въпросната постройка ,тъй като имала много проблеми и неприятности .Това е мотивирало да потърси консултация и съдействие от В. Т., който имал фирма за строителен надзор във връзка със снабдяване с необходимите документи .Описано е в постановлението и сумите ,които същата твърди ,че е дала на Т.. Според нея също така Т. я посъветвал да плати право на ползване за пет години ,възлизащо на 50 000 лева. Като след като помислила и обсъдила това с близките си се съгласила и дала въпросната сума на Т. . Също така според К. именно Т. и казал ,че за това ще съдейства С.Н. –зам. председател на Общинския съвет в Пловдив. Тоест да бъде взето решение от Общинския съвет Пловдив за обявяване на конкурс, при който правото на ползване на терена на детски център “Т.“да бъде отдадено на фирма “Ц.” ООД- П..Въпросният конкурс бил обявен със заповед ,но фирмите ,с които участвала Ю.К. –“Ц.” ООД и” В.” не били допуснати ,тъй като подали документи след срока. По-късно отново със Заповед обявения конкурс бил анулиран. Така въз основа на цялостна преценка на гласните и писмени доказателства РП -Пловдив е стигнала до правния извод  , че  в конкретния случай липсват доказателства за извършено престъпление по чл. 211 пр.1 вр.чл.209  ал.1вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 от НК. Като е направил преценка ,както на доказателствата ,като ги е обсъдил напълно и подробно ,съпоставил ги е , а така също и  обсъдил  обективните и субективни елементи на това  престъпното деяние за което се води досъдебното производство и са повдигнати обвинения на Т. и Н.. Направена е оценка на гласните доказателства ,при тяхната съпоставка и е направен извода ,че не може да се стигне до категоричен и безспорен извод, че обвиняемите са мотивирали К. да се разпореди с парични средства срещу обещание от тяхна страна- спечелване на обявения от Община Пловдив конкурс .Също така няма доказателства ,че това е направено умишлено и съзнателно .Напротив обсъдено е какви са елементите на престъплението измама, съгласно НК   и РП -Пловдив чрез своя представител- П. М. е посочил ,че в конкретния случай няма доказани действия от страна на Т. и Н.,с които реално в съучастие или пък поотделно да са създали погрешни ,неверни представи у К.. Не е подминат и факта ,че реално конкурс е бил обявен, но при подаването на документите е имало забавяне ,поради което и фирмите ,с които е участвала К. не са били допуснати .Като това обаче е било задължение на фирмите ,желаещи участие в конкурса, а не на Т. или на Н..*** подробно е описала ,дори и произнасянето на Окръжна прокуратура Пловдив ,в която е било първоначално извършено разследване по чл.301 от НК.

Настоящият съд ,след обстойна проверка на доказателствата също счита, че  в дадения казус РП- е направила законосъобразен извод ,базиран на доказателствата, а и мотивиран от представителя на Държавното обвинение . Като изводът е ,че разпоредбата на чл. 211 от  НК криминализира съзнателното създаване на неверни представи у дадено лице или лица с цел същите да се разпоредят със  средства ,именно по тази причина и това до доведе до получаване на имотна облага .Константната и задължителна е практиката  в такива случай да е налице изначален умисъл у извършителя , още преди разпореждането, че той не може да изпълни ангажимента или пък при договорни отношения да  не може или да не желае изпълнение на същия. Ето защо  в настоящето досъдебно производство  не са налице измамливи действия от страна на Т. и Н. под изпълнителна форма “въвеждане” или “ поддържане “ на заблуждение. Тоест не са налице обективните белези на това престъпление ,както и при форма на съучастие ,съгласно чл.20 от НК. Като не са налице и и елементите от субективната страна на това деяние. Ето, защо настоящия съд се съгласява с изводите на РП- Пловдив и в тази насока.

Съдът следи за законността и процесуалните нарушения в производството по чл.243 от НПК. Поради ,което и с оглед на всичко което е изложено до момента ,съдът счита произнасянето на Районна прокуратура -Пловдив за правилно ,законосъобразно и мотивирано. Не се налагат извършване на нови следствени действия ,не са допуснати процесуални нарушения.

Доводите в молбата на жалбоподателя- К. ,че произнасянето е при непълнота на доказателствата не се споделя от настоящия съд, тъй като са събрани всички писмени документи ,  а също така са разпитани и всички известни по делото свидетели .Още в досъдебното производство ,при направено искане за поставяне в очни ставки е направено произнасяне от РП -Пловдив ,с което същото  е оставено без уважение ,което също е мотивирано. Като съдът счита ,че провеждането на такива,съгласно чл.143 от НПК ,което е и  способ за извършване на процесуални действия и преценка на доказателствата не се налага ,тъй като не би довело до пълнота или пък до изясняване на елементите на деянието ,за което се води настоящето производство и е предмет на разследване. Също така консултациите на Т. по въпросите свързани с описания по-горе обект ,дали е било неправилно или е било правилно ,също така дали е било съзнателно или несъзнателно такова не е предмет на преценка в настоящето производство ,поради което и не е необходимо поставянето в очна ставка между К. и Т..

 Тоест извършени са всички необходими процесуално -следствени действия, разпитани са свидетелите , съответно привлечени са към наказателна отговорност лицата срещу които е образувано досъдебното производство, приобщени са по реда на НПК и писмените доказателства ,като въз основа на всичко това Районна прокуратура –Пловдив е направила и съответния извод по делото ,който съдът счита за правилен и законосъобразен. Като  обстойните съображения за несъставомерност от обективна и субективна страна, изложени в прокурорския акт са абсолютно законосъобразни, поради което и не се налага отмяна на постановлението. Поради което и правния извод е,че наказателното производство следва да бъде прекратено на основание чл.243ал.1т.1 от НПК врчл.24ал.1т.1 от НК.

        

Поради ,което и с оглед на всичко което е изложено до момента ,съдът счита произнасянето на Районна прокуратура -Пловдив за правилно ,законосъобразно и мотивирано.

           При така установеното от делото  и на основание чл.243 ал.5 т.1 НПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ПОТВЪРЖДАВА постановлението на РП -Пловдив от 21.01.2014 , с което е прекратено  наказателното производство срещу В.Т.Т.  и С.Н.Н.  по   дознание **/2013г . по описа на  Пето РУП –Пловдив.

         ОСТАВЯ  БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на   Ю.Д.К. ,като неоснователна.

КОПИЕ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се изпрати на жалбоподателя К. , обвиняемите Т. и Н. ,както лично ,така и чрез защитниците им  ,както и на Районна прокуратура -Пловдив.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО   подлежи на жалба или протест ,на основание чл.243ал.6 от НПК , а именно в седемдневен срок от съобщаването му пред Окръжен съд - Пловдив.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

                                                                          

Вярно с оригинала!

ЙТ