ЧНД 570/2014 - Определение - 07-02-2014

Определение по Наказателно дело 570/2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр.Пловдив, 07.02.2014 год.

 

         Пловдивския районен съд, І н.с. в закрито заседание на седми февруари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: БОЯН КЮРТОВ

 

след като се запозна с приложеното ЧНД №570/2014год. по описа на ПРС, І н.с. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.244, ал.5 от НПК.

 

         С Постановление по пр. пр.№ 7254/2011год. от 10.12.2013год., Районна прокуратура - Пловдив е спряла наказателното производство по д.пр. № 573/13г. по описа на ІІ РУП - Пловдив водено срещу Д. Я. Г., ЕГН ********** за престъпление по чл.286, ал.2, вр. ал.1 от НК.

 

         Недоволен от постановлението останал пострадалия Е.Ц.С., който обжалва същото.

 

Жалбата е ДОПУСТИМА за разглеждане, при липса на доказателства за датата на връчване на постановлението, а по същество същата е ОСНОВАТЕЛНА.

 

Досъдебното производство е образувано с Постановление от 07.06.13г. на РП Пловдив и е водено за това, че на 14.01.11г. в гр.П. Д. Я. Г. пред надлежен орган на властта – РП-Пловдив, е набедила С. в престъпление по чл.144, ал.3, вр. ал.1НК като е знаела че е невинен, а С. е бил привлечен като обвиняем към наказателна отговорност – престъпление по чл.286, ал.2, вр. ал.1 от НК.

С процесното постановление държавният обвинител е приел, че за изясняване на обективната истина по делото е налице необходимост да бъде разпитан като свидетел лицето Р. А. А., който е бивш служител във фирма „М.” и може да даде сведения относно правнозначимите факти по предмета на доказване.

Същевременно от доказателствата по делото е видно, че с молба 14.01.11г. Д. Г. / същата не е привлечена като обвиняемо лице по делото/ се обърнала към РП Пловдив, в която молба посочила , че на 04.01.11г. около обяд в районна на Съдебната палата в гр.Пловдив била пресрещната от свид.С., който й отправил закани насочени към нейната личност. По тази молба било образувано д.пр.№146/11г. по описа на ІV РУП Пловдив за престъпление по чл.144, ал.3 НК срещу С., а с Постановление от 21.04.11г. той бил привлечен и като обвиняем за горното. Наказателното производство по това дело обаче било прекратено с прокурорско постановление по реда на чл.243 от НПК, което е било потвърдено от РС-Пловдив, VІІ н.с. В последствие по жалба на свид.С. било образувано настоящото д.пр.573/13г. с постановление от 07.06.13г. на РП-Пловдив. Разпитан като свидетел самия С. заявил, че на 04.01.11г. не е срещал Г., тъй като е бил на работа. В подкрепа на тази теза са и показанията на разпитаните свидетели Х. Й. Р., Р. В. Г., Е. М. и Т. Н. К. В допълнителни разпити последните двама все пак уточняват, че не са били плътно със С. през цялото време и не могат да гарантират напуска ли е той охраняемия район на 04.01.11г. като теоритично това било възможно, още повече че имало случаи при които самия С. е напускал поста си / показания на свид.К. на л.26 и л.28 от делото/. Свид. К. дори посочил визирания от прокурора в постановлението за спиране Р. А. като лице, което би могло да даде повече подробности принципно относно начина на работа на охранителите като С.. Това явно е мотивирало и държавния обвинител да спре наказателното производство до установяване на същия.

Всъщност извода на прокурора, че са налице предпоставките на чл.244, ал.1, т.3 от НПК се явява необоснован. На първо място тази норма сочи, че спирането е допустима само, ако е налице единствен свидетел очевидец, който не може да бъде разпитан. Очевидно настоящия казус не е такъв, тъй като няма нито едно доказателство сочещо на възможността А. да е възприел отправянето / или липса на такива действия/ на закани от страна на С. към Г., нито присъствието на първия на работното му място / или в района на Съдебната палата / на 04.01.11г. При това положение процесното Постановление от 10.12.13г. следва да бъде отменено.

         Предвид изложените съображения Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОТМЕНЯ Постановление по пр. пр.№ 7254/2011год. от 10.12.2013год., с което Районна прокуратура - Пловдив е спряла наказателното производство по д.пр. № 573/13г. по описа на ІІ РУП - Пловдив водено срещу Д. Я. Г., ЕГН ********** за престъпление по чл.286, ал.2, вр. ал.1 от НК.

 

         Копие от Определението да се изпрати на жалбоподателя и на РП-Пловдив.

         Определението  е окончателно.

                                                 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.