ЧНД 459/2014 - Определение - 04-02-2014

Определение по Наказателно дело 459/2014г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                   04.02.2014 година                 Град ПЛОВДИВ

  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд - 5 наказателен  състав

На четвърти февруари  две  хиляди и четиринадесета година

В   закрито   заседание в следния състав:

 

Председател: ВЕСЕЛА ЕВСТАТИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията

ЧНД № 459  по описа за  2014   година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 243, ал.4 от НПК

 

С постановление от 25.11.2013г. Районна прокуратура - Пловдив е прекратила наказателното производство по дос.пр.  №253 /12г. по описа на ОСО при ОП Пловдив за престъпление по чл.227б ал.1 от НК водено против А.С.Д..

Постъпила е жалба от адв.Я., който твърди, че е пълномощник на  К.А.Ц., управител на *** ЕООД, който сезира ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ. РП обаче е изпратила делото за произнасяне в ПРС.

Съдът, след като се запозна с жалбата и направеното в нея оплакване, счита, че същата следва да се остави БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, а производството по настоящото ЧНД да бъде ПРЕКРАТЕНО.

Жалбата е НЕДОПУСТИМА, тъй като е подадена от лице, което не е легитимирано да обжалва постановлението за прекратяване на наказателното производство пред съда. Липсва приложено пълномощно на адв.Я. нито по настоящото ЧНД, нито с жалбата, нито в материалите по дос.пр.  №253 /12г. по описа на ОСО при ОП Пловдив. На л.9 има копие на пълномощно, но касаещо процесуално представителство на К.Ц. ***.

На следващо място, никъде в жалбата не е отправено ОПЛАКВАНЕ против издаденото на 25.11.2013г. от Районна прокуратура - Пловдив Постановление за прекратяване на наказателното производство по дос.пр.  №253 /12г. по описа на ОСО при ОП Пловдив за престъпление по чл.227б ал.1 от НК. Жалбоподателят твърди и иска произнасяне за това, че е сезирал разследващите органи за друго извършено престъпление. Твърди, че неговото оплакване не касае белезите на фактическия състав на престъплението по чл.227б от НК.

При това положение, освен, че липсва надлежно легитимирана страна да обжалва прокурорският акт, следва жалбата да бъде оставена без разглеждане и  поради липса на предмет на обжалване – видно от текста на самата жалба съдът не е сезиран да се произнася по конкретно ПОСТАНОВЕН прокурорски акт по реда на чл.243 от НПК. На следващо място искането е адресирано до Окръжна прокуратура. Следва образуваното производство да бъде прекратено, като делото се върне на РП Пловдив за придвижване на жалбата на посочения в същата адресат.

            Мотивиран от горното, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адв.Я..

            ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 459/ 2014г. по описа на ПРС V нак.с.

 ВРЪЩА делото на РП Пловдив съобразно горните указания.

 

Определението може да се обжалва от адв.Я. пред ПОС в 7 дневен срок от получаване на съобщението, като се съобщи на посочения в жалбата адрес.

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС