ЧНД 310/2014 - Определение - 04-02-2014

Определение по Наказателно дело 310/2014г.

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 142                                  04.02.2014 г.                                           гр. Пловдив

 

                                          В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                     VІІ наказателен състав

 

Четвърти февруари                      две хиляди и четиринадесета година

 

В закрито съдебно заседание в състав :

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

 

след като се запозна с материалите по ЧНД № 310/2014 г. по описа на Пловдивски районен съд  - VІІ наказателен състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 243 ал. 4 от НПК.

         Образувано е по жалба на Г.Г.П., чрез адв. Д.М.А. срещу постановление от 06.01.2014 г. на РП гр. Пловдив за прекратяване на наказателното производство по следствено дело № 335/2012 г. по описа на ОСО при Окръжна прокуратура гр. Пловдив, образувано срещу неизвестен извършител, за това, че на 23.01.2012 г. в с. Ц., ***, с цел да набави за другиго-„***" ЕООД с едноличен собственик Н.М.Б. имотна облага е принудил чрез сила и заплашване Г.Г.П. да претърпи нещо противно на волята му и с това му е причинил имотна вреда - престъпление по чл.214 ал.1 от НК. 

В жалбата се излагат съображения за необоснованост на прокурорския акт, дължащ се на неизясняване на фактическата обстановка и се формулира претенция съдът да го отмени.

         Съдът, след като се запозна със съображенията на прокурора, изложени в атакуваното постановление, с аргументите в депозираната жалба и като разгледа събраните по делото доказателства, намира следното:

         ЖАЛБАТА Е НЕОСНОВАТЕЛНА.

         Наказателното производство е било водено срещу неизвестен извършител, за престъпление по чл. 214 ал. 1 от НК за това, че на 23.01.2012 г. в с. Ц., ***, с цел да набави за другиго-„***" ЕООД с едноличен собственик Н.М.Б. имотна облага е принудил чрез сила и заплашване Г.Г.П. да претърпи нещо противно на волята му и с това му е причинил имотна вреда.

В хода на разследването е било установено следното:

Фирма „***” АД гр.С. била регистрирана през м.април 2007г.,като Съветът на Директорите бил в състав „А.Д.А"ЕООД, С.П. и Ч.Ц.. През м.септември 2007г. последният бил заменен с „***" ЕООД, като останал да действа само като прокурист. През м.декември 2007г, като член на Съвета на директорите бил вписан свидетеля С.Б.Д., който и представлявал дружеството. Към този момент в Съвета на директорите били С.П. и И.Д..

По думи на пострадалият Г.П. той бил негласен член на Съветът на Директорите в соченото дружество, като от негово име действал С.Д.. Пак по твърдения на Г. П. фирма „***”АД притежавала редица машини и инвентар, необходими за опаковане и продажба на плодове и зеленчуци. С договор от 15.01.2010 г. П. ги закупил от изпълнителния директор С.Д.. След това от името на различни фирми развивал дейност първо в с.О., обл.П. после и в с.Ц., ***, като продавал пакетирани плодове и зеленчуци в големите вериги магазини.

През м.януари 2012г. свидетеля Г.П. работел съвместно с Г. М. и Ш.Ю., от името на фирма „***"ЕООД с едноличен собственик Н.Б.. По твърдение на св.Г.П. на 23.01.2012г. отивайки в базата в с.Ц. бил набит и изгонен от М. и Ю., като в тяхно владение останали „собствените" му машини-5бр.газиращи машини ,ел. везни, мерителна количка, мотокар, 3318бр. черни и сини и 6382бр. червени пластмасови каси и други, които последните отказали да му върнат. Дори се опитали да го накарат писмено да се откаже от тях.

По делото са били извършени голям обем от процесуално-следствени действия, като от изложеното по-горе е било доказано чрез експертиза единствено, че на Г.П. била нанесена лека телесна повреда. Всяко друго негово твърдение не е било подкрепено нито с гласни, нито с писмени доказателства. Разпитаните свидетели К.,  Ю.,  М.П.  („***"ЕООД),  Х.Р. („***"), С.Л. (,,***"ЕООД), А.Н. (СД „***",; *** („***"АД), Г.М., Н.Б., Ш.Ю., П.Н. („Инко 73"ЕООД), Б.Б. („БИБ 23"ЕООД), Ч.Ц. („***"АД), Е.Н. („***" АД),О.К. (,,***"ЕООД), Н.К. („***"ООД), А.Г. („***"АД) не потвърждават заявеното от Г.П.. Последният по никакъв начин не може да се легитимира , като собственик на каси и машини, защото такива не са закупени от производител нито от него, нито от негова фирма. Представеният договор между „***" АД и Г. П. съгласно изготвената графическа експертиза е неистински. Подписът за продавач не е бил изпълнен от св. С.Д., а за купувач - вероятно не е изпълнен от Г. П.. Самият С.Д. отрича да е продавал описаните в договора вещи. Изготвения фотоалбум по записи от охранителни камери също не е доказателство за собственост на вещи.

Прокурорът счита, че при положение, че не се доказва свидетелят Г.П. да е бил собственик на имущество находящо се в база в с. Ц., то спрямо него от обективна страна не би могло да бъде осъществено престъпление по чл.214 ал.1 от НК (изнудване), тъй като няма как да настъпи вреда за пострадалия, като в този смисъл не би могъл да се осъществи състав и на присвоително престъпление или пък на самоуправство (никой не сочи фактическо положение свързано с дейност на Г.П..

Прокурорът счита, че единственият доказан факт е, че на 23.01.2012г. Г. П. е получил телесни наранявания. За тях св. Ю. признава, че между него и пострадалият е имало физически сблъсък, но той е бил по повод това, че Г. П. го е обвинил в кражба на очила, т.е. налице са данни за нанесена телесна повреда (пр. по чл.130 ал.1 от НК), но това престъпление е от частен характер и се преследва по тъжба на пострадалия до съда.

Видно от  гореизложеното и след като се запозна с материалите по делото, съдът приема изцяло изводите на представителя на РП гр. Пловдив като правилни и законосъобразни. Предвид на събраните гласни и писмени доказателствени средства, твърдяното от П., остава изолирано от към доказателства. Доказано е на експертно ниво, че представения договор, по силата на който „Агрологистика” АД е продала вещите на П., е неистински, тъй като подписите на продавач и купувач не са изпълнени от заявените лица.

На следващо място, въпреки извършените процесуални действия не се установява безспорно П. да е владелец на посочените от него вещи. При тези изводи няма как да бъде осъществено престъпление по чл. 214 ал. 1 от НК, нито пък такова по чл. 323 от НК, както правилно е приел и представителят на РП.

Твърдените от П. телесни повреди се явява леки такива, което престъпление е от частен характер и се преследва по тъжба на пострадалия, а не по общия ред.

Именно поради изложените мотиви и съображения, съдът е на становище, че Постановлението на РП – гр. Пловдив за прекратяване на наказателното производство е обосновано и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

Ето защо

Съдът

 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

         ПОТВЪРЖДАВА постановление от 06.01.2014 г. на РП гр. Пловдив за прекратяване на наказателното производство по следствено дело № 335/2012 г. по описа на ОСО при Окръжна прокуратура гр. Пловдив, образувано срещу неизвестен извършител, за това, че на 23.01.2012 г. в с. Ц., ***, с цел да набави за другиго - „***" ЕООД с едноличен собственик Н.М.Б., имотна облага е принудил чрез сила и заплашване Г.Г.П. да претърпи нещо противно на волята му и с това му е причинил имотна вреда - престъпление по чл.214 ал.1 от НК. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО   подлежи на обжалване и протест в седемдневен срок от получаването му пред Пловдивски окръжен съд.

         Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя, обвиняемия и на РП гр. Пловдив.

 

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

         ВЯРНО с оригинала.

 

         М.Г.