ЧНД 102/2014 - Определение - 14-02-2014

Определение по Наказателно дело 102/2014г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 183

гр.Пловдив, 14.02.2014 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, XXV-ти н.с. в закрито съдебно заседание на четиринадесети февруари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:   КИРИЛ НИКОЛОВ

 

след като се запозна с докладваното от съдията ЧНД № 102 / 14 год. по описа на ПРС, XXV-ти н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.243,   ал.4 от НПК.

Постъпила е жалба от Д.И.Д. против Постановление на РП Пловдив за прекратяване наказателното производство по дозн.№189/11 год. по описа на РУП Стамболийски.

Жалбоподателят твърди, че прекратяването е направено неправилно с оглед доказателствата, събрани по делото, и настоява за отмяната на постановлението и връщане на делото за доразследване.

Съдът, след като се запозна с доказателствата по делото, прие:

Жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Наказателното производство се води против неизвестен извършител за престъпление по чл.128, ал. 2 вр. ал. 1 от НК - дали е причинил на 17.10.2009 год. ослепяване на Д.Д. с дясното око.

В хода на досъдебното производство е била изготвена съдебно - медицинска експертиза с участието на лекар - офталмолог, която е заключила, че още в резултат на предишен инцидент пострадалият вече е бил ослепял с дясното око. С оглед на това каквото и да е деяние впоследствие, насочено към този орган на лицето, не би могло да му причини „повторна" слепота - то би било несъставомерно за престъплението по чл.128, ал. 2 вр. ал. 1 от НК /Постановление №3/1979 год.  на Пленума на ВС на РБ/.

Ето защо по делото не е необходимо да се полагат процесуални усилия за доказването на деянието и неговия   автор.   На  Д.   в   крайна   сметка   е причинена лека телесна повреда по чл.130, ал. 1 от НК, която се преследва по тъжба на пострадалия, а не по общия ред чрез държавното обвинение.

Ето   защо   атакуваното   постановление   следва   да се потвърди и затова съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА     Постановление     на     РП    Пловдив за
прекратяване       наказателното       производство по

дозн.№189/11 год.  по описа на РУП Стамболийски.

 

Определението подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 7-срок от съобщението.

                      

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

     ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

     СЕКРЕТАР: Б.К.