ЧНД 927/2013 - Определение - 22-07-2013

Определение по Наказателно дело 927/2013г.

                                           О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 920

гр. П., 22.07.2013г.

 

В   ИМЕТО   НА  НАРОДА

 

    П.СКИ РАЙОНЕН СЪД - ХХІІІ н.с. в закрито съдебно заседание на двадесет и втори юли две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                                         Председател: Светлана Неделева

 

след като се запозна с докладваното от съдията ЧНД № 927/13г. по описа на ПРС- ХХІІІ н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл. 243 ал. 4 от НПК.

         Обжалвано е постановление от 31.01.2013г. по прокурорска преписка                                     № 8737/2012г. на Районна прокуратура - гр. П. за прекратяване на наказателното производство по дознание № 66/2012г. по описа на Отдел “БОП” гр. П., образувано и водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 172б ал. 1 от НК.

          Недоволно е останало търговското дружество “Н.” АГ със седалище в Република Австрия, което чрез пълномощника си - адвокат В.Т. от САК, формулира оплакване за неправилност и незаконосъобразност на атакуваното постановление, като моли за неговата отмяна и връщане делото на Районна прокуратура гр. П. по съображенията, изложени с жалбата.

         Съдът, след преценка на събраните в хода на досъдебното производство доказателства, застъпените в обжалваното постановление фактически и правни изводи и  доводите на жалбоподателя, намира,                    че жалбата е  ДОПУСТИМА -  подадена от лице с надлежна процесуална легитимация в предвидения от закона преклузивен 7-дневен срок,                         а разгледана по същество е и ОСНОВАТЕЛНА.

        Досъдебното производство - дознание № 66/2012г. по описа на                 на Отдел “БОП” гр. П.,  е образувано и водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 172б ал. 1 от НК.

         По делото няма привлечено обвиняемо лице.

         Видно от обстоятелствената част на обжалваното постановление,             за установена от събраните по делото доказателства, прокурорът е приел следната фактическа обстановка:

         През лятото на 2012г. служители на “Н.” АГ – собственик на “Austrian Gaming IndustriesGmbH, което е производител на хазартни игри и оборудване за игрални зали и казина и в тази връзка носител на правото на интелектуална собственост върху промишления дизайн, софтуер и хардуер на произвежданото оборудване, в това число игрални автомати, извършили “неофициално” посещения на различни казина и игрални зали на територията на България. Посещавайки като клиенти игрална зала “М с”, находяща се в гр. П., бул. “И” № , забелязали, че четири от намиращите се в залата игрални автомати са модел “Multi Gaminator - 42”, отгоре с надпис “ADMIRAL”, т.е.                   модел, произвеждан от  Austrian Gaming IndustriesGmbН, но вероятно с поставени фалшиви производствени табели, тъй като съдържали несъществуващи в базата на “Н.” АГ серийни номера. В тази връзка представител на дружеството сигнализирал ГД “БОП” гр. С. и на 12.09.2012г. служители на Отдел “БОП” гр. П. извършили проверка в игралната зала съвместно с представители на Дирекция “Разрешения и контрол върху хазартната дейност” при МФ – Държавна комисия по хазарта гр. С.,  които съставили констативен протокол             № 000103/12.09.2012г.

          С протокол за оглед на местопроизшествие били иззети като веществени доказателства 4 броя игрални машини /игрални автомати/, всички с надпис “ADMIRAL” и серийни номера: 150188, 150302, 120200, 120230.

          Иззетите 4 броя игрални автомати били запечатани и оставени на основание чл. 110 ал. 4 от НПК, с протокол от 12.09.2012г., на Е П  -  управител на игралната “М с”, стопанисвана от “М” ЕООД.

          Намиращите се в залата общо 14 броя игрални автомати, в т.ч. иззетите 4 броя, не били собственост на “М ” ЕООД, а на “Р П” ЕООД с управител свидетеля Й П А, което дружество ги предоставило на “М” ЕООД за експлоатация срещу наемна цена  с договор № 2111/2011г. от 20.10.2011г.

          От своя страна свид. Й.А. посочил, че фирмата му има основен предмет на дейност внос и разпространение на игрални съоръжения за хазарт, както и, че всички отдадени под наем игрални автомати са закупени от Русия, за което представил копия от инвойс фактури, посочващи, че автоматите са произведени от “Austrian Gaming IndustriesGmbН. Видно от същите, двата игрални апарата с надпис “ADMIRAL” и серийни номера № 150188, № 150302 били закупени от ОСО “Е” - гр. В, Ленинградска област,  с фактури № 2809 и 35/15.05.2009г., а с инвойс фактура № 001/10.05.2011г. били закупени от ОСО TORGMASTER - гр. С П общо 55 бр. игрални машини, сред които и другите две, иззети по делото машини с надпис “ADMIRAL” и серийни номера № 120200 и № 120230, като свид. А приложил съответно и митнически декларации.   

         След закупуването и вноса им в България игралните машини преминали съответна процедура в Българския институт по метрология -  гр. С. и било издадено удостоверение за одобрен тип игрално съоръжение, а впоследствие били описани и в издаденото разрешение от Държавната комисия по хазарта.

          Предвид така възприетата от него фактическа обстановка, прокурорът е постановил прекратяване на наказателно производство на основание чл. 243 ал. 1 т. 1 вр. чл. 24 ал. 1 т. 1  от НПК и изпращане материалите по делото на Патентното ведомство /с оглед преценка досежно извършено административно нарушение по Закона за марките и географските означения/, заключавайки,  че като е закупил от две различни руски фирми множество игрални автомати, за което са съставени инвойс фактури с описание на модел,  производител и сериен номер на машините, свид. А. добросъвестно е заплатил продажната им цена, внесъл                  ги е в страната,  регистрирал ги е и от събраните доказателства не се установява да е знаел, че при четири от тях поставените производствени табели съдържат несъществуващи в базата на производителя серийни номера, т.е.  липсва умисъл за извършване на престъпление по чл. 172б           ал. 1 от НК. Освен това  нямало събрани доказателства за извършено престъпление от общ характер от гражданин на България в страната или извън нея – на територията на Русия, защото четирите игрални автомата били закупени и внесени в страната с вече поставени производствени табели, съдържащи несъществуващите в базата на производителя серийни номера, с които са описани в издадените на купувача инвойс фактури.   

Изводът за липса на престъпление от общ характер, вкл. такова по чл. 172б ал. 1  от НК, обаче би могъл да бъде обоснован и законосъобразен само, ако се основава на задълбочен анализ на доказателствените материали по делото, наред с прецизна преценка проведено ли е обективно, всестранно и пълно разследване, събрани ли са необходимите доказателства за разкриване на обективната истина, а според настоящата инстанция в случая не са положени дължимите процесуални усилия за изясняване на всички факти и обстоятелства от значение за правилното решаване на въпросите по същество.

          В този смисъл, основателна е претенцията на жалбоподателя, че оскъдността на изложената в атакувания прокурорски акт фактология, се явява  пряка последица както от непълнотата на събрания доказателствен материал, така и от дадения в постановлението прочит на наличния такъв.

          Безспорно на “М” ЕООД - с. К, с управител П  А., е било издадено от ДКХ гр. С. за срок от 5 години, считано от 28.10.2011г., Разрешение № И-1664/23.07.2012г. да  организира в залата на адрес гр. П., бул. “И.” № ,  хазартни игри с 42 броя игрални автомати, в т.ч. описаните в същото 1 бр. Multi Gaminator “42”, тип /версия/ FV 623 CF D, Gaminator 6, производител “Austrian Gaming IndustriesGmbH, идентификационен номер 150188, удостоверение за одобрен тип игрален автомат 1614; 1 бр. Multi Gaminator “42”, тип /версия/ FV 623 CF D, Gaminator 18, производител “Austrian Gaming IndustriesGmbH, идентификационен номер 150302, удостоверение за одобрен тип игрален автомат 1617; 1 бр. Multi Gaminator “42”, тип /версия/ FV 623 CF D, Gaminator 32, производител “Austrian Gaming IndustriesGmbH, идентификационен номер 120200, удостоверение за одобрен тип игрален автомат 2010; 1 бр. Multi Gaminator “42”, тип /версия/ FV 623 CF D, Gaminator 39, производител “Austrian Gaming IndustriesGmbH, идентификационен номер 120230, удостоверение за одобрен тип игрален автомат 2014; които 4 игрални съоръжения “М” ЕООД е получило под наем от “Р.И.О. ” ЕООД - П. въз основа на сключен за целта договор № 2111 от 20.10.2011г., съгласно който и четирите инкриминирани игрални машини са произведени през 2005г.

         Същевременно за съответствието със задължителните технически изисквания към игралните автомати на Multi Gaminator “42” тип FV 623  CF D версия Gaminator 6  и версия Gaminator 18,   тип FV 623 CF D/ FV 624 CF D версия Gaminator 32 и версия Gaminator 39, всички производство на “Austrian Gaming IndustriesGmbH, са представени заверени от свидетеля  Й П А. – управител на “Р.И.О. П” ЕООД                     гр. П., копия на удостоверения за одобрен тип игрално съоръжение на Българския институт по метрология, съответно с № ИА 1614 от 19.02.2009г., № ИА 1617 от 17.02.2009г.,  № ИА 2010 от 15.03.2011г. и              № ИА 2014 от 30.03.2011г., а относно придобиването на процесните четири игрални автомата, както следва: за Multi Gaminator “42”, тип FV 623 CF D, версия Gaminator 6, сер. № 150188 – фактура                                        № 2809/28.09.2009г. /без посочени условия на доставката/ с издател  руското дружество с ограничена отговорност ООО “Е” -                         гр. В. /но носеща  печат на ООО “Е” - С.П./, представляваща приложение № 2 към сключен на 15.05.2009г. в гр. С.П. договор № 35/2009, според която фактура на “Р.И.О. П” ЕООД - П. са продадени още три автомата от същата версия и                   4 автомата версия Gaminator 10; ЕАД 09BG003000Н0143079 от неизвестна дата /не се чете/ за внесени в разглобен вид игрални автомати, декларирани от Н Р Т при условия на доставката СРТ П.;             и CMR от 01.10.2009г. с посочени товарен пункт С.П., разтоверен пункт П., българско превозно средство – товарен автомобил Р РХ; за Novomatik FV 623 CFD, Multigaminator 2005г. , сер. № 150320 – инвойс фактура № КН 35 от 15.05.2009г. към договор  35/2009г. с посочени условия на доставката СРТ С., издател ООО “Е” - гр. В. /носеща  печат на ООО “Е” - С.П./, според която фактура на “Р.И.О. П” ЕООД - П. са продадени още 36 автомата от същия тип; CMR от 02.06.2009г. с посочени товарен пункт С.П., разтоверен пункт С. и превозвач               ЕТ “С - В И” гр. Д; Митнически манифест BG0050021327 от 08.06.2009г.; за “Multi Gaminator 42”, 2005г., сер.                  № 120200 и сер. № 120230  инвойс фактура № КН 001 от 10.05.2011г. към договор № 001/1005/2011г. от същата дата, сключен в С.П.  с издател ООО “Т” - гр. С.П. (според която фактура на “Р.И.О. П” ЕООД - П. са продадени още 53  автомата от същия тип) и ЕАД 11BG003000Н0077328 от 26.05.2011г. за внесени 55 бр. игрални автомати, декларирани от Н Р Т, превозени  с български товарен автомобил; всички отново в заверени от свид. А. ксерокопия.    

          Само че, автентичността на изброените писмени доказателства, безкритично възприети от прокурора, действително следва да бъде поставена под съмнение /особено в контекста на дадените от                         свид. А. показания/, което несъмнено налага да бъде надлежно проверена с предвидените в НПК средства, поради няколко причини.

           Първо, според твърденията на свид. А., след като внесе машините, за да ги вкара в употреба на българския пазар, минава процедура по изпитване в Българския институт по метрология, за което му се издава удостоверение за одобрен тип игрално съоръжение, но видно от приложените към делото четири удостоверения, от една страна като време те не следват, а предхождат документите за придобиването и вноса на конкретните четири игрални автомата, като наред с това е непонятно защо удостоверението с по-малък пореден номер – ИА 1614, е с по-късна дата на издаване /19.02.2009г./ от удостоверението с поред номер ИА 1617 /от дата 17.02.2009г./ и от друга страна, всеки от четирите типа  игрални автомати е одобрен с технически характеристики “съгласно приложение”, но приложенията нито са  представени от свид. А., нито са били изискани от Българския институт по метрология.

           Второ, фактурите с № КН 35/15.05.2009г. и № 2809/28.09.2009г., които би следвало да са издадени въз основа на един и същи договор – договор № 35/2009, видимо се различават по графично оформление; начин на структуриране и изписване на информацията, вкл. относно типа игрален автомат; както и по подписа на лицето, представляващо ООО “Е” /дори в наличните два варианта на фактурата от 15.05.2009г. – на английски и руски език/, което дружество пък има посочено в печата си седалище  гр. С.П., а в частта данни за продавач – седалище гр. В.. Прочее, бърза справка в интернет показва, че съществува ООО “Е” - С.П., но не и такова със седалище                 гр. В..  Освен това, при еднакви цени за брой игрален автомат, визираните  в ЕАД по вноса на автоматите – предмет на фактурата от 15.05.2009г., условия на доставката /СРТ П./, неотразени в самата фактура, са различни от условията на доставката по фактурата от 28.09.2009г. /СРТ С./, а за стоките по фактурата от 15.05.2009г. няма и митническа декларация.

           Трето, никоя от фактурите с издател ООО “Е”, както и тази с издател ООО “Т”, не е подписана от получателя - “Р.И.О. П” ЕООД, при все, че се сочи фактурите от 15.05.2009г. и от 10.05.2011г. да са съставени на датата на подписване на договорите, на които се основават, а от страна на свид. А. не са представени нито самите договори, нито платежни документи за стоката.              

           Успоредно с горното, свид. А. заявява, че фирмата му се занимава с внос и разпространение на игрални съоръжения за хазарт, т.е. би следвало същият да притежава необходимите знания и опит за извършването на тази дейност със завишеното внимание и  грижа на “добър търговец” по смисъла на чл. 302 от ТЗ,  а според жалбата на “Н.” АГ до РП - П., инкриминираните 4 броя игрални автомати, индивидуализирани с регистрационни табели, носещи неистински типови означения и регистрационни номера, се различават от оригиналните игрални автомати “Н.” не само по фалшивите си кабинети /кутии/, хардуерни и софтуерни компоненти (които разлики са онагледени и разяснени в приложенията към жалбата до РП), но и по самите регистрационни табели, които са по малки по-размер от оригиналната и “при оглед веднага е видно, че фалшивата табела е поставяна допълнително, като под нея и около нея се виждат белези от мястото, на което е била поставена оригиналната табела...данните върху табелата са въведени чрез лепенка или повърхностно изписване, а върху оригиналните табели се изписва само релефно чрез “изковаване” в метала”. Ерго, твърди се заместването на оригиналните табели с неистински такива да е било очевидно /особено за професионалист като свид. А./, което твърдение обаче съдът не може да провери, заради факта, че  при огледа не е изготвен фотоалбум, нещо повече – въпреки писмено декларираната още на 23.10.2012г. готовност на “Н.” АГ да поеме всички разноски за  транспортирането и складирането на иззетите машини, те  физически са оставени на съхранение на стопанисващото игралната зала “М - ” ЕООД с. К, чийто управител П Ю А. пък вероятно има родствена връзка със свид. Й П А., за което говорят не само имената им, но и фактът, че последният /видно от информацията в търговския регистър/ е и регистриран като едноличен  търговец  със седалище на фирмата с. К.  и адрес на управление, находящ се на същата улица като този на “М” ЕООД                         /ул. “В”/.

           Всъщност, логично е разликата с оригиналните регистрационни табели на “Н.” да е била видна за свид. А. /а и за управителя на “М” ЕООД/ дори само при съпоставката с тези на останалите използвани в игралната зала девет броя автомати, производство на “Austrian Gaming IndustriesGmbH /три от които предмет на договора за наем от 20.10.2011г./, при все, че  според представените от свид. А. заверени копия на документи се касае за автомати с една и съща година на производство.

          Допълнително, напълно неизследвано е какво се е случило с останалите внесени от “Р.И.О. П” ЕООД игрални автомати, производство на “Austrian Gaming IndustriesGmbH, къде се намират те, вкл. отдадените под наем на “М” ЕООД  още четири автомата Multi Gaminator “42”, тип FV 623 CF D /версия Gaminator 10, версия Gaminator 16, версия Gaminator 35 и версия Gaminator 36/ и дали имат същите белези като инкриминираните.

          Съвсем лежерно е подминат и въпросът съответстват ли изобщо иззетите игрални автомати на упоменатите в удостоверенията за одобрен тип игрално съоръжение “технически характеристики съгласно приложение” и, ако не - защо.

          Без съмнение съдът не е овластен да указва на прокурора как да решава делата си по същество, нито пък да го наставлява в автономната му задача по чл. 102-103  от НПК, но при всяко положение правният извод дали  с поведението на свид. А. (и/или друго лице) са осъществени признаците на престъпление от общ характер, в частност на престъпление по  чл. 172б ал. 1 от НК, не може да бъде обоснован и законосъобразен без изясняване на визираните по-горе обстоятелства. Как практически да бъде сторено това е изцяло в правомощията на прокурора да прецени и укаже на разследващия, но законът може да бъде точно и правилно приложен само към обстойно и надлежно установена фактическа обстановка и с оглед конкретиката на същата, докато в случая е налице непълнота на доказателствата, съпроводена от неизчерпване на възможностите за събирането и проверката на релевантните към казуса такива.

          Ето защо, обжалваното постановление следва да бъде отменено, а делото върнато на прокурора за продължаване на разследването, с оглед разкриване на обективната истина с всички възможни процесуални средства, съответно обосновано и законосъобразно  произнасяне по същество след събиране и цялостна внимателна преценка на доказателствения материл.   

         Мотивиран от горното и на основание чл. 243 ал. 5 т. 3 от НПК, съдът

                                  

                                                    О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОТМЕНЯ Постановление от 31.01.2013г. по прокурорска преписка                                     № 8737/2012г. на Районна прокуратура - гр. П. за прекратяване на наказателното производство по дознание № 66/2012г. по описа на Отдел “БОП” гр. П., образувано и водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 172б ал. 1 от НК.

 

           ВРЪЩА делото на Районна прокуратура - гр. П. за изпълнение на указанията, дадени в мотивната част на настоящото определение.

 

          Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и                       гр. Районна прокуратура - гр. П..

        

Определението подлежи на обжалване и протест пред ПОС,                        в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО СЕКРЕТАР Н.Т.