ЧНД 6261/2013 - Определение - 28-02-2014

П Р О Т О К О Л

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

28.02.2014г.                                                           Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                     VІІІ наказателен състав

На дванадесет и осми февруари                       2014 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

                    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. БОРЯНА ПАНАЙОТОВА

                                                                  2. ЙОРДАНКА НЕДКОВА

 

Секретар: Тодорка Мавродиева

Прокурор: Йорданка Тилова

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НЧНД № 6261 по описа за 2013 година.

На поименното повикване в 13:55 часа се явиха:

 

Производството е по реда на чл.306 ал.1 т.1 от НПК.

Постъпила е молба от защитника на осъдения И. адв.А. за групиране на наказанията наложени на осъденият И.В.И. по НОХД № 734/2007г. по описа на ПРС, ІХ н.с. и по НОХД № 3058/2013г. по описа на ПРС, VІІІ н.с..

ОСЪДЕНИЯТ И.В.И. редовно призован се явява лично и с упълномощения си защитник адв.Д.А.

По делото са постъпили изисканите с предходно Определение на Съда справки по отношение на осъдения И..

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ.А.: Да се даде ход на делото.

Съдът, въпреки становището на страните и след съвещание,  счита че ход на делото не следва да бъде даден в днешното съдебно заседание, а производството по същото следва да бъде прекратено, тъй като по искане на Районна прокуратура гр.Пловдив по НОХД № 3058/2013г. по описа на ПРС, VІІІ н.с. е било извършено както групиране на посочените в молбата наказания, така и привеждане на изцяло и отделно изтърпяване на наказанието наложено на осъдения И. по НОХД № 126/2006г. по описа на ПРС,  поради и което настоящото дело се явява производство с идентичен характер на този по посоченото по-горе дело, а именно НОХД № 3058/2013г. по описа на ПРС, VІІІ н.с., Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ПРЕКРАТЯВА производството по НЧНД № 6261/2013г. по описа на ПРС, VІІІ н.с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред ПОС.

Протоколът се изготви в СЗ.

          Заседанието се закри в 14:00 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : 1./п/

 

 

                                             2./п/

 

 

СЕКРЕТАР:/п/

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: ТМ