ЧНД 5042/2013 - Определение - 11-09-2013

Определение по Наказателно дело 5042/2013г.

                                                О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

№ 1094                                  11.09.2013 г.                                гр.П.,

                                          В ИМЕТО НА НАРОДА

 

П.СКИ РАЙОНЕН СЪД                       ХХVІ наказателен състав

На единадесети септември                            две хиляди и тринадесета година

В закрито съдебно заседание в следния състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА ПЕЧИЛКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Печилкова ЧНД №5042 по описа на ПРС за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.244 ал.5 от НПК.

Постъпила е жалба от М.С.С. *** като майка и законен представител на Т.В.С. и Л.В. С. против постановление на Районна прокуратура-П. от 12.08.2013 г., с което е спряно наказателното производство по досъдебно производство – дознание №***/2013 г. по описа на V-то РУ “Полиция” при ОД на МВР-П.. Моли съда да отмени обжалваното постановление като незаконосъобразно.

         Съдът, след като се запозна с изложеното в жалбата, материалите по досъдебно производство – дознание №***/2013 г. по описа на V-то РУ “Полиция” при ОД на МВР-П. и мотивите към обжалваното постановление, прие за установено следното от фактическа страна:

         Досъдебното производство е образувано срещу В.Т.С. за престъпление по чл.183 ал.1 от НК.

Въз основа на събраните гласни и писмени доказателствени средства, разследващият полицай дава писмено мнение за спиране на наказателното производство.

Прокурорът при РП-П. приема, че разглеждане на делото в отсъствие на обвиняемия ще затрудни разкриването на обективната истина, поради което и на осн. чл.244 ал.1 т.1 от НПК постановява спиране на наказателното производство.

При така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е подадена до Районен съд-П. чрез РП-П. на 04.09.2013 г., видно от поставения й входящ номер. Липсват доказателства /разписка, известие за доставяне/, от които да се установи дали същата е депозирана в законоустановения преклузивен срок за обжалване, предвиден в чл.244 ал.5 от НПК, поради което ще следва да се приеме, че е подадена в срок от надлежна страна /законен представител на пострадалите/ и следователно е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна. Съображенията за това са следните:

Действително разглеждане на делото в отсъствие на обвиняемия би попречило да се разкрие обективната истина, който извод съдът намира за законосъобразен предвид констатациите, на които се основава. В хода на разследването С. не е намерен както на постоянния си адрес /гр.П., ул.С. №**, съгласно докладна записка /л.30/, така и на  настоящите такива /гр.П., ул.Б. №**, ет.*, ап.* и гр.П., бул.Д. №**, ет.*, ап.**, съгласно докладна записка /л.34/, посочени в приложената по делото справка БДС. Същевременно в изготвената докладна записка /л.4/ по повод на подадената от М.С. жалба е отбелязано, че при осъществената с последната беседа същата посочва, че В. С. живее при баба си в гр.П., ул.К. №**, ет.**, ап.***. От своя страна И.Р.– баба на С., живуща на указания адрес, сочи, че не поддържа отношения с внука си от около половин година и не й е известно къде той пребивава. В този смисъл е заявеното и от бащата на С. – Тодор С.. От друга страна, от изготвената справка от ТД на НАП-П. /л.25/ не се установява наличието на регистриран трудов договор по отношение на В.С. с оглед евентуалното му призоваване по месторабота. След като в хода на досъдебното производство В.С. е призован на всички установени по делото адреси, от една страна, а близките му роднини не сочат други известни им такива, на които С. да бъде открит, то обжалваното постановление е законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

С оглед своевременното установяване на С. следва в хода на досъдебното производство същият да бъде потърсен и на посочените в жалбата адрес на месторабота и телефон за контакт. Отбелязване на последните от страна на жалбоподателя едва в настоящата жалба само по себе си не е основание да се приеме, че обжалваното постановление е незаконосъобразно, тъй като същите не са известни към момента на постановяването му и съответно С. не е търсен на указания адрес, нито е правен опит за установяване на настоящия му адрес на пребиваване чрез осъществяване на контакт по телефона с него.

Водим от горното и на осн. чл.244 ал.5 от НПК съдът

 

                                О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРДЖАВА постановление на Районна прокуратура-П. от 12.08.2013 г., с което е спряно наказателното производство по досъдебно производство – дознание №***/2013 г. по описа на V-то РУ “Полиция” при ОД на МВР-П. като законосъобразно.

Копие от определението да се изпрати на страните за сведение.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.                                      

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

Вярно с оригинала!

В.И.