ЧНД 4942/2013 - Определение - 04-09-2013

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                                  04.09.2013г                    гр.Пловдив                                                                                                                        

                                                                                                                                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Пловдивски Районен съд                                 състав XXIV

На   четвърти септември                                  Година  2013

 

В  закрито  заседание в следния състав:

 

Председател: ДЕСИСЛАВА  ПОРЯЗОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдията

дело номер ЧНД № 4942 по описа за 2013 година

 

Постъпила е жалба от  Д.С.М., която е конституирана като защитник по делото ведно с адв.П. и адв.Г.,на обвиняемия  В.В.М.  срещу  постановление на РП-Пловдив ,с което е отказано да  й бъдат върнати веществени доказателства- мобилен телефон  марка “Нокия” ,модел **** със Сим карта на “Глобул”,мобилен телефон марка “Самсунг”  модел “Г.” ,черен на цвят със Сим карта на “Виваком” и преносим компютър XP ,иззети по досъдебно производство №584/2012г  по описа на ОД на МВР- Стара Загора.

          Недоволна от това  произнасянето  М. твърди ,че  същото е  незаконосъобразно , неправилно  ,тъй като вещите не са собственост на обвиняемия и не би следвало да се отнемат на основание чл.53 от НК.        

Съдът ,след като се запозна с материалите по дознанието ,произнесе своето определение ,като  счита за установено следното:

 

Така подадената жалба е  допустима ,но е неоснователна.

 

         Предварителното производство е образувано  по дознание № 856/2012г   по описа на Второ РУ”П” срещу Неизвестен извършител , като впоследствие в РП -Пловдив е било изпратено и дознание № 584/12г. по описа на ОД на МВП- Стара Загора, като получените материали са приети по компетентност и са били приложени към настоящето досъдебно производство.

След извършване на процесуално –следствени действия ,на 04.06.2013г е било предявено обвинение на обв.В. М. за престъпление по чл.211 вр.чл.209 ал.1 врчл.26 ал.1 от НК.

Действително видно от протокол за претърсване и изземване с разрешение на съдия , от дата 13.02.2013г.,намиращ се на л.38-39 т.4 са иззети подробно описани множество вещи от  жилище ,ползвано и обитавано от В.В.М. в гр.С. на адрес ул.”М. П.”№** ет.* ап.**,като  в графа –“обяснения не лицето за намерените вещи и иззети предмети ,книжа и др.” е вписано- иззетите вещи са наши. В искането на М. са посочени и част от вещите открити именно на посочения адрес и иззети с горепосочения протокол.

         В резултат на всичко това РП- Пловдив е счела, че на този етап от разследването ,а именно  активен такъв не следва да бъдат връщани  посочените вещи на молителката М. ,като е направена преценка по чл.111  ал.1 и ал.2 от НПК ,че връщането на веществените  доказателства ще затрудни разследването ,тъй като е  възможно извършването на допълнителни процесуално –следствени действия с тях .Още повече ,че господар на процеса в тази му фаза е именно държавното обвинение.

           Тоест според настоящия съд РП- Пловдив се е съобразила с наличните доказателства и правилно е преценила същите . Поради ,което и към настоящия момент връщането на  исканите от молителката М. вещи действително би затруднило разследването на делото .Не на последно място същата твърди, че именно тя е  правоимащото лице ,на което следва същите да бъдат върнати ,но не прилага доказателства в тази насока ,които да докажат напълно тази й претенция. Ето, защо и предвид всички изтъкнати по-горе доводи намира ,че  постановлението на РП- Пловдив е постановено при обективност и след преценка на писмените и гласни доказателства ,събрани до момента .

Поради ,което и с оглед на всичко което е изложено до момента ,съдът счита ,че би следвало да  потвърди постановлението на РП -Пловдив .

При така установеното от делото  и на основание чл.111 ал.3 НПК ,съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ПОТВЪРЖДАВА постановление  от  дата  19.07.2013г . на РП-Пловдив по дознание № 856/2012 г. по описа на  Второ РУ”П”-Пловдив ,с което е отказано връщането на мобилен телефон  марка “Нокия” ,модел **** със Сим карта на “Глобул”,мобилен телефон марка “Самсунг”  модел “Г.” ,черен на цвят със Сим карта на “Виваком” и преносим компютър XP на молителката Д.С.М. .

ОСТАВЯ  БЕЗ  уважение  жалбата на  Д.М..

 Копие от определението да се изпрати на  Д.М. .

         Определението  на съда е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ

 

 

Вярно с оригинала!

ЙТ