ЧНД 4266/2013 - Определение - 25-07-2013

Определение по Наказателно дело 4266/2013г.

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 936                        25.07.2013 г.                                  гр. Пловдив

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД            VІІ наказателен състав

 

На двадесет и пети юли           две хиляди и тринадесета година

 

В закрито съдебно заседание в състав :

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

 

след като се запозна с материалите по ЧНД № 4266/2013 г. по описа на Пловдивски районен съд - VІІ наказателен състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

        Производството е по реда на чл. 244 от НПК.

Образувано е по жалба от И.П.Г., в качеството му на пострадал, срещу Постановление от 19.06.2013 г. на РП гр. Пловдив за спиране на наказателното производство по Дознание № 259/2012 г. по описа на  РУ "Полиция" гр. Хисар, образувано срещу неизвестен извършител, за престъпление по чл. 131 ал. 1 т. 12 вр. чл. 130 ал. 2 от НК, като прокурорът е счел, че са налице обстоятелствата по чл. 244 ал. 1 т. 2 от НПК – не е разкрит извършителят на деянието.

 Жалбоподателят моли да се отмени обжалваното постановление и да се върне делото на прокурора за изготвяне на обвинителен акт. Сочи непълнота на разследването – не били разпитани всички свидетели на инцидента, без обаче да твърди конкретни лица.

        Съдът, след като се запозна със съображенията на прокурора, изложени в атакуваното постановление, с аргументите в депозираната жалба и като разгледа събраните по делото доказателства, намира следното:

        ЖАЛБАТА Е НЕОСНОВАТЕЛНА.

        Досъдебното производство е образувано с постановление от 05.11.2012 г. на РП за престъпление по чл. 131 ал. 1 т. 12 вр. чл. 130 ал. 2 от НК срещу неизвестен извършител. В хода на производството са разпитани множество свидетели, чиито показания обаче не установяват с категоричност авторството на деянието твърдяно от пострадалия. В по-голямата си част свидетелите не са забелязали и възприели Г. да е бил удрян в нощта на инцидента. От друга страна обаче, съобразно изводите на СМЕ, налице са множество причинени травматични увреждания. В приложената по делото експертиза на вещото лице Ш., последният не изключва възможността нараняванията по тялото на Г. да са настъпили в следствие на падане, за каквото дават данни почти всички разпитани по делото свидетели.

        Досъдебното производство е приключило от разследващия с мнение за прекратяване.

        При тези данни, а и съобразно изложената в обжалваното постановление възможност за събиране на нови доказателства от представителя на РП, съдът намира, че последния правилно е преценил фактическата обстановка и съобразно доказателствата е достигнал до един законосъобразен и правилен извод за спиране на наказателното производство до установяване на лицето Н. от с. Д. – свидетел очевидец на целия инцидент. Следва да се отбележи, че въпросният свидетел се твърди именно от пострадалия, но с уговорката, че последният не желае да свидетелства. По тази причина Г. не е дал никакви данни за въпросното лице на разследващите органи.

        Съдът намира, че законосъобразно и обосновано представителят на РП е предприел действия за изчерпване на всички възможности за събиране на доказателства, съобразно изискванията на закона в тази насока. Ето защо и неговото постановление, като правилно, законосъобразно и обосновано, следва да се потвърди.

Ето защо на основание чл. 244 ал. 5 от НПК

Съдът

 

                                О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 19.06.2013 г. на РП гр. Пловдив за спиране на наказателното производство по Дознание № 259/2012 г. по описа на  РУ "Полиция" гр. Хисар, образувано срещу неизвестен извършител, за престъпление по чл. 131 ал. 1 т. 12 вр. чл. 130 ал. 2 от НК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

        ВЯРНО с оригинала.

 

        Г.С.