ЧНД 4265/2013 - Определение - 26-07-2013

Определение по Наказателно дело 4265/2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 943

 

Гр. П., 26.07.2013г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

                 П.СКИ РАЙОНЕН СЪД,  II  наказателен състав в закрито съдебно заседание на двадесет и шести юли,   две  хиляди и тринадесета година,  в състав:

 

                                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

 

след като се запозна с докладваното от съдията  ЧНД № 4265/2013г. по описа на ПРС, II наказателен състав, за да се произнесе взе предвид следното:

 

                          Производството е по реда на чл.244, ал.5 от НПК.

                С постановление от 26.06.2013г. на прокурор Асен Илиев при Районна прокуратура гр. П. е спряно наказателното производството по досъдебно производство № ***/2012г. по описа на сектор „ПИП” при ОД на МВР П. образувано и водено срещу НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ  за престъпление по чл.206, ал.1 от НК – за това, че за периода от месец октомври 2006г. до месец октомври 2007г. в гр.П., противозаконно присвоил чужда движима вещ, която владее – сумата от 86536,00 щатски долара, собственост на „***” ООД, гр.П..

               Недоволен от постановлението е останал С.И.К. от гр.С., ЕГН ********** който лично и в качеството му на пълномощник е подал жалба срещу посоченото постановление, считайки го за необосновано и незаконосъобразно, и моли съда да отмени постановлението на РП П. и върне делото на РП П. за продължаване на оперативно – следствените действия.

             След като се  запозна с всички материали приложени по досъдебното производство № ***/2013г. по описа на сектор „ПИП” при ОД на МВР П. и обсъди доводите на жалбоподателя, съдът намира за установено следното:

              По допустимостта на жалбата:   Предпоставките за допустимостта на жалбата срещу постановлението за прекратяване на наказателното производство се съдържат в разпоредбата на чл.244, ал.5 от НПК. Съгласно същата постановлението на прокуратурата може да се обжалва от обвиняемия, пострадалия или неговите наследници пред съответния първоинстанционен съд в седемдневен срок  от получаването на преписа. Предвид приложените по делото доказателства за връчване на постановлението на РП, съдът счита, че същата е депозирана в срок, поради което е процесуално допустима но не от лице което притежава процесуалното качество на пострадало такова съгласно НПК, нито от негов повереник поради което е правно недопустима, като такава не следва да бъде разглеждана и образуваното наказателно производство по настоящето дело следва да бъде прекратено. Основанията за настоящия извод на съда са следните:

              За пръв път в новия НПК /обн. ДВ, бр. 86/28.10.2005 г., в сила от 29.04.2006 г./ лицето, което има качество на пострадал от престъплението е изведено като отделна фигура в досъдебната фаза на наказателния процес, с оглед на систематичното място на Глава осма, Раздел I на НПК в Част първа „Общи правила” на процесуалния кодекс, съдържаща нормативната уредба на всички останали субекти в наказателното производство. Изчерпателно е регламентиран и неговият статут. При изрично направено искане на пострадалия да участва в разследването, той се ползва от предвидените в чл.75 от НПК права – да бъде уведомен за правата си в наказателния процес, да получи защита за своята сигурност и тази на близките си, да бъде информиран за хода на наказателното производство и да участва в него съгласно установеното в НПК, да прави искания, бележки и възражения, да обжалва актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство, да има повереник. Пострадалият може да участва в наказателното производство като граждански ищец, частен обвинител и частен тъжител. С оглед проведеното досъдебно производство пострадалият има право да участва в наказателното производство в две качества: на граждански ищец и на частен обвинител. 

              Съгласно разпоредбата на чл.100, ал.1 от НПК частният обвинител и гражданския ищец могат да упълномощават повереник, но който е лице притежаващо качеството на адвокат.

              Видно от приложените писмени доказателства по досъдебното производство жалбоподателят С.К. не притежава качеството на пострадало лице / същия не е съдружник в  „***” ООД гр.П., както и не притежава качеството на адвокат, както и да е надлежно упълномощен от страна на М.Ю.А.Ш., ЕГН ********** с права да го представлява по досъдебно производство № ***/2012г. по описа на сектор „ПИП” при ОД на МВР гр.П.. По делото е приложено пълномощно с М.Ю.А.-Ш. упълномощава С.И.К. да го представлява на основание чл.114 от Търговския закон / лист 6 от том 2 на досъдебното/  при упражняване правата му като съдружник в „***” ООД.

              Изложеното обосновава заключението на съда че за лицето подало жалбата С.И.К. не е налице процесуално право на обжалване на акта на прокурора тъй като не се явява пострадало лице по досъдебно производство № ***/2012г. по описа на сектор „ПИП” при ОД на МВР гр.П., както и не е повереник на М.Ю. А.-Ш.поради което жалбата му е правно недопустима и като такава не поражда нужните правни последици и не следва да бъде разглеждана, а образуваното производство но ЧНД № 4265/2013г. по описа на ПРС, II нак. състав да бъде прекратено.

              Предвид изложеното и на основание чл.244, ал.5 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

              ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  подадената от С.И.К. от гр.С., ЕГН ********** жалба срещу Постановление от 26.06.2013г. на прокурор Асен Илиев при Районна прокуратура гр. П. за спиране на наказателното производството по досъдебно производство № ***/2012г. по описа на сектор „ПИП” при ОД на МВР П., образувано и водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.206, ал.1 от НК.

 

              ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 4265/2013г. по описа на П.ски Районен Съд, II наказателен състав.

 

              Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на РП П..

 

              Определението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.