ЧНД 4098/2013 - Определение - 22-07-2013

Определение по Наказателно дело 4098/2013г.

         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

№.....                                  22.07.2013 г.                                     гр.Пловдив,

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

        

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                          ХХVІ наказателен състав

На двадесет и втори юли                        две хиляди и тринадесета година

В закрито съдебно заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА ПЕЧИЛКОВА

                                              

като разгледа докладваното от съдията Печилкова ЧНД №4098  по описа на ПРС за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.243 ал.3 от НПК.

Постъпила е жалба от адв.В.Е. като повереник на пострадалия П.Г.Р. чрез родителя и законен представител  на последния – И. Р., против постановление на Районна прокуратура-Пловдив, с което е прекратено наказателното производство по дознание №**/2013 г. по описа на РУ „Полиция”-Раковски при ОД на МВР-Пловдив, водено срещу Ю. И. Н. за престъпление по чл.343 ал.1 б.Б пр.2 вр. чл.342 ал.1 от НК. Моли съда да отмени постановлението.

Съдът, след като се запозна с изложеното в жалбата, материалите по дознание №**/2013 г. по описа на РУ „Полиция”-Раковски при ОД на МВР-Пловдив и мотивите към обжалваното постановление, прие за установено следното от фактическа страна:

Досъдебното производство е образувано срещу Ю. И. Н. за това, че на 14.01.2013 г. в гр.Р., обл.П., кв.П. срещу ул.П.П.* при управление на МПС – лек автомобил „О. в.” с рег.№** **** **, собственост на И. Н. Н., ЕГН **********, като нарушава правилата за движение, в следствие несъобразена скорост и по непредпазливост блъска пешеходец- П.Р., ЕГН **********, като му причинява следна телесна повреда – счупена подбедрица на единия крак – престъпление по чл.343 ал.1 б.Б пр.2 вр. чл.342 ал.1 от НК.

Въз основа на събраните гласни и писмени доказателствени средства, разследващият полицай дава писмено мнение за прекратяване на наказателното производство.

След анализ на доказателствения материал, събран в хода на досъдебното производство, прокурорът при РП-Пловдив приема за установена следната фактическа обстановка:

Р. Б. работи като шофьор на училищен автобус. На 14.01.201З г. управлява автобус в гр.Р., като превозва деца, сред които и П.Г.Р.. Около 12,50 часа спира автобуса в кв.П. в гр.Р. срещу намираща се спирка, в близост до пункт за технически прегледи. Установява същия в посока гр.Р. - с.С.. По това време Ю. Н. управлява л.а. „О. в.” с рег.№ ** **** ** по платното за движение на ул.П. П. в посока от запад на изток. П.Р. слиза от автобуса и предприема пресичане на платното за движение от дясно на ляво спрямо автомобила пред спрелия училищен автобус. Водачът на горепосочения лек автомобил заобикаля спрелия автобус и когато е на около 2,8-З метра Р. излиза зад автобуса и става обективно видим за водача на лек автомобил „О. в.”. Последният не успява да реагира и след 0,5 секунди настъпва удар в дясната страна на лекия автомобил в областта на задната дясна врата и задния десен калник и в левия крак на П.Р.. След удара пострадалият пада на платното за движение зад автомобила, а горепосоченият лек автомобил продължава движението си и напуска местопроизшествието. Веднага е подаден сигнал в Бърза помощ, като детето е отведено своевременно за оказване на медицинска помощ в специализиран център.

Съгласно заключението по назначената в хода на разследването съдебно-медицинска експертиза, на П.Р. е  причинена контузия на гръдно-коремната област, счупване на костите на лявата подбедрица в дисталната част, като същите са в пряка причинно - следствена връзка от настъпилото ПТП. Получените травматични увреждания довеждат до трайно затрудняване на движенията на левия долен крайник за повече от 30 дни.

От заключението по назначената в хода на разследването автотехническа експертиза се установява, че скоростта на движение на лек автомобил „О. в.” в момента на удара е 40 км./ч и в анализираната пътна ситуация от момента, в който пешеходецът става обективно видим за водача на лекия автомобил, последният няма техническа възможност да установи автомобила преди мястото на удара и да избегне произшествието чрез безопасно спиране. Водачът има такава техническа възможност, ако автомобилът се  движи със скорост по-малка от 7 км/ч. Настъпилият удар е неизбежен. Основна причина за настъпилото произшествие от техническа гледна точка е обстоятелството, че когато пострадалият Р. става обективно видим за водача на лекия автомобил при излизането му пред спрелия автобус, мястото на удара е на по - малко разстояние от дължината на пълния спирачен път на автомобила.

Описаната фактическа обстановка е приета за установена въз основа на показанията на свидетелите Ю. Н., Р. Б., П.Р., Г. Р., И. Р., А. Б., Л. Дж., кредитирани като последователни, обективни, логични и съответстващи на доказателствения материал по делото.

При така установената фактическа обстановка представителят на държавното обвинение приема, че е налице основание за прекратяване на наказателното производство, доколкото липсват данни за извършено престъпление от общ характер по смисъла на чл.343 ал.1 б."Б" пр.2 вр. чл. 342 ал.1 от НК. Безспорно е, че настъпва ПТП, в резултат на което на П.Р. е причинено счупване на костите на лявата подбедрица в дисталната част, довело до трайно затрудняване на движенията на левия долен крайник за повече от 30 дни. Същевременно съгласно заключението по назначената автотехническа експертиза, причина за настъпилото ПТП е обстоятелството, че пострадалият предприема пресичане на пътното платно по време, когато по същото вече се движи лек автомобил „О. в.”, управляван от Ю. Н.. Настъпилият удар е неизбежен, а водачът няма време да отреагира, тъй като П.Р. става видим за Н., когато мястото на удара е на по - малко разстояние от дължината на пълния спирачен път на автомобила. Ю. Н. не нарушава правилата за движение, което е изискуем елемент от състава на престъплението. Същият се движи със съобразена скорост от 40км/ч. Настъпилите увреждания са в причинно - следствена връзка с произшествието, но за същите не може да бъде търсена наказателна отговорност от страна на Н., поради което и на осн. чл.243 ал.1 т.1 вр. чл.24 ал.1 т.1 от НПК наказателното производство е прекратено с обжалваното постановление.

Жалбата, е подадена до Районен съд-Пловдив чрез Районна прокуратура-Пловдив на 10.07.2013 г., съгласно поставения й входящ номер. Липсват доказателства /разписка, известие за доставяне/, от които да е видно дали жалбата е подадена в законоустановения преклузивен срок за обжалване, предвиден в чл.243 ал.3 от НПК, поради което ще следва да се приеме, че жалбата е подадена в срок от надлежна страна /повереник на пострадал/, и следователно е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна. Съображенията за това са следните:

Преценяйки обжалвания акт, съдът намира същия за незаконосъобразен и необоснован относно приетото, че при управление на МПС Ю. Н. не нарушава правилата за движение. За да достигне до посочения извод представителят на държавното обвинение единствено сочи, че при управелние на лекия автомобил Н. се движи със съобразена скорост от 40 км/ч. Действително тази скорост на движение на управлявания от Н. лек автомобил е в границите на допустимата такава за населеното място, но движение със съобразена скорост не обосновава направения извод, че липсва нарушаване на правилата за движение по пътищата. Съгласно разпоредбата на чл.122 от ЗДвП, водачът на пътно превозно средство при приближаване към спиращ, спрял или потеглящ автобус, обозначен с опознавателен знак, че превозва организирана група деца, е длъжен да намали скоростта и при необходимост да спре, за да осигури безопасността на децата. За констатиране спазено ли е посоченото правило за движение по пътищата е необходимо да бъде проведен допълнителен разпит на шофьора на училищния автобус Р. Б., а при необходимост и на останалите разпитани в хода на разследването свидетели, намирали се на мястото на настъпване на ПТП-то, с оглед установяване управляваният от Б. на 14.01.2013 г. автобус обозначен ли е с обознавателен знак, че превозва организирана група деца. Свидетелят Б. следва да бъде разпитан и за установяване на обстоятелството при настъпване на ПТП-то останалите превозвани от същия деца след слизане от автобуса къде точно са се намирали спрямо платното за движение. Относно това обстоятелство следва да бъде допълнително разпитан и дядото на пострадалия, намирал се на местопроизшествието, чакайки внука си. При необходимост показания следва да бъдат снети и от самите превозвани деца след тяхното установяване. Посоченото е необходимо с оглед преценка налице ли е нарушение на правилото за движение, предвидено в разпоредбата на чл.117 ал.1 от ЗДвП, съгласно която при приближаване към място, където на пътя или в близост до него се намират деца, водачът на пътно превозно средство е длъжен да намали скоростта, а при необходимост - и да спре.  Относно настъпилото ПТП и е необходимо да бъде разпитан и самият пострадал П.Р.. Въз основа на установеното следва да бъде обсъден отново въпросът необходимо ли е да бъде назначена комплексна съдебно-медицинска автотехническа експертиза. Едва след събиране на посочените гласни доказателствени средства може да бъде направен законосъобразен и обоснован извод налице ли е нарушение на правилата за движение от страна на Ю. Н. при управлението на моторно превозно средство на 14.01.2013 г.

Предвид посочената от вещото лице в автотехническата експертиза основна причина за настъпване на ПТП-то от техническа гледна точка, съдът намира за необходимо да бъде назначена допълнителна автотехническа експертиза със задачи вещото лице след като се запознае с материалите по делото и вземе предвид разстоянието, от което пострадалият предприема пресичане на платното за движение, до мястото на настъпване на удара при ПТП-то, от една страна, и приетата за установена скорост на движение на лек автомобил „О. в.”, както и мястото на настъпване на удара между последния и П.Р., от друга, да отговори на въпроса с каква скорост пострадалият пресича платното за движение пред спрелия автобус, за да настъпи ПТП-то на указаното място / задна дясна врата и заден десен калник на МПС-то и левия крак на П.Р./. След като бъде установена посочената скорост, вещото лице следва отново да отговори на въпроса в кой точно момент П.Р. става обективно видим за водача на  лек автомобил „О. в.”. Установяване на гореуказаната скорост е абсолютно необходимо, тъй като изложеното в заключението води до извода, че скоростта, с която П.Р. пресича пътното платно пред автобуса, едва ли не е по-голяма от тази на лекия автомобил „О. в.” /приета за установена - 40 км/ч/ , което е невъзможно.

Произнасяйки се без да бъде осъществено пълно и всестранно разследване и излагайки необосновани правни изводи относно приетата теза, прокурорът постановява незаконосъобразен и необоснован акт. Едва след събиране на посочените гласни и писмени доказателствени средства, от една страна, и анализ на доказателствения материал в пълен обем, от друга, а при необходимост и събиране на нови писмени и допълнителни гласни такива, следва да се прецени осъществил ли е от обективна и субективна страна Ю. Н. състава на престъплението по чл.343 ал.1 б.Б пр.2 вр. чл.342 ал.1 от НК.

Предвид изложените съображения обжалваното постановление следва да бъде отменено като незаконосъобразно и необосновано, а делото да бъде върнато на РП-Пловдив за изпълнение на дадените в обстоятелствената част на определението указания.

С оглед горепосоченото и на осн. чл.243 ал.5 т.3 от НПК съдът

 

                                                О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно и необосновано постановление на Районна прокуратура-Пловдив, с което е прекратено наказателното производство по дознание №**/2013 г. по описа на РУ „Полиция”-Раковски при ОД на МВР-Пловдив, водено срещу Ю. И. Н. за престъпление по чл.343 ал.1 б.Б пр.2 вр. чл.342 ал.1 от НК и ВРЪЩА делото на Районна прокуратура-Пловдив за изпълнение на указанията, посочени в обстоятелствената част на определението.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд-Пловдив в 7-дневен срок от съобщаването му.

                                                       

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Г.П.