ЧНД 3945/2013 - Определение - 10-07-2013

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

      

гр .Пловдив  дата-10.07.2013 г

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН СЪД  – 24 -ти наказателен състав в закрито заседание на  десети  юли  две хиляди и тринадесета  година в състав:

                                     РАЙОНЕН  СЪДИЯ :Десислава Порязова

 

         след като се запозна с докладваното от съдията ЧН 3945/13 г.  по описа на ПРС -24т и н .с ,за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.244 ал.5   от НПК.

 

Постъпила е жалба от Г.Н.М. -в качеството му  на пострадал ,против  постановление на РП-Пловдив ,за спиране на наказателно производство по досъдебно производство № ***/2012 г  по описа на Второ  РУ»П» на МВР-Пловдив .

Молбата  е да бъде отменено постановлението за спиране на производството спрямо  неизвестен извършител и  да продължат процесуалните действия .

Съдът ,след като се запозна с материалите ,счита за установено следното:

 

Така подадената жалба е допустима ,но  e неоснователна.

 

         Предварителното производство е образувано Неизвестен извършител за престъпление по чл.194 от НК. До настоящия етап по  досъдебното производство са разпитани всички известни по делото   свидетели. Като след като водещият разследването е извършил всичко, което е необходимо и се изисква от него по закон относно установяването самоличността на  извършителя на престъплението  е предприел спиране на делото  .

Като предвид изтеклия срок на разследването и съгласно разпоредбата на чл.244ал.1т.2от НПК извършителя на престъплението не е  открит  и правната възможност е да бъде спряно наказателното производство. Тоест според съда са разпитани лицата ,имащи отношение по случая и въпреки това не са събрани доказателства за авторството на деянието в законоустановения срок  и  това е довело досъдебното производство да бъде спряно с постановление от Прокуратурата.

 

Направено е възражение за това, че наблюдаващия прокурор Д. била в роднински връзки с адвоката защитавал  лицата  Н.М. и В. М. по гражданско дело ***/2008г пред Окръжен съд- Пловдив ,което водило до съмнения относно обективността на прокурора. Видно от материалите по делото по никакъв начин не става ясно кой е този адвокат , а и да е така се касае за гражданско дело  от 2008г ,както и същото и по никакъв начин не влияе на настоящия предмет на доказване. Съдът не е компетентен да се  произнесе по направеното искане ,а и  видно от разследването не е налице подобно съмнение. Като към настоящия момент постановлението на РП- Пловдив е правилно и ,законосъобразно .Към настоящия момент няма основание за отмяна на същото ,предвид извършване на необходимите действия по НПК преди произнасянето на Прокуратурата  с постановление .Като  видно от указаното в него е разпоредено да се извършват оперативно-издирвателните мероприятия и в случай на издирване на извършителя и неговата самоличност е налице възможност за възобновяване на производството.

 

При така установеното от делото  и на основание чл.244 ал.5  НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

 ПОТВЪРЖДАВА постановлението на РП -Пловдив от  31.05.2013г,с което е спряно наказателното производство по досъдебно производство № ***/2012г по описа на Второ  РУ»П» на МВР-Пловдив .

ОСТАВЯ  БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на Г.М., като неоснователна.

Копие от определението да се изпрати на жалбоподателя  Г.М. за сведение.

         Определението на съда е окончателно.

 

 

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

 

Вярно с оригинала!

ЙТ