ЧНД 3247/2013 - Определение - 28-06-2013

Определение по Наказателно дело 3247/2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 835

гр.Пловдив, 28.06.2013год.

         Пловдивския районен съд, І н.с. в закрито заседание на двадесет и осми юни през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: БОЯН КЮРТОВ

след като се запозна с приложеното ЧНД №3247/2013год. по описа на ПРС, І н.с. и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.243, ал.4 от НПК.

         С Постановление  по пр.пр. №7654/12 год. от 12.02.2013 год. Районна прокуратура - Пловдив е прекратила наказателното производство по д.пр. №495/12г. по описа на ІV РУП - гр.Пловдив, водено против Неизвестен извършител за престъпление по чл.144, ал.3, вр. ал.1 от НК, на основание чл.243, ал.1, т.1, вр. с чл.24, ал.1, т.1 от НПК.

         Срещу това постановление е постъпила жалба от свид.Г.В.Н., която по същество представлява възражение срещу прокурорско предложение за принудително лечение по реда на чл.156 от ЗЗ.

         Тази жалба е недопустима за разглеждане и като такава следва да бъде върната. На първо място следва да се посочи, че чл.243, ал.3 от НПК ясно посочва кръга от лица имащи право на жалба. Свид.Н. не е бил привлечен в качеството на обвиняемо лице, не е и пострадал от престъплението, за което е водено досъдебното производство. Следователно той е вън от кръга на лицата имащи право на жалба. На следващо място с Процесното постановление държавният обвинител не е направил предложение за задължително лечение на свид.Н.,а е приел, че като лице страдащо от психично заболяване има нужда от лечение, и след влизане в сила на постановлението за прекратяване на наказателното производство, то следва да се направи предложение до Районния прокурор да внесе искане за прилагане на принудителна медицинска мярка по реда на чл.89 от НК. Ето защо и настоящата жалба/възражение/ е всъщност преждевременно подадена. Тя би била резонна едва при образуване на дело по реда на чл.89 НК /или пък по реда на чл.156 от ЗЗ, както очевидно смята жалбоподателя/, но не и в настоящото производство. Там би следвало да се разгледат и исканията на свид.Н. делото да се гледа в гр.София, а не в гр.Повдив, където той няма адресна регистрация.

                   Предвид изложените съображения, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.В.Н., ЕГН ********** от гр.София против Постановление  по пр.пр. №7654/12 год. от 12.02.2013 год. Районна прокуратура - Пловдив е прекратила наказателното производство по д.пр. №495/12г. по описа на ІV РУП - гр.Пловдив, водено против Неизвестен извършител за престъпление по чл.144, ал.3, вр. ал.1 от НК, на основание чл.243, ал.1, т.1, вр. с чл.24, ал.1, т.1 от НПК.

         Прекратява производството по ЧНД №3247/13г. по описа на ПРС , І н.с.

         Определението подлежи на обжалване и протест  в 7 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред ПОС.

         Копие от Определението да се изпрати на жалбоподателя и РП-Пловдив.

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.