ЧНД 1582/2013 - Определение - 28-03-2013

Определение по Наказателно дело 1582/2013г.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                            28.03.2013 година                 Град ПЛОВДИВ

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Пловдивски Районен съд - 5 наказателен  състав

На двадесети и осми март две хиляди и тринадесета година

В   закрито   заседание в следния състав:

 

Председател: ВЕСЕЛА ЕВСТАТИЕВА

 

разгледа докладваното от съдията ЧНД № 1582  по описа за  2013 г.

 

Производството е по реда на чл. 243, ал.4 от НПК

С постановление от 15.02.2013г. Районна прокуратура - Пловдив е прекратила наказателното производство по дос.пр. № 785  / 2010г. по описа на Сектор ПИП – ОДМВР Пловдив водено за престъпление по чл.210 ал.1 т.2 и т.5 вр. чл.209 ал.1 от НК против Х.В.Б. и М.Л.Б..

Недоволен от постановлението е останал Р.И.С., който счита, че не са налице основанията за  прекратяване на производството. Моли съдът да отмени обжалваното постановление на Районна прокуратура – Пловдив, по изложени съображения в жалбата и върне делото за доразследване.

            СЪДЪТ, след като се запозна със събраните в хода на досъдебното производство доказателства и провери законосъобразността и обосноваността на обжалвания прокурорски акт, намира за установено следното:

            Жалбата е процесуално допустима – подадена е в срок и от правоимащо лице. Разгледана по същество е  неоснователна.

Наказателното производство по горното дознание е водено против Х.В.Б. и М.Л.Б. за посоченото престъпление, като вследствие всички проведени процесуално-следствени действия не се установяват данни за измамливи действия от страна на обвиняемите. Фактите по делото са установени така, както е описано в атакуваното постановление. Правилни са изводите от правна страна вследствие фактологията, които се споделят напълно от съда и не е нужно  да бъдат преповтаряни, тъй като в настоящото производство съдът е контролираща инстанция досежно правилността и обосноваността  на атакувания прокурорски акт.  Не е вярно твърдението в жалбата, че разследващите органи не са изследвали поведението на обвиняемите по престъпно поддържане  на заблуждението, тъй като именно в този смисъл са им повдигнати обвиненията – л.23 и сл. от том 2.

Досежно първоначалния предварителен договор от 2008г. липсва престъпление поради незапочване на строителството и връщане на вложените парични средства на пострадалите по банков път, които по свое желание ползвали за сключване на последващия предварителен договор за друг имот.

Относно наличието или не на възбуждане и поддържане на заблуждение, че имотът по предварителния договор от 25/10/2009г. / л.16 т.1/ не е обременен с тежести, на първо място липсват категорични гласни доказателства, че самите обвиняеми са заявявали обстоятелства за това /че имотът не е обременен с тежести/, тези твърдения изхождат единствено от пострадалите, а и в самият договор е посочено, че към датата на прехвърлянето на собствеността имотът ЩЕ бъде освободен от вещни тежести, като при липса на такава информация е следвало самите купувачи по предварителния договор да се уверят за липсата на тежести още при сключването му. Прочее тъй като се установява, че собствеността не може да бъде прехвърлена, поради неспазване на предварителния договор същият подлежи на разваляне по правилата на гражданското право. От друга страна безспорно от показанията на разпитаните свидетели, сред които адвокати на страните и на пострадалите и  проведени очни ставки, обвиняемите са предлагали варианти за обезпечаване на вземанията на пострадалите чрез ипотека на ид.ч. от имот в кв.Старинен в гр.Пловдив и имот извън града. Разпитвани са и строителни предприемачи, което действително установяват отношения свързани със започване и изграждане на процесния апартаментен комплекс на Черноморието от страна на обвиняемите. При това правилни са изводите относно липсата на елементите на престъплението измама както от обективна така и от субективна страна. В тази насока е без правно значение доводът в жалбата и извода на прокурора дали страните са били в близки или не отношения преди процесните събития.

На следващо място съдът счита, че са събрани всички възможни доказателства и са ангажирани изчерпателно съответните доказателствени средства. Такива конкретно не се сочат и от жалбоподателя, а се коментира различна интерпретация на самите доказателства. Налице са гражданскоправни отношения, които жалбоподателят може да реализира в пълен обем пред гражданския съд.

Предвид гореизложеното,  на основание чл.243 ал.5 т.1 от НПК съдът счита, че обжалваното Постановление се явява законосъобразно и обосновано следва да бъде потвърдено. Поради това и

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 15.02.2013г. на Районна прокуратура - Пловдив за прекратяване на наказателното производство по дос.пр. № 785  / 2010г. по описа на Сектор ПИП – ОДМВР Пловдив водено за престъпление по чл.210 ал.1 т.2 и т.5 вр. чл.209 ал.1 от НК против Х.В.Б. и М.Л.Б..

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на обжалване и протест от страните в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред ПОС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС