ЧГД 8241/2009 - Решение - 04-02-2014

Решение по Гражданско дело 8241/2009г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 484

 

04.02.2014г., гр. Пловдив

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ГК, X – ти съдебен състав в открито съдебно заседание на шести януари две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                          

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН А.

 

            при участието на секретаря Величка Динкова като разгледа докладваното от съдията частно гражданско дело №  8241 по описа за 2009г. на съда, за да се произнесе взе предвид следното.

            Производството е по реда на чл.409 ГПК.

            Постъпила е молба вх. № 35514/22.07.2013г. от „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, с ЕИК 130697606 със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к Младост № 4, „Бизнес парк София”, сграда № 14, представлявано от Л.П. чрез гл. юрк. Вл.В. за издаване на дубликат от изпълнителен лист чийто първообраз е изгубен.

            Длъжникът по делото А. Ат. А. не взема становище по искането, не се явява в съдебно заседание.

            Съдът след преценка на събраните по делото доказателства намира за установено следното.

            Със заповед № 4547/17.07.2009г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК постановена по настоящето дето, съдът е разпоредил длъжникът А.А.А. да заплати в полза на кредитора „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД сумата от 806.19 лева  - главница, която произтича от договор за потребителски заема, както и печалба на дружеството по договора в размер на 176.71 лева – за периода от 20.02.2008г. до 20.10.2008г., мораторна лихва в размер на 138.63 лева за периода от 20.03.2008г. до 21.05.2009г., ведно със законната лихва за забава от 13.07.2009г. до изплащане на вземането.

            Заповедта е влязла в сила на 12.08.2009г. поради което съдът с разпореждане от 14.08.2009г. е допуснал издаването на изпълнителен лист за сумите, за които е била издадена заповедта.

            Заявителят е получил оригинал на изпълнителния лист на10.09.2009г.

            В периода 10.09.2009г. до датата на подаването на молбата за издаване на дубликат на изпълнителен лист по настоящето дело няма данни заявителят да е инциирал образуването на изпълнително дело.

            В тази връзка употребеният в  чл. 409, ал. 1 от ГПК термин "изгубване" следва да се тълкува по-широко: не само физическо изгубване на изпълнителния лист, но и изгубване на държането на изпълнителния лист от самия взискател, което изгубване прави невъзможно упражняването на правата му по този изпълнителен лист. В производството по  чл. 409 от ГПК молителят следва да докаже твърденията си, че първообразният изпълнителен лист е изгубен или унищожен.

Когато е установено, че изпълнителният лист е издаден и получен от правоимащия, както и че в продължителен период от време по този лист не е образувано изпълнително производство, нито вземането по него е прехвърлено или погасено по друг начин, това е достатъчно, за да се приемат за доказани твърденията на молителя, че изпълнителният лист е изгубен – в тази връзка и Решение № 263 от 12.06.2012 г. на ВКС по гр. д. № 1138/2011 г., I г. о., ГК – постановено по реда на чл.290 ГПК и задължително за съдилищата, както и решение № 71 от 4.04.2013 г. на ВКС по ч. гр. д. № 627/2012 г., I г. о., ГК

Следователно, налице са всички предпоставки за уважаване искането на молителя за издаване дубликат на изпълнителния лист от 14.08.2009г. – по делото изминал продължителен период от получаването на изпълнителния лист и подаването на молба за издаването на дубликат, няма данни за образувано изпълнително дело.

Ето защо следва да се издаде дубликат на изпълнителен лист въз основа на влязлата в сила заповед № 4547/17.07.2009г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК.

Така мотивиран съдът

 

Р Е Ш И :

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ дубликат на изпълнителен лист в полза на молителя „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, с ЕИК 130697606 със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к Младост № 4, „Бизнес парк София”, сграда № 14, представлявано от Л.П. чрез гл. юрк. Вл.В. въз основа на влязлата в сила от 12.08.2009г. заповед № 4547/17.07.2009г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК по ч.гр.д. № 8241 по описа за 2009г. на РС – Пловдив, X – ти гр.с-в.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – гр. Пловдив в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

Препис от решението да се изпрати на страните.

 

 

                                                           СЪДИЯ:/п./В.Атанасов/

 

Вярно с оригинала

ВД