НЧХД 482/2019 - Присъда - 24-06-2019

Присъда по Наказателно дело 482/2019г.

                                         П Р И С Ъ Д А

 

 

Номер 178                     24.06.2019 г.                           Град ПЛОВДИВ

 

 

                                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН  СЪД                               ІІ наказателен състав

На двадесет и четвърти юни                                 две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ             

Секретар: Величка Илиева

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ЧХ дело номер 482 по описа за 2019 година,

 

  П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия З.Ф.М. - роден на *** ***, б., български гражданин, с висше образование, неосъждан, с ЕГН ********** за НЕВИНЕН в това, че на 25.06.2018 г. в гр.Смолян  чрез печатно произведение - вестник „Отзвук“, брой 47 от 25-27.06.2018 г. в статия „Сигнал до ВСС срещу съдия от Смолян внесе Н., заради делото за изборите в Беден“ е разгласил позорни обстоятелства, а именно: за некомпетентно и неквалифицирано водене на делото и за провеждане на съдебно заседание небезпристрастно и незаконно от К.В.С. с ЕГН **********, като длъжностно лице при изпълнение на служебните задължения – ****в ****, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по  обвинението по чл.148, ал.2 вр. ал.1, т.2 и т.3 вр. чл.147, ал.1 от НК.

          ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск от К.В.С. с ЕГН ********** срещу подсъдимия З.Ф.М. с ЕГН ********** за сумата от 5000 /пет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, причинени от престъплението по чл.148, ал.2 вр. ал.1, т.2 и т.3 вр. чл.147, ал.1 от НК, ведно със законната лихва, считано от 25.06.2018г. до окончателното й изплащане, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.      

На основание чл.190, ал.1 от НПК ОСЪЖДА частната тъжителка К.В.С. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на подсъдимия З.Ф.М. с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 1440 /хиляда четиристотин и четиридесет/ лева.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Пловдив.

                                     

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.