НЧХД 482/2019 - Мотиви - 29-08-2019

Мотиви по Наказателно дело 482/2019г.

М О Т И В И

 

към Присъда по НЧХД № 482           по описа за 2019 година на ПРС

 

 

          С частна тъжба К.В.С. ***, ЕГН ********** е повдигнала против З.Ф.М. ***, ЕГН **********, в качеството му на **** на вестник „****“  обвинение за извършено престъпление „клевета“ по чл.148, ал.2, вр. ал.1, т.2 и т.3, във вр.с чл.147, ал.1 от НК  спрямо тъжителката – разгласяване на позорни обстоятелства, разпространени чрез печатно произведение на длъжностно лице при изпълнение на службата му.

         Тъжбата е внесена в Районен съд гр. Смолян на 27.12.2018г. и въз основа на същата е образувано наказателно частен характер дело № 685 по описа за 2018г. на Районен съд  Смолян.

          Поради отвод на съдиите при РС Смолян, с  определение № 17 от 07.01.2019г. на Председателя на РС Смолян производството по  образуваното НЧХД № 685/2018г. е  прекратено и делото е изпратено на ВКС за определяне на друг еднакъв по степен съд.

          С определение № 9 от 21.01.2019г. на ВКС, първо наказателно отделение по Частно наказателно дело № 37/2019г. по описа на ВКС е изпратено прекратеното НЧХД № 685/2018г. по описа на РС Смолян за разглеждане от РС Пловдив.

          По новообразуваното НЧХД № 482 по описа на РС Пловдив, съдът е приел тъжбата като допустима, тъй като е предявена в срока по чл.81, ал.3 от НПК.

           С тъжбата е предявен граждански иск от частния тъжител К.В.С. против подсъдимия З.Ф.М. за сумата от 5000 / пет хиляди / лева, представляваща обезщетение за претърпени в резултат на престъплението неимуществени вреди. Претендират се и направените по делото разноски.

           На основание чл.84 и следващи от НПК е приет за съвместно разглеждане предявения граждански иск и частният тъжител К.С. е конституирана като граждански ищец в процеса.

           В съдебно заседание частният тъжител, чрез своя повереник адв.З.С. поддържа обвинението в частната тъжба, като пледира за признаване на подсъдимия М. за виновен и уважаване на гражданския иск в пълен размер. Претендира разноски.

           В съдебно заседание адв. адв.А.К. - защитник на  подсъдимия З.М., пледира подзащитния му да бъде оправдан поради не осъществяване от обективна и субективна страна престъплението, за което същият е предаден на съд с тъжбата.

           Подсъдимият З.М. се явява и лично участва в наказателното производство. Не се призанава за виновен и дава обяснения по обвинението. Във връзка с обвинението, подсъдимият М. посочи не познаване на тъжителката и не наличие на каквито и да е отношения между тях, както и че не е автор на публикацията за която се иска да бъде подведен под отговорност. По отношение на публикацията подсъдимия посочи, че същата е преразказ на жалбата на К.Н. като ***** на ПП „БСП“ против решението на ОИК Девин относно изборите в с.Беден, както и на сигналите изпратени до ВСС. Подсъдимия посочи, че в хода на проверката, преди публикацията е било  установено че на сайта на Административен съд Смолян няма съобщение за насрочване на това заседание, както и че не е била уведомена Окръжна прокуратура Смолян за провеждането му. Преди публикацията е бил проведен разговор и с Председателя на Административен съд Смолян  съдия И.К., който посочил че решението за неуведомяването за заседание е в правомощията на съдията докладчик на делото. Посочи че също така, че след публикацията Председателя на Административен съд гр.Смолян  И.К. изпратил становище, като право на отговор което е публикувано в следващия, брой 48  / лист 18 от делото / на вестника. Подсъдимият посочи, че в последствие във вестника са направени публикации и относно решенията на ВАС по жалбите на ПП „БСП“ срещу решенията на съда относно изборите в с.Беден / лист 20 и 21 от делото/ и за спазени професионални и етични стандарти в публикациите на вестника относно конкретния случай. Моли да бъде оправдан.

 

        Съдът, като съобрази събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и обсъди доводите и съображенията на страните, намира за установено следното:

 

        Подсъдимият З.Ф.М. е роден на *** ***, б., български гражданин, с висше образование, неосъждан, с ЕГН **********

        От приетата по делото справка съдимост относно подсъдимия М. съдът намира като установено, че същия е неосъждан, както и че не е бил освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба по реда на чл.78а от НК.

        Подсъдимият З.М. е **** с дългогодишна практика, като към инкриминираната дата е **** на вестник „О.“, който като средство за масово осведомяване излиза два пъти седмично – в понеделник и четвъртък и отразява обществените и политически процеси  на територията на област Смолян.

         С решение от 28.11.2006г. на ВСС,  частния тъжител К.В.С. е назначена в ****** на длъжност ****, считано от 15.02.2007г.

         Между подсъдимият З.М. и частния тъжител К.С. до завеждане на частната тъжба от К.С. не е имало отношения и срещи от личен или служебен характер.

          В брой 47 от 25-27 юни 2018 година на вестник „О.“, на когото **** е подсъдимия З.М. била отпечатана статия със заглавие „Сигнал до ВСС срещу съдия от Смолян внесе Н. заради делото за изборите в Беден“. След узнаването и,  от тъжителката С.  било възприето че в статията са изложени неистини и позорни квалификации по повод работата и като съдия, обосноваващи съставомерността на извършено престъпление „клевета“, поради което и е внесена частна тъжба против З.М.  в съда.

 

           На основание приетите писмени и гласни доказателства съдът намира като установено по настоящето дело от фактическа страна следното:

 

           В село Беден, община Девин, област Смолян през месец май на 2018 година били проведени частични местни избори за избор на Кмет на кметство Беден в два тура – на  20 и 27 май 2018 година. На 27.05.2018г. бил проведен балотаж между кандидатите за кмет С.М.Н., издигнат от ПП „ГЕРБ“ и Н.Р.Д., издигнат от ПП „БСП“. 

          Провежданите в с.Беден частични местни избори били отразявани във вестник „О.“.

          След приключване на изборния ден в с.Беден на 27.05.2018г.,  Общинската избирателни комисия – Девин с Решение № 311-2109 МИ от 28.05.2018г. обявила за избран за Кмет на кметство Беден, община Девин, област Смолян   кандидатът С.М.Н..

         За  допуснати нарушения в изборния ден,  от името на К.Н. – в качеството и на *** на ПП „БСП“ е бил изпратен сигнал до Главния прокурор от 28.05.2019г.  / лист 24 от наказателното и лист 41 от Адм.дело № 130/2018г./ и от 29.05.2018г. / лист 39-40 от Адм.дело № 130/2018г./ надлежно входирани с входящи № 29333 и № 29337 от 29.05.2018г.    

           Решението на ОИК- Девин от 28.05.2018г. било обжалвано от К.П.Н.– *****на ПП „БСП“ пред Административен съд гр.Смолян.

           В административен съд гр.Смолян, на 07.06.2018г., по повод  жалбата от 05.06.2018г. от К.П.Н.– *****на ПП „Българска социалистическа партия“ подадена чрез А.В. – ***** на ПП „БСП“ срещу Решение № 311-2109 МИ/28.05.2018г. на ОИК Девин е  образувано Административно дело № 130/2018г. по описа на Административен съд гр.Смолян. В деня на неговото образуване е определен за съдия докладчик съдия К.В.С..

          По образуваното административно дело съдия докладчика на 07.06.2018г. в закрито заседание с определение № 212 от 07.06.2018г. е отхвърлил искането на ПП „БСП“ гр.София подадена чрез Председателя К.Н. срещу Решение № 311-2109 МИ на Общинска избирателна комисия, Община Девин за избиране на Кмет на с.Беден, обл.Смолян за спиране на допуснато предварително изпълнение като неоснователно, което определение  подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред ВАС от съобщаването за неговото изготвяне.

          Обжалване на посоченото определение пред ВАС от К.Н. – *****на ПП „БСП“ не е било направено.

          В закрито заседание по делото от 07.06.2018г. с определение № 213 съдия докладчика е насрочил делото за разглеждане в открито заседание на 18.06.2018г. от 11,15 часа, посочил лицата за призоваване и се е произнесъл по доказателствата.

          На 18.06.2018г. е било проведено открито заседание по посоченото административно дело с участие на Жалбоподателят: ПП „БСП“ гр.София, представляван от юриск.В., Ответника: ОИК Девин представляван от председателя на ОИК Т.Д., Заинтересована страна – С.М.Н., Заинтересова страна – ПП „ГЕРБ“, представлявана от председателя на Общинската организация на ПП „ГЕРБ“ Р.Ч. и адв. П.М., пълномощник на ПП „ГЕРБ“.

         В хода на заседанието, искане от процесуалния представител на жалбоподателя „ПП БСП“ за конституиране като заинтересована страна на кандидата за кмет на кметството в с.Беден  Н.Р.Д., било оставено без уважение от съда.

         След съдебното заседание от 18.06.2018г. по Админстративно  дело № 130/2018г. по описа на АС гр.Смолян, в интернет сайта на ПП „БСП“ било публикувано  съобщение за неговото провеждане, за поредна доза от грозни манипулации и фалшификации на местните избори от страна на ГЕРБ в село Галиче и село Беден, както и както и коментар за проведеното съдебно  заседание в Административен съд Смолян от 18.06.2018г.  /лист  32 – 33 от делото/.

          След проведеното на 18.06.2018г. заседание по Админстративно дело № 130/2018г. по описа на АС гр.Смолян, поради несъгласие с реда на  провеждане на съдебното заседание от 18.06.2018г. по Административно дело № 130/2018г. по описа на Административен съд гр.Смолян, както и относно реда на провеждане на съдебно заседание по Административно дело № 330/2018г. по описа на Административен  съд гр.Враца от името на К.Н. - *****на ПП БСП, чрез юрк.А.В. бил изпратен до ВСС  Б.М. сигнал  / лист 25 – 28 от наказателното/ със становище за непрофесионално, необективно, незаконосъобразно водене на съдебните заседания по посочените административни дела.

         По отношение на проведеното съдебно заседание по Административно дело № 130/2018г. по описа на Административен съд гр.Смолян в сигнала са изложени твърдения за упражнен натиск върху представляващия ПП БСП за отказ от разпит на свидетели, за натиск върху част от допуснатите за разпит свидетели, за допускане на разпит на свидетел присъствал в залата при разпита на други свидетели, за неучастие на прокурор независимо че делото е с високо ниво на обществен интерес и за неконституиране като заинтересована страна на кандидата на ПП „БСП“ Н.Р.Д., и конституирането на кандидата на ПП „ГЕРБ“ С.Н. като заинтересована страна.

          Във връзка с подадените сигнали от ПП „БСП“ до Главния прокурор и до ВСС по повод допуснати нарушения при провеждане на частичните местни избори за избор на кмет на кметство Беден и на съдебното заседание от 18.06.2018г. по административно дело № 130/2018г. по описа на ОС гр.Смолян по делото няма представени доказателства за произнасяне от Главния прокурор и от ВСС.

          За проденото заседание на 18.06.2018г. по Административно  дело № 130/2018г. по описа на Административен съд гр.Смолян свидетелката Е. П., ****във вестинк „О.“ научила от разпространеното в сайта на ПП „БСП“ съобщение, което  споделила с подсъдимия З.М.. Подсъдимият М. възложил на свидетелката П. проверка по случая. В хода на проверката било установено че от Админстративен съд гр.Смолян няма пуснато съобщение за насрочване на делото по обжалване изборите в с.Беден в сайта на съда, въпреки наличието на секция в сайта за такива съобщения. Било е установено, че Окръжна прокуратура гр.Смолян също не е била уведомявана и призовавана по делото.                  В хода на проверката от свидетелката П. било установено, че като представляващ на ПП „БСП“ се явила свидетелката А.В., за която адв.М.Г. – *** на ПП „БСП“ им предоставил информация за осъществяване на контакт с нея. След проведен разговор между свидетелките В. и П., по електронната поща на адреса на свидетелката П., от свидетелката В. били изпратени два имейла съдържащи сигнали до ВСС и Главния прокурор.         

          Преди публикацията във вестник „О.“ бил проведен и телефонен разговор с Председателя на Админстративен съд гр.Смолян – свидетел И.К., при който свидетелката П. запознала съдия К. бил  запознала със съдържанието на  писмото получено в редакцията на вестника от името на К.Н., както и за не осъобщаване на сайта на съда за насрочване на делото и за не призоваване на Окръжна прокуратурата гр.Смолян за участие по делото. Свидетел К. се въздържал от коментар,  като лаконично посочил че не съобщаването за насрочване на делото не е умишлено направено, че по преценка на съдия докладчика се призовава прокуратурата и че ще ползва от правото си на отговор./Становището на Председателя на Админстративен съд гр.Смолян относно посоченото в статията, предмет на настоящето дело е представено в брой 48 за 2018 година на вестник „О.“ от 28-01 юли 2018г. – лист 18 от делото/.

          На 20.06.2018  година с Решение № 245 по Админстративно дело № 130/2018г. по описа на Администратвен съд гр.Смолян е потвърдено Решение № 311-2109 МИ от 28.05.2018г. на Общинска избирателна комисия – Девин за избиране на Кмет на кметство с.Беден,общ.Девин, обл.Смолян.

          На 25.06.2018г. в брой 47 от 2018 година,  25 – 27 юни 2018г. / лист 16 – 17 от делото / на вестник „О.“ била представена публикация със заглавие „Сигнал до ВСС срещу съдия от Смолян внесе Н. заради изборите в Беден“, в която е посочено че лидерът на БСП К.Н. сезира ВСС за непрофесионално, необлективно и незаковъобразно водене на съдебното заседание по делото за изборите в село Беден от ***К.С. от Смолянския админстративен съд за което е съобщено от щаба на социалистите. Съгласно публикацията „ В сигнала до Б.М. – представляващ ВСС се посоча, че има отказ от правосъдие и на БСП са им отнети процесуални права като заинтересова страна, конституирана в процеса. От БСП обвиняват С. в упражнен натиск по време на съдебното заседание, проведено на 18 юни.“

           В статията, като цитат от съобщението от ПП“БСП“ е посочено за опити и упражнен натиск от съдия С. върху представляващия ПП БСП в процеса да се откаже да разпитва свидетелите за едни и същи наблюдения за нарушения по време на вота, за разпит на един свидетел само за едно от тях, както и че ако свидетелите не са подали сигнали за нарушения няма основание да бъдат снети  техните обяснения. В статията е посочено, че според тях в съдебната зала е направена груба манипулация и невиждан натиск върху част от свидетелите, че в откритото заседание не участва прокурор, независимо че делото е с високо ниво на обществен интерес, както и че съдия С. допуска по разпит свидетел, който през цялото време присъствал в съдебната зала и внимателно слушал снетите обяснения на останалите петима свидетели, преди да призоват него. Че е отказано искането на представляващия БСП да бъде конституиран като заинтересова страна кандидатът на БСП Н.Д., участвал на втория тур в частичните избори, а в същото време е конституиран като заинтересова страна кандидатът на ГЕРБ С.Н..

          Освен изложеното, в статията е посечено че два дни след съдебното заседание Административния съд излезе с решение, с което потвърди избора за кмет на С.Н., както и представено съдържанието на жалбата до съда от БСП за допуснати редица груби нарушения, извършени по време на втория тур: за явявяне членовете на комисията в непълен състав и отваряне на секцията без да се уведоми ОИК иви ЦИК, че част от тях са гласували при заключени врати, без присъствието на застъпници, наблюдатели и представители на пресата, за допуснати да гласуват граждани във времето от 06,40 часа до 07,00 часа. Съгласно статията „Социалистите сочат още и за несъответствие на данните от протоколите на СИК и ОИК, както и с данните от протокола на СИК, получен от застъпниците на БСП, за твърдение и за заплаха, контролиран и корпоративен вот от страна на кмета на Община Девин К.Д. и бизнесмена Г.Г., който има цех в селото.

          В статията са посочени и мотивите на съдия С. към решението да не се касира изборите а именно: че при проверка на двата протокола не се установяват съществени различия, а при неоспорване на протокола на ОИК не се налага изводът, че данните посочени в протокола на СИК са достоверни, както и че доводите на БСП че са вписани неверни данни в протокола на СИК са неоснователни и  като цитат са посочени част от мотивите на съда относно посо ченото / лист 17 от делото /.

         В статията е отразен коментара на окръжния прокурор относно относно отсъствието на прокурор по делото за изборите в с.Беден, както и становището на Председателя на Админстративния съд И.К. че участието на прокурор в изборни дела е по преценка на съдията-докладчик.

         В статията е отразено и наличието на две преписки образувани в Районна прокуратура гр.Девин във връзка с изборите в с.Беден, по които на 12.06.2018г. с постановление е отказано образуването на досъдебно производство.

         В брой 48 от 28юни 1 юли на 2018 година на вестник „О.“ / лист 18 от делото/ е публикуван отговор на Председателя на Административен съд – Смолян относно представена публикация  във вестник „О.“ бр.47/2018г. озаглавена „Сигнал до ВСС срещу съдия от Смолян внесе Н. заради изборите в Беден“. Публикацията е със заглавие „ Председателят на Административен съд – Смолян И.К.: Публичен коментар по съдебен акт, който подлежи на инстанционен контрол, е недопустим“, което съгласно посоченото е на редакцията. В правото си на отговор Председателят на Административен съд – Смолян съдия И.К. съгласно публикацията категорично заявава, че представеният от г-жа К.Н. материал е грубо манипулативен и съдържа подвеждаща информация, както и че пренасянето на съдебното оспорване на страниците на печатните произведения от страните е некоректно и противоречи на Конституцията на РБългария.

ен начин за за решаване на .

         С жалба от 29.06.2018г. чрез Административен съд гр.Смолян до Върховен административен съд гр.София от името на К.П.Н.– като *****на ПП БСП, чрез юрк.А.В. е обжалвано Решение № 245/20.06.2018г. по Адм.дело № 130/2018г. по описа на АС-Смолян поради постановяването му в противоречие с съдопроизводствените правила и с материалния закон, обуславящи отмяната му.

          В жалбата са представени аргументи в подкрепа на искането за отмяна на Решение № 245/20.06.2018г. и за допуснати процедурни нарушения и лишаване от възможността за защита на законния им правен интерес а именно: 1 За отказ за спиране на изпълнението на оспорваното решение на ОИК Девин; 2. За отказ от повторно ръчно преброяване на бюлетините, с които е било гласувано и да се извърши съдебно-техническа експертиза и установяване колко са действителните бюлетини, има ли сгрешени или унищожени, и основанието за това, има ли бюлетини на които вотът е зачетен за недействителен и на какво основание, а е изложено становище;  3. За оказан натиск върху допуснатите в режим на довеждане свидетели от ПП БСП за отказ от разпит на някои от тях за „процесуална икономия“ и груби съдопроизводствени нарушения: 3.1.  Да не се допускат свидетели които ще доказват едни и същи факти; 3.2. Членовете на СИК присъстват в залата по време на разпита на свидетелите, дали своите показания в режим на довеждане; 3.3. Намеса на присъстващите в залата при провеждане разпита на свидетелите; 3.4. За съществуващи два протокола на СИК и не установеност кой от тях е истинския.  4. Отказ за конституиране на кандидата на ПП БСП Н.Р.Д. като заинтересована страна по делото и конституиране на кандидата на ПП ГЕРБ Н.Н.като заинтересована страна.

          На 18.07.2018г. е било образувано Админстративно дело № 9092/2018г. по описа на ВАС, приключило с  Решение № 12964/25.10.2018г. с което е отменено Решение № 245/20.06.2018г. по Адм.дело № 130/2018г. по описа на Адм.съд гр.Смолян и върнато делото за разглеждане от друг  състав на първоинстанционния съд при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. 

         За да постанови решението си съдебния състав при ВАС, четвърто отделение е приел че  Решение № 245/2018г. по Адм.дело № 130/2018г. по описа на Адм.съд-Смолян е неправилно, поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила а именно провеждане на първоинстанционното производство без участие на всички страни в него в противоречие на разпоредбата на чл.154 от АПК. Съгласно решението на ВАС не конституирането като заинтересова страна на кандидат – кмета Н.Р.Д. в производството при  налични данни по чл.153 от АПК представлява процесуално нарушение от рода на съществените и при констатирането на такова нарушение, обжалвания съдебен акт следва да бъде отменен, а делото върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

          Съгласно решението, развитото оплакване  относно отказа на съда за спиране изпълнението на атакуваното решение е извън предмета на проверка по Адм.дело № 9092/2018г. доколкото определението на съда подлежи на самостоятелно обжалване с частна жалба а не с касационна жалба.

          С решението е прието като неоснователно възражението за извършени груби съдопроизводствени нарушения отнасящи се до недопускане до разпит на всички поискани свидетели и за оказан силен натиск от съда върху упълномощения представител на жалбоподателя, за отказ от свидетели и техния разпит, както и извършени разпити на свидетели в пълно противоречие със съдопроизводствените правила. Състава на ВАС счита, че не е допуснато нарушение доколкото в първоинстанционния процес са събрани гласни доказателства и разпитани свидетели, включително и на тези за които се твърдяно, че са подписали протокола с особено мнение, както и че следва да се има впредвид, че протокола на СИК не е оспорен при приемането му като писмено доказателство по предвидения за това законен ред в чл.193 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК и по отношение на него не е открита процедура по оспорването му. С решението е посочено, че протокола има характер на официален документ и съгласно чл.164, ал.1, т.2 от ГПК , във вр. с чл.144 от АПК не се допускат свидетелски показания за опровергаване на съдържанието му. С решението е посочено, че недопускането на ръчно Броене на бюлетините и назначаването на експертиза по този въпроси също не е налице съществено нарушение на съдопроизводственте правила.

           В изпълнение решението на ВАС на 30.10.2018г. е образувано в Адм.съд гр.Смолян Адм.дело № 311/2018г. по описа на съда, с докладчик съдия В.Ч.. Делото е приключило с Решение № 451 от 12.11.2018г. с което е потвърдено решение № 311-2109 МИ от 28.05.2018г. на ОИК-Девин и е обявен за избран за кмет на кметство Беден, община Девин С.М.Н.

         Решението по Адм. дело № 311/2018г.  е  обжалвано пред ВАС, където на 06.12.2018г. е образувано Адм.дело № 14741/2018г. по описа на ВАС. Делото е приключило с Решение № 1185 от 29.01.2019г. с което ВАС, четвърто отделение е оставил в сила решение № 451/12.11.2018г. по Адм. дело № 311/2018г. по описа на Адм.съд гр.Смолян.

           Решенията на ВАС и АС-Смолян са надлежно отразени в публикации на вестник „О.“.

           В брой 75/2018г. на вестника, 1 ноември - 4 ноември 2018 година, /  лист 19 от делото / е представено  Решението на ВАС за отмяна на Решението по Адм.дело № 130/2018г. по описа на АС-Смолян и за връщане за разглеждане от друг  състав на първоинстанционния съд при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, както и на мотивите на ВАС.

           В брой 79/2018г. на вестника, 15 ноември - 18 ноември 2018 година / лист 20 от делото / е представено Решението на АС-Смолян по Адм. дело № 311/2018г. по описа на Адм.съд гр.Смолян, с което е потвърдено Решение № 311-2109 МИ от 28.05.2018г. на ОИК-Девин и е обявен за избран за кмет на кметство Беден, община Девин С.М.Н.

           В брой 7/2019г. на вестника, 15 февруари - 21 февруари 2019г. е представено Решението на ВАС с което е потвърдено Решението на АС-Смолян по Адм. дело № 311/2018г. по описа на Адм.съд гр.Смолян.

          

           Така изложеното от фактическа страна съдът приема за безспорно и категорично установено от обясненията на подсъдимия З.М. дадени в съдебното заседание,  както и от показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели – И.Ц.К.,  Е. Д.П., А.С.В., както и от приложените по делото писмени доказателства: свидетелство за съдимост на З.М. / лист 13, лист 39 от делото /, копия от вестник „О.“ – брой 47/2018г. – лист 16-17 от делото, брой 48/2018г. - лист 18 от делото, брой 75/2018г. – лист 19 от делото, брой 79/2018г. – лист 20 от делото, брой 7/2019г. – лист 21 от делото, извадки от абв.вг поща на Е. П. – лист 22- 23 от делото, сигнал до Главния прокурор – лист 24 от делото, сигнал до ВСС Б.М. – лист 25 – 28 от делото, сигнал до ВСС Б.М. – лист 29 – 31 от делото, извадка от интернет страница на БСП – лист 32 – 33 от делото, в оригинал брой 47/2018г. на вестник О. / лист 45 от делото, копия от Решения на ВСС от 2006 г. – лист 53 – 55 от делото, както и Адм.дело № 130/2018г. по описа на АС – Смолян,  Адм.дело № 9092/2018г. по описа на ВАС, Адм.дело № 311/2018. по описа на АС – Смолян,  Адм.дело № 14741/2018г. по описа на ВАС представени за послужване по делото от АС-Смолян.

          Съдът кредитира посочените писмени доказателства, присъединени към доказателствения материал по реда на чл.283 от НПК, тъй като същите са относими към предмета на делото и не бяха оспорени от страните.

          За съществените обстоятелства предмет на доказване от значение  за правилното решаване на делото, посочените доказателства са безпротиворечиви и категорични, поради което и не се налага подробния анализ на всяко едно от тях. Като безпротиворечиви и категорични съдът приема и показанията на свидетелите К. / лист 46 – 47 от делото/, на свидетел П. / лист 48 – 49 от делото/ и на свидетел В. / лист 98 – 100 от делото/. Фактите посочени от свидетелите се потвърждават от приетите по делото писмени доказателства поради което и съдът ги кредитира.

          В хода на съдебното следствие се допуснаха поисканите от часттия тъжител и разпитаха като свидетели С.М.Б., Л.В.А. и А.М.Р.  във връзка с доказване на това как именно статията във вестник „О.“ в брой 47/2018г. със заглавие „ Сигнал до ВСС срещу съдия от Смолян внесе Н. заради делото за изборите в Беден“. Показанията на свидетел Б. / лист 47 от делото /, свидетел А. / лист 47 – 48 от делото / и свидетел Р. / лист 57 – 58 от делото / съдът приема че косвено допринасят за изясняване на обективната истина, по-скоро по отношение на факта, как статията се е отразила на тъжителката С. след узнаването и. Показанията на посочените свидетели отразяват личното им възприятие относно душевното и здравословно състояние на тъжителката, но тъй като не изхождат от лица със специални познания но не следва да се приемат като доказателство че промените в душевното и здравословното състояние на тъжителката са следствие на статията предмет на разглеждане по настоящето дело.

           В хода на настоящето дело подсъдимия М. даде обяснения по обвинението  / лист 101 – 102 от делото / които представляват както процесуално средство за защита, така и процесуално средство за събиране на доказателства съгласно НПК. Относно обясненията на подсъдимия съдът намира че следва да посочи за да се кредитират същите не следва да се отричат от приетите по делото доказателства.

         В обясненията си подсъдимия посочи че получената в редакцията на вестника информация относно проведено съдебно засадение от 18.06.2018г. по дело на АС Смолян е била първо проверена като са проведени разговори с Окръжна прокуратура Смолян, с Председателя на АС Смолян, извършена проверка на сайта на АС Смолян за насрочване на дела с обществен интерес, както и за запознаване със становището на ПП „БСП“ предоставено в редакцията от свидетелката В., ***** на ПП „БСП“ и процесуален представител на ПП БСП в съдебното заседание на 18.06.2018г.

          Посочените от подсъдимия факти се потвърдиха изцяло от приетите по делото писмени доказателства посочени по – горе, както и от показанията на свидетелите К., П. и В. дадени пред съда.

          По отношение на статията в брой 47/2018г. подсъдимия посочи, че същата представлява преразказ на становището на ПП „БСП“ относно проведените избори в с.Беден изразено от неговия *****– г-жа К.Н., както и относно начина на провеждане на съдебното заседание от 18.06.2018г. и че не е имало редакторска намеса и промяна на текста. Публикувайки становището на ПП „БСП“ като страна по административно дело, обвиняемият посочи че в право на отговор в следващия брой / брой 48/2018г. / на вестник „О.“ е публикувано становището на  Председателя на АС Смолян съдия К. относно твърденията на ПП БСП а именно че не следва да се коментират съдебни процеси преди те да са приключили на съдебна инстанция / лист 101 – втора страница/. В обясненията си посочи, че коректно е посочен авторството на твърденията изложени в публикацията, както и това че статията има информационен характер и поради това не е подписана. Посочените от подсъдимия факти се потвърдиха изцяло от приетите по делото писмени доказателства посочени по – горе / брой 47 и 48 от 2018г. на вестник О., жалба на ПП БСП и сигнали до Главния прокурор и ВСС против изборите в село Беден пред АС Смолян, както и от показанията на свидетелите К..

         В хода на настоящето производство съдът не установи наличието на доказателства отричащи посочените от подсъдимия факти, поради което и кредитира неговите обяснения.

 

         При така усновеното от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

 

         Както се посочи по – горе вестник „О.“ като медия за масово осведомяване отразява обществените и политическите процеси в област Смолян. През месец май на 2018 година били продведени частични местни избори за избор на Кмет на кметство Беден и публикуването на информация по темата представлява неразделна част от задачата на медиите в едно демократично общество. Във връзка с проведените избори във вестник „О.“ били направени публикации, които както се установи по делото представляват становище на една от страните участваща в изборите а именно на ръководството на ПП БСП, тъй като за провеждането на съдебното заседание от 18.06.2018г. в АС Смолян не са били уведомени нито Окръжна прокуратура Смолян, нито медиите. Преди публикацията от вестник „О.“ е извършена проверка на информацията получена от ПП БСП относно представените в нея твърдения за не участие на прокурор, за неуведомяване на медиите за провеждане на съдебно заседание на 18.06.2018г., както за уведомяване на Председателя на АС Смолян като решаващ орган за становището на Председателя на ПП БСП за проведените избори в село Бедин и относно начина  на провеждане на съдебното заседание от 18.06.2016г. В пубрликацията в брой 47/2018г. на вестник „О.“ се установи, че освен становището на ПП БСП относно проведените избори, отразено без редактораска намеса, са изложени и аргументите на ПП БСП относно искането за отмяна на Решението на ОИК Девин за изборите в село Беден и мотивите на АС Смолян въз основа на които с Решението на съда е потвърдено решението на ОИК Девен.  В последствие в хода на делото се установи, че състав на ВАС в мотивната си част към Решение за отмяна Решението по Адм.дело № 130/2018г. по описа на АС Смолян е приело че Решението на АС Смолян по Адм.дело № 130/2018г.  е неправилно, поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила а именно провеждане на първоинстанционното производство без участие на всички страни в него в противоречие на разпоредбата на чл.154 от АПК, че  конституирането като заинтересова страна на кандидат – кмета Н.Р.Д. в производството при  налични данни по чл.153 от АПК представлява процесуално нарушение от рода на съществените и при констатирането на такова нарушение, обжалвания съдебен акт следва да бъде отменен, а делото върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

           С Решението си състав на ВАС е взел отношение и по развитото оплакване  относно отказа на съда за спиране изпълнението на атакуваното решение е извън предмета на проверка по Адм.дело № 9092/2018г. доколкото определението на съда подлежи на самостоятелно обжалване с частна жалба а не с касационна жалба.

           С решението е прието като неоснователно възражението за извършени груби съдопроизводствени нарушения отнасящи се до недопускане до разпит на всички поискани свидетели и за оказан силен натиск от съда върху упълномощения представител на жалбоподателя, за отказ от свидетели и техния разпит, както и извършени разпити на свидетели в пълно противоречие със съдопроизводствените правила. Състава на ВАС счита, че не е допуснато нарушение доколкото в първоинстанционния процес са събрани гласни доказателства и разпитани свидетели, включително и на тези за които се твърдяно, че са подписали протокола с особено мнение, както и че следва да се има впредвид, че протокола на СИК не е оспорен при приемането му като писмено доказателство по предвидения за това законен ред в чл.193 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК и по отношение на него не е открита процедура по оспорването му. С решението е посочено, че протокола има характер на официален документ и съгласно чл.164, ал.1, т.2 от ГПК , във вр. с чл.144 от АПК не се допускат свидетелски показания за опровергаване на съдържанието му. С решението е посочено, че недопускането на ръчно броене на бюлетините и назначаването на експертиза по този въпроси също не е налице съществено нарушение на съдопроизводственте правила.

          Клеветата по смисъла на НК и съдебната практика представлява „разгласяване” на неистинско позорно обстоятелство за другиго или приписване на неизвършено престъпление. За да е налице клевета по смисъла на наказателното право от обективна страна е необходимо разгласените факти и обстоятелства освен позорящи да бъдат и неистински, като същото важи и за преписваното престъпление. Клеветата е престъпление против личността с непосредствен обект на престъпление обществените отношения, осигуряващи неприкосновеността на доброто име на човека в обществото, на положителната обществена оценка за личността. Пострадал е конкретно физическо лице, което е точно и ясно назовано. Изпълнителното деяние има две проявни форми – разгласяване на неистинско позорно обстоятелство или приписването на престъпление. Клеветата е резултатно престъпление и е довършено, когато поне едно трето лице - адресат е узнало твърдението на дееца за съществуващото позорно обстоятелство. От обективна страна, клеветата е престъпление, което е извършено в отсъствие на пострадалия. Част от субективната страна на клеветата е волята на дееца и целта му твърденията му да достигнат и да бъдат възприети от трети лица, те са насочени към трети лица, като по този начин се постига целения резултат – негативно се засяга обществената оценка за пострадалия, като се разгласяват клеветнически твърдения.

        Така очертана правна рамка на престъплението клевета, съдът намира, че е не приложима при установената фактическа обстановка, поради което обоснова извода на съда за липсата на съставомерност на деянието, за което в тъжбата от тъжителката К.С. е повдигнато обвинение срещу подсъдимия З.М. в качеството му на **** на вестник „О.“ във връзка с публикуваната в брой 47 от 2018 година на вестника статия а именно престъплението по чл.148, ал.2, вр. ал.1, т.2 и т.3, вр. чл.147, ал.1 от НК – клевета ,  както от субективна, така и от обективна страна.

          Като медия вестник „О.“ в брой 47/2018г. е публикувал статия съдържаща информация предоставена от ПП БСП относно съдебно заседание по административно дело № 130/2018г. по описа на АС Смолян относно предедени частични местни избори за избор на кмет на кметство беден, както и Решението на АС Смолян с мотиви по него, с които са приети доводи на жалбоподателя като неоснователни. Както се посочи по – горе зза допуснато съществено нарушение на процесуалното право за участите на заинтересованите страни в процеса състав ВАС е отменил Решението по Адм.дело № 130/2018г. и го е върнал на АС Смолян за разглеждането от друг състав. Главния редактор на вестника З.М. е пристъпил към отпечатването на публикацията че изразява становището на една от страните по процеса относно реда на провеждане на съдебното заседание, като в право на отговор е публикувано и становището на Председателя на АС Смолян в следния публикацията брой на вестник „О.“.

            Във връзка с посоченото, съдът намира че следва да посочи че Решенията си Европейският съд по правата на човека в Страсбург изрично защити правото на гражданите да подават жалби срещу представители на властта и обяви, че те не могат да бъдат съдени за клевета или обида дори ако твърденията им не се потвърдят. Съдът в Страсбург е категоричен, че критичните жалби и сигнали не са клевети и че хората имат право да подават оплаквания срещу държавни служители без риск от наказателна отговорност, „дори когато твърдят, че е налице престъпление и дори ако твърденията им след проверка се окажат неоснователни“. Трябва да се направи ясно разграничение между критика и обида и дори съдилищата не са имунизирани от критика и контрол - страните имат право да коментират правораздаването, за да защитят правата си. Европейските съдии допускат наказания срещу гражданите само при изключителни обстоятелства - когато се докаже убедително, че жалбоподателят съзнателно е планирал да навреди на съответния чиновник или магистрат, като е бил напълно наясно, че го прави с неверни твърдения.

           При така установеното съдът обяви подсъдимия З.М. за невинен и го оправда по предявеното с тъжба обвинение за извършено престъпление по чл.148, ал.2, вр. ал.1, т.2 и т.3, вр. чл.147, ал.1 от НК.

           С оглед оправдаването на подсъдимия З.М. е налице неоснователност на предявения от гражданския ищец  К.В.С. граждански иск в размер на 5000 / пет хиляди/  лева за обезщетение на неимуществени вреди от престъпление по чл.148, ал.2, вр. ал.1, т.2 и т.3, вр. чл.147, ал.1 от НК. Вредите, чието овъзмездяване се претендира се твърди, че произтичат от непозволено увреждане, осъществено чрез престъпление от предаденото на съд лице. Предвид недоказаността на обвинението и оправдаването на подсъдимия З.М. следва да бъде отхвърлен като неоснователен предявения граждански иск от тъжителката ищец К.В.С.  срещу подсъдимия З.Ф.М..

         Съобразено с постановения съдебен акт и на основание чл.190, ал.1 от НПК съдът осъди тъжителката К.В.С.  да заплати на подсъдимия З.Ф.м. направените от последния разноски по делото в размер на 1440 /хиляда четирстотин и четиридесет/ лева.

        

         По изложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

             

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.