НЧХД 3500/2019 - Разпореждане - 19-07-2019

Разпореждане по Наказателно дело 3500/2019г.

РАЗПОРЕЖДАНЕ      14 329

 

 

 

Пловдивски районен съд – VIII наказателен състав, в закрито заседание на 19.07.2019г., с председател Васил Тасев, след като се запозна с материалите по ЧХ № 3500/2019г. по описа на ПРС – VIII наказателен състав, приема за установено следното:

 

Частният тъжител М.Л.Б. е активирала настоящото производство с нарочна тъжба срещу лице идентифицирано само с име и фамилия „П.И.“ , като в тъжбата сочи на нанесена обида от страна на „И.“ спрямо тъжителката.

Тъж.Б. е била уведомена от Съда за отстраняване на недостатъци , допуснати в депозираната тъжба, като съобщението за това е било получено от нея 20.06.2019г.

С разпореждане на председателя на съставя на Б. е било изпратено второ такова съобщение, с което й е било напомнено , че следва да отстрани посочените недостатъци.

Съобщението е било получено на 05.07.2019г., като отново тъжителката не е предприела каквито и да били действия в тази насока.

 

Предвид изложеното дотук и на основание чл.24,ал.5,т.2 от НПК Съдът

 

 

РАЗПОРЕДИ:

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧХ № 3500/2019г. по описа на ПРС – VIII наказателен състав.

 

Препис  от  разпореждането  да  се  изпрати  на  ч.т. М.Л.Б..


  Разпореждането не е окончателно и подлежи на обжалване в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

       РАЙОНЕН СЪДИЯ : (п)

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

И. Й.