НЧХД 3148/2019 - Определение - 04-07-2019

Определение по Наказателно дело 3148/2019г.

П Р О Т О К О Л № 1123

 

04.07.2019г.                                                                           Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                     VІІІ наказателен състав

На четвърти юли                                                                 2019 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

                                              

Секретар: Ваня Койчева

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НЧХД № 3148 по описа за 2019  година

На поименното повикване в 13:33 часа се явиха:

 

ЧАСТНИЯТ ТЪЖИТЕЛ Л.А.Р., редовно призован, явява се лично и с адв. Н.П. от по-рано.

ПОДСЪДИМИЯТ Ш.К.Ш., редовно призован, не се явява, за него адв. А.  от по-рано.

По делото  е постъпило становище от Ш.Ш. по депозираната от Р. тъжба.

ПРЕДИ ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО СЪДЪТ ПРИКАНИ СТРАНИТЕ КЪМ СПОГОДБА

АДВ. А. : Не сме коментирали спогодба, не ни е правено предложение за такава, но нашето становище е такова, че да не следва да се дава ход на делото.

АДВ. П.: Процесуалният закон предвижда когато е редовно призован подсъдимия не се яви по уважителни причини то следва делото да бъде отложено. Предоставям преценката на настоящия съд дали сега или на първо съдебно заседание да депозираме молби за конституиране като граждански ищец и ЧО.

АДВ. А. : Г-н Председател, на първо място аз считам, че ход не следва да се дава, за което съм изложила съображения в становището ни. На първо място съгласно разпоредбата на чл. 81, ал. 2 тъжбата винаги се подписва от подател, който е пострадало лице по смисъла на чл. 74 от НПК. Подателят съгласно чл. 80 е следвало да бъде пострадало лице. Адвокат преди образуване на наказателно дело няма как да бъде повереник, адвокат при сключване на частна тъжба може да бъде единствено юридически консултант. В момента, в който положи подписа си под нея без легитимно пълномощно, в което изрично да е посочил, че упълномощителя е съгласен да се подаде и подпише тъжба от упълномощения адвокат срещу конкретно лице. Ако обърнете внимание на самото пълномощно съвсем бланково се пише да ме представлява и да ме защитава по ЧХ, като не е посочен номер. За нас възниква съмнение дали евентуално адвоката не е превишил своите правомощия и дали евентуално не е било насочено пълномощието към някакво друго лице. В конкретния случай не може по аналогия да се прилагат разпоредбите на чл.128, т. 1 от ГПК защото в НПК е посочено изрично, че трябва тъжбата да бъде подписана от пострадалото лице. В тази връзка съм посочила подробни аргументи в самото становище. На следващо място за така описания инцидент в тъжбата не е отбелязан час, а при справка се вижда, че е посочено единствено ден, който е в събота, а в съботните дни, както знаете хората почиват и имат различни ангажимент. По този начин след като не е посочен час моят доверител не може да си организира защитата предвид и факта, че е водено ДП и е конкретизиран такъв час. От друга страна считам, че тъжбата е нередовна и същата следва да бъде оставена без движение, тъй като в нея липсва надлежен петитум  относно кои конкретни действия тъжителят счита, че са му причинили травматични увреждания, както и в какво се изразява травматичното увреждане в коя част на тялото, тъй като в тъжбата той сочи, че са били няколко удара насочени в лицето, без да конкретизира в коя част на лицето. По този начин освен, че се ограничава правото на защита на моят доверител се поставя недопустимо положение съдебния състав да гадае волята на тъжителя или по-лошо сам да избира вида и характера на причинената телесна повреда съобразно разпоредбите на чл. 130, ал. 2 от НК. Подадената тъжба е нередовна и от друга гледна точка тя не отговаря на изискванията на чл. 81, ал. 1 и 2 от НПК освен, че не е подписана от подателя и за това, че се иска конституиране на ЧТ като Частен обвинител, което в настоящото производство е недопустимо и невъзможно съобразно законодателството на Република България. Също така тъжителя няма как да бъде конституиран и като ГИ, тъй като заявената претенция не отговаря на изискванията на разпоредбата на чл. 85 ал. 1 от НПК. Молба за предявяване на граждански иск, в която трябва да се посочат три имена на подателя на лицето срещу, което се предявява иска, наказателното дело, по което се подава, престъплението, от което са причинени вредите и характера и размера на вредите, за които се иска обезщетение. В тъжбата липсват тези реквизити. Тъжителят следваше да подаде жалба отговаряща на съдържание на изисквания на чл. 81, ал. 1 от НПК и в срока визира в ал. 3 на същия чл. 81, който срок в процесния случай е едномесечен срок от получаване на съобщение за прекратяване на ДП. Тъжителят след като не е подал редовна тъжба ноторно известно обстоятелство и в унисон в съдебно установената практика е, че попълване на нередовности по тъжба е недопустимо след изтичане на срока по чл. 81, ал 3 от НПК. Попълване на непълноти може да стане само и единствено в този законен срок. В конкретния случай този срок към днешна дата е изтекъл и тези нередовности няма как да бъдат санирани. С оглед на гореизложеното моето становище е, че на основание чл. 24, ал. 5, т. 1 и 2 Наказателното производство следва да бъде прекратено, а тъжбата да бъде оставена без разглеждане.

След като изслуша становището на повереника на ЧТ, както и на защитника на подсъдимият Съдът намира, че действително ход на делото в днешното съдебно заседание не следва да бъде даван, а производството по същото да бъде прекратено.

Съдът намира, че по-голямата част от посочените от адв. А.  множество нарушения в тъжбата касаят делото по същество, но единственото основателен довод в посока прекратяване е личното неподписване от страна на тъжителя Л. Х.  на подадената до настоящия съд тъжба. Както спомена адв. А.  тъжбата е подписана от адв. П., но видно от пълномощното, което е приложен към тъжбата и съпътстващите я документи се установява, че адв. П. е бил упълномощен от Л. Х.  да го представлява по „ЧХ“ без да е спомен какъвто и да е бил номер, а и също в тъжбата никъде не фигурира, че адв. П. със знанието на тъжителя Х.  подава от негово име и подписва тъжба от негово име, поради което Съдът намира, че е налице нередовна такава, която да активира настоящото производство, поради което

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛО

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧХ дело № 3148/2019г., по описа на ПРС, VІІІ н.с.

 

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 13:44 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                     /п/

СЕКРЕТАР:

                                     /п/

Вярно с оригинала!

ВК