НЧХД 3122/2019 - Разпореждане - 23-07-2019

Разпореждане по Наказателно дело 3122/2019г.

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е       1 4  5 3 6

гр.Пловдив, 23.07.2019г.

 

          ИВАН КАЛИБАЦЕВ – Председател на Пловдивски районен съд след като се запознах с приложеното НЧХД № 3122/19г. по описа на ПРС, IV н.с., предвид обстоятелството, че всички съдии от състава на РС – Пловдив са се отвели от разглеждане на делото, не може да се образува надлежен състав. Ето защо и производството по същото следва да бъде прекратено, а делото изпратено на ВКС гр.София за определяне на друг равен по степен съд.

Предвид горното и на осн. чл.247, ал.1, т.2 и чл.44, ал.1, вр. с чл.43, т.3 от НПК

 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

 

ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НЧХД № 3122/19г. по описа на ПРС, IV н.с..

Делото да се изпрати на ВКС гр.София за определяне на друг равен по степен съд.

 

Разпореждането не подлежи на обжалване и протест.

                                                        

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)

/Иван Калибацев/

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

И. Й.