НЧХД 233/2019 - Присъда - 24-06-2019

Присъда по Наказателно дело 233/2019г.

П Р И С Ъ Д А

176                                    24.06.2019  година                 град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                          V  наказателен   състав

На двадесет и четвърти юни                 две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАТЯ БОЕВА

 

Секретар: ТАНЯ СТОИЛОВА

като разгледа докладваното от съдията

НЧХД № 233   по описа за  2019 година

 

                                       П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

         ПРИЗНАВА  подсъдимата Д.И.В.,  родена на *** ***,***, български гражданин, средно образование, разведена,  работеща, неосъждана, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 09.12.2018 год. в гр. Пловдив публично  е  извършила нещо унизително за честта и достойнството за частния тъжител Д.П.С. ЕГН: **********, в нейно присъствие, а именно изрекла е думите „ти си дърта, дебела крава“,  поради което и на основание  чл. 148 ал.1 т. 1 вр. чл. 146 ал. 1 вр. чл. 78а ал. 1 от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и й НАЛАГА административно наказание  ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

ОСЪЖДА Д.И.В., ЕГН  ********** да заплати на Д.П.С., ЕГН ********** сумата в размер от  600 /шестстотин/ лева, представляваща обезщетение за причинените неимуществени вреди, а именно накърнени чест и достойнство, причиненото и унижение, неудобство, срам и стрес, ведно със законната лихва, считано от 09.12.2018 г. до  окончателно изплащане на сумата.

          ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал. 3 от НПК  подсъдимата Д.И.В., ЕГН **********  да заплати на тъжителкакта  Д.П.С., ЕГН **********  сумата в размер на 412  лева, представляващи направени от нея  разноски за адвокатско възнаграждение и държавна такса.

         ОСЪЖДА  на основание чл. 189 ал. 3 от НПК подсъдимата Д.И.В. ЕГН ********** да заплати Държавна такса върху уважената част на гражданския иск в размер на 50 /петдесет/ лева по сметка на Районен съд – Пловдив в полза на бюджета на ВСС.

 

Присъдата подлежи на обжалване  в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС