НЧХД 2080/2019 - Присъда - 17-10-2019

Присъда по Наказателно дело 2080/2019г.

П Р И С Ъ Д А

 

        258                                         17.10.2019 г.                    Град ПЛОВДИВ

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                                      ХХІІ наказателен състав

На седемнадесети октомври               две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ  ИНГИЛИЗОВ

                            

Секретар: ВИОЛИНА ШИВАЧЕВА

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НЧХД № 2080 по описа за 2019 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

          ПРИЗНАВА подсъдимия А.И.Р. – роден на *** г. в гр. К., б., български гражданин, със средно образование, **, неосъждан, ЕГН ********** за ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.03.2019 г. в гр. Кричим публично е отправил спрямо Б.К.В. в негово присъствие, в качеството му на длъжностно лице при и по повод изпълнение на службата му думите: „**, ** и да ти ** майката“, като с тези думи е казал нещо унизително за честта и достойнството на Б.К.В. *** с ЕГН: **********, за което на осн. чл. 148, ал. 1 т. 1 и т. 3 вр. чл. 146 ал. 1 от НК вр. чл. 78а, ал. 1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000,00 /хиляда/ лева.

 

ОСЪЖДА подсъдимия А.И.Р., със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ на частния тъжител  и граждански ищец Б.К.В. *** с ЕГН: ********** сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за причинени му от престъплението, предмет на тъжбата по чл. 148 ал. 1 т. 1 и т. 3 вр. чл. 146 ал. 1 от НК неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на извършване на престъплението – 14.03.2019 г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ предявения от Б.К.В. против А.И.Р. граждански иск за разликата до 3000 /три хиляди/ лева като неоснователен.

          ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия А.И.Р. /със снета по делото самоличност/, ДА ЗАПЛАТИ на частния тъжител и граждански ищец Б.К.В. *** с ЕГН ********** сумата в размер на 600,00 /шестстотин/ лева, представляващи разноски по водене на делото и адвокатски хонорар, а в полза на бюджета на съдебната власт сумата от 50,00 /петдесет/ лева, представляваща Държавна такса върху признатия размер на уважения граждански иск по сметка на ПРС.

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред ПОС, считано от днес.

                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.