НЧХД 1860/2019 - Определение - 26-09-2019

Определение по Наказателно дело 1860/2019г.

П Р О Т О К О Л № 1 4 6 9

 

26.09.2019 г.                                                                       Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                            ХІ наказателен състав

На двадесет и шести септември                        две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН БЕКЯРОВ

  

Секретар: Анелия Деведжиева

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НЧХД № 1860 по описа за 2019 година.

На поименното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

Частният тъжител К.И.А., редовно уведомена, се явява лично и с адв. Г.П., с пълномощно по делото.

Подсъдимият В.Д.К., редовно уведомен, се явява лично и с упълномощения си защитник адв. Р.И..

 

Адв. П.: Да се даде ход на делото.

Ч. тъж. А.: Да се даде ход на делото.     

Адв. И.: Да се даде ход на делото.

Подс. К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА СЕ постъпилото по делото писмо от РП – Пловдив с вх. № 51626/07.08.2019 г., в което се сочи, че след запознаване с наблюдателните материали по пр. пр. № 9403/2016 г. по описа на РП – Пловдив не е било установено наличието на пълномощно за процесуално представителство на К.А., а материалите по самата преписка са изпратени за послужване по настоящото дело.

 

Ч. тъж. А.: Узнала съм за отказа да се образува досъдебно производство чрез адв. Т.А.. В тази връзка и на въпроса на съда отговарям, че посоченият от мен адв. А.А. в молба вх. № 24712/12.04.2019 г. всъщност е адв. Т.А. и е допусната грешка.

Адв. П.: Нямам какво да добавя. Да се приеме постъпилата справка от РП – Пловдив.

Адв. И.: Да се приеме постъпилата справка от РП – Пловдив. Представям списък на разноските, сторени пред настоящата инстанция.

Подс. К.: Да се приеме постъпилата справка.

Адв. П.: Да се приеме представения списък.

Ч. Тъж. А.: Да се приеме.

 

Съдът намира, че докладваното доказателство е допустимо, относимо и необходимо и по тази причина следва да бъде прието и приложено по делото. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като писмено доказателство по делото писмо от РП – Пловдив с вх. № 51626/07.08.2019 г., както и докладваните в предходното съдебно заседание разписка и писмо, постъпили от РП – Пловдив относно връчването на Постановлението за отказ да се образува досъдебно производство на 19.10.2018 г. на представител на частния тъжител.

 

Изведоха се страните от съдебната зала.

Съдът се оттегли на тайно съвещание.

 

Съдът, след съвещание намира, че по отношение на допустимостта на тъжбата не са налице всички обстоятелства за разглеждането й от първоинстанционния съд. За изясняване на обстоятелството подадена ли е същата в срок съдът даде ход на делото като събра съответното доказателство и по делото е изпратено писмо вх. № 47121/17.07.2019 г. от РП – Пловдив, в което се сочи, че на 19.10.2018 г. представител на частния тъжител, а именно адв. Т.А. е получил постановлението за отказ да се образува досъдебно производство по пр. пр. № 9403/2016 г. на РП – Пловдив. Като взе предвид изявленията на частната тъжителка, с която същата коригира молбата си от 12.04.2019 г., че адв. Т.А. именно е бил неин представител към онзи момент, съдът намира, че по силата на пълномощието получаването на въпросния документ на 19.10.2018 г. е от нейно име и за нейна сметка и от тогава следва да се брои началото на 6-месечния срок по чл. 81, ал. 3 от НПК за завеждане на тъжбата. Както е известно в съдебната практика, а именно Решение № 29/13.02.2017 г. по Наказателно дело № 1325/2016 г. по описа на І Наказателно отделение на ВКС и Определение № 127/26.09.2013 г. по ЧНД № 1724/2013 г. на ВКС, за да бъде докладвана тъжбата и да се разгледа по същество, същата следва да отговаря на изискванията по чл. 81, ал. 1 и ал. 2 от НПК преди изтичането на този 6-месечен срок по чл. 81, ал. 3 от НПК. Тоест с подаването на тъжбата на 25.03.2019 г. не се спира или прекъсва срока по чл. 81, ал. 3 от НПК, а той продължава да тече. Следователно тъжбата следва да бъде приведена в редовност до изтичането на този срок, включително и след завеждането ѝ пред съд. Като взе предвид тази правна постановка съдът намира, че срокът, до който тъжбата е следвало да бъде изправена в редовност е именно най-късно до 19.04.2019 г. Същевременно обаче към този момент тъжбата, станала повод за образуване на настоящото производство, не е била редовна, доколкото едва към 31.05.2019 г. частната тъжителка е насочила същата към действителния подсъдим, а именно В.Д.К., а не В.Й.К., каквото обвинение първоначално е съдържала тъжбата. От друга страна с Разпореждане № 8581/23.04.2019 г. съдът е оставил без движение тъжбата и е посочил, че следва да бъдат уточнени определени обстоятелства, свързани с мястото на извършване на престъплението, които са отстранени едва на по-късен етап – 25.04.2019 г. По тази причина съдът намира, че не следва да бъде разглеждана и докладвана тъжбата, а делото следва да бъде прекратено на основание чл. 250, ал. 1, т. 1 вр. чл. 24, ал. 5, т. 2 от НПК, тъй като същата не е отговаряла на условията, посочени в чл. 81, ал. 1 от НПК до изтичането на срока по чл. 81, ал. 3 от НПК, а именно това да е приведена в редовност в 6-месечния срок от узнаването на Постановлението за отказ да се образува досъдебно производство на РП – Пловдив по прокурорска преписка № 9403/2016 г.

Ето защо

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 1860/2019 г. по описа на РС – Пловдив, ХІ наказателен състав по подадена от К.И.А. тъжба с вх. № 19688/25.03.2019 г.

 

Определението на съда подлежи на обжалване по реда на глава ХХІ от НПК пред ОС – Пловдив в 15-дневен срок от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 10:55 часа.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

                                                                    СЕКРЕТАР: /п/

Вярно с оригинала.

А. Д.