НЧХД 1043/2019 - Определение - 12-07-2019

Определение по Наказателно дело 1043/2019г.

   П Р О Т О К О Л  № 1166

12.07.2019г.                                                                            Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                             ХVІІ наказателен състав

На дванадесети юли                                  две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН МИНЧЕВ

                           

СЕКРЕТАР: МАРИЯНА РУДЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НЧХД № 1043 по описа за 2019  година

 

На поименното повикване в 10.30 часа се явиха:

ТЪЖИТЕЛКАТА  М.Г.П. се явява лично и с упълномощения си процесуален представител АДВ. С.Л..

          ПОДСЪДИМИЯТ П.А.П. се явява лично и с упълномощения си защитник АДВ. И.С..

         В изпълнение на Определението на съда от предходното съдебно заседание е постъпила по делото пр. преписка № 8991/2018 г. по описа на РП Пловдив.

По делото е постъпила справка за съдимост за подсъдимия.

Съдът прикани страните за становище по даване ход на делото.

АДВ. Л.: Моля да бъде даден ход на делото.

АДВ. С.: Също да се даде ход на делото.

Съдът прие, че няма процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Съдът прикани страните за становище по по-нататъшния ход по делото, предвид дадената възможност в предходното съдебно заседание за сключване на спогодба по делото.

АДВ. Л.: Постигнахме договорка, споразумение, което представлява заплащане на обезщетение в размер на 1500 лв., без лихви и без плащане на разноски по делото. Поради това ще оттеглим тъжбата си и ще молим делото да бъде прекратено. Моля спогодбата да се оформи в писмен вид пред Вас, да бъде в самото дело заявена.

АДВ. С.: Действително сме постигнали спогодба с посочените параметри. Единствено за срока, в който следва да се изплати обезщетението, не сме се договорили.

Съдът с оглед изявленията на страните прие да обяви почивка от 20 минути, в рамките на която да даде възможност на същите да изготвят и представят пред Съда постигната спогодба, поради което и Съдът

ОБЯВИ почивка от 20 минути.

Заседанието ПРОДЪЛЖАВА след обявената почивка.

АДВ. Л.: Постигнахме спогодба, която представям и моля да приемете по делото. Според съдържанието на спогодбата подсъдимият П. се признава, че се е заканил на клиентката ми, заявява извинение спрямо нея, което тя приема, и поема задължение да заплати на нея сумата от 1500 лв. в срок до 07.08.2019 г. по банков път, която сума представлява обезщетение за причинени неимуществени вреди, резултат от престъплението, за което е предаден на съд подсъдимият. Моля да приемете подписаната спогодба и съответно да се произнесете с осъдително решение относно сумата на обезщетението в рамките на това, което е в спогодбата. Оттеглям тъжбата и моля делото да бъде прекратено.

ТЪЖИТ. П.: Такава е и моята воля. Спогодихме се. Оттеглям тъжбата.

АДВ. С.: Спогодихме се. Моля да одобрите така представената спогодба. Считам, че същата не противоречи на закона и морала. Моля да я одобрите в представения вид. Моля да прекратите производството по делото.

ПОДС. П.: Спогодихме се. Това е волята ми.

Съдът прие, че е налично основание за прекратяване на настоящото наказателно производство по смисъла на чл.289 ал.1 вр. чл.24 ал.5 т.3 и т.4 от НПК, а именно налице е постигнато съгласие между тъжителката М.Г.П. и подсъдимият П.А.П., обективирано в изготвена спогодба от днешна дата 12.07.2019 г., имащо значение на помиряване по смисъла на чл.24 ал.5 т.3 от НПК между пострадалия и дееца по повдигнато спрямо подсъдимия П. обвинение, като е налице и съответно изявление от страна на частния тъжител и неговия повереник за оттегляне на тъжбата и за прекратяване на производството. По силата на постигната спогодба между М.Г.П. и П.А.П., видно от текста на приложената такава е, че страните се споразумяват подсъдимият П.А.П. да се извини на тъжителката М.Г.П., която съответно да приеме тези извинения, както и подсъдимият П.А.П. да заплати на М.Г.П., в срок до 07.08.2019 г. по банков път сумата от 1500 лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди, следствие от деянието, за което подсъдимият е предаден на съд и е образувано настоящото наказателно производство. Страните са се спогодили, видно от съдържанието на спогодбата, и че не си дължат разноски по делото както и лихва върху дължимата за заплащане и договорена такава сума в размер на тези посочени по-горе 1500 лв. Спогодбата не противоречи на закона и морала, като следва в съдебния протокол да се впише поетото от страна на подсъдимия задължение за стореното от него деяние, а именно заплащане в полза на тъжителката на сумата в размер от 1500 лв. по договорените параметри, а именно в срок до 07.08.2019 г. и по договорения начин - по банков път, и съответно производството след това да бъде прекратено.

По горните съображения Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА към материалите по делото спогодба от 12.07.2019 г., сключена между подсъдимия П.А.П. с ЕГН ********** и М.Г.П. с ЕГН **********.

ОСЪЖДА подсъдимият П.А.П. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.П. с ЕГН ********** *** сумата от 1500 /хиляда и петстотин/ лева, вносима по банков път и в срок до 07.08.2019 г.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.289 ал.1 вр. чл.24 ал.5 от НПК наказателното производство по НЧХД № 1043/2019 г. по описа на Районен съд Пловдив ХVІІ н. с., образувано по тъжба на М.Г.П. с ЕГН ********** против подсъдимият П.А.П. с ЕГН ********** за престъпление по чл. 144 ал.1 от НК.

Определението подлежи на обжалване в 15 дневен срок от днес пред ОС Пловдив.

 

   Протоколът се изготви в С. З.

                    Заседанието се закри в 11.15 часа. 

                                     

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

     СЕКРЕТАР: 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

М.Р.