НЧХД 7681/2018 - Присъда - 13-05-2019

Присъда по Наказателно дело 7681/2018г.

П Р И С Ъ Д А

№ 136                                    13.05.2019  година                 град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски Районен съд                                            V  наказателен   състав

На тринадесети май                                  две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАТЯ БОЕВА

 

Секретар: ТАНЯ СТОИЛОВА

като разгледа докладваното от съдията

НЧХД № 7681   по описа за   2018 година

 

                                       П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

         ПРИЗНАВА  подсъдимата Н.С. Т., родена на *** г. в гр. ***,  живуща ***,  ***, български гражданин, висше образование, разведена, неосъждана, безработна, ЕГН **********, за НЕВИННА в това на 04.06.2018 год. в гр. Пловдив  е депозирала молба по гражданско дело № 2646/18 г. по описа на РС – Пловдив, в която е посочено като брачно провинение:  „чести напикавания /като резултат от ежедневна употреба на алкохол/, поради което естествено се следвало: изпирането на дрехите на ищеца, почистването на къщата от нечистотиите му“,   като по този начин да е разгласила позорно обстоятелство за частния тъжител А.Б.В. ЕГН: **********,  поради което и на основание чл. 304 от НПК я ОПРАВДАВА по повдигнатото й обвинение за извършено престъпление от частен характер по  чл. 147 ал.1 от НК.

         ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения граждански иск от частния тъжител А.Б.В. срещу подсъдимата Н.С. Т. в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева, представляващо обезщетение за причинени неимуществени вреди вследствие престъплението, за което е предадена на съд подсъдимата, ведно със законната лихва, считано от 04.06.2018 г. до окончателното изплащане на сумата.

         ОСЪЖДА на основание чл. 190 ал. 1 от НПК  частния тъжител А.Б.В., ЕГН **********  да заплати на Н.С. Т., ЕГН ********** сумата от 1000 /хиляда/ лева, представляваща направени от нея  разноски за адвокатско възнаграждение.

Присъдата подлежи на обжалване  в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС